"korrigera" - Engelsk översättning

SV

"korrigera" på engelska

1. allmänt
Om detta är de uppgifter ni har tillgång till vill jag gärna korrigera dem omedelbart.
If this is the information at your disposal, I prefer to correct it immediately.
Jag uppmanar Europaparlamentet att korrigera denna budgetmässiga återvändsgränd.
I call on Parliament to correct this budgetary dead-end.
Men eftersom han sade så snälla saker om skottarna så tänkte jag inte korrigera honom.
But as he said such nice things about the Scots I was not going to correct him.
Det är därför PSE-gruppen har lagt fram förslag för att korrigera situationen.
That is why the PSE has submitted amendments to rectify that situation.
Varje stat kommer att korrigera och bekämpa dessa konsekvenser.
Each Member State will face up to these repercussions and rectify the situation.
Slutligen känner jag mig manad att korrigera en kommentar som fälldes i kammaren i förmiddags.
Finally, I feel obliged to rectify a comment made in the House this morning.
Självklart, herr ordförande, är det många saker som vi måste korrigera.
There are obviously a lot of things that need to be put right.
Därför vill jag erinra kommissionären, Flynn, om skyldigheten att korrigera sig i denna fråga.
So, Commissioner Flynn should be reminded of his obligation to put things right on that score.
Till sist, hur kan folk kontrollera och korrigera sina uppgifter?
That incident once again showed that the rights of European citizens are being flouted.
korrigera (även: bättra på)
2. näringsliv
Det är därför PSE-gruppen har lagt fram förslag för att korrigera situationen.
That is why the PSE has submitted amendments to rectify that situation.
Varje stat kommer att korrigera och bekämpa dessa konsekvenser.
Each Member State will face up to these repercussions and rectify the situation.
Slutligen känner jag mig manad att korrigera en kommentar som fälldes i kammaren i förmiddags.
Finally, I feel obliged to rectify a comment made in the House this morning.

Synonymer (svenska) till "korrigera":

korrigera

Användningsexempel för "korrigera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
It corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
SwedishDet syftar i huvudsak till att korrigera ett faktafel påpekat av grekiska kolleger.
It basically corrects a factual error that was pointed out by Greek colleagues.
SwedishGrekland arbetar för närvarande med att korrigera sitt alltför stora statliga underskott.
Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
SwedishJag anser att pressen när allt kommer omkring måste korrigera sig själv.
It is my view that when it comes down to it the press has to reform itself.
SwedishJag har uppfattat saken, van Velzen, och vi skall korrigera detta.
I understand your point, Mr van Velzen, and the necessary corrections will be made.
SwedishFölj dessa steg om du vill korrigera markörpositionen för ditt företag på Google:
To fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:
SwedishDäri ligger den bästa chansen att korrigera det demokratiska underskottet.
Therein lies the best chance of correcting the democratic deficit.
Swedish(PL) Jag vill börja med att korrigera något som en kollega sade.
(PL) I would like to begin by correcting something which was said by a fellow Member.
SwedishDet måste vara ett parlament som klarar av att debattera, vederlägga, ratificera och korrigera.
It has to be a Parliament capable of debate, rebuttal, ratification and rectification.
SwedishTill sist, hur kan folk kontrollera och korrigera sina uppgifter?
That incident once again showed that the rights of European citizens are being flouted.
SwedishVad beträffar förväxlingen, torde det inte föreligga några svårigheter att korrigera även denna.
As far as the confusion is concerned, there ought to be no problem in changing that too.
SwedishAtt saker och ting går dåligt innebär inte att man skall korrigera det som går bra.
Monetary policy has worked well during this period. This policy is aimed at achieving price stability.
SwedishFörst och främst vill jag korrigera min gode vän James Elles.
Mr President, I should first like to make a minor correction to what my good friend James Elles has just said.
SwedishLämpliga åtgärder kommer att vidtas för att korrigera detta.
Appropriate steps will be taken to make the necessary correction.
SwedishDetta mål vill jag egentligen varken korrigera eller försköna.
I would not want to change or spare anything in achieving this.
SwedishSäljaren kanske kan korrigera beställningen efter dina önskemål.
Sellers may be able to adjust orders to your satisfaction.
SwedishJag måste korrigera protokollet på den punkten.
It is about barriers to movement rather than the conditions of the corpse.
SwedishHan nämnde ett antal sätt för att korrigera utvecklingen, och att globaliseringsfonden hade tagit emot sju ansökningar.
He mentioned the Globalisation Fund, to which there have been seven applications.
SwedishLåt mig klargöra en sak och korrigera den bild som har getts.
(DE) Madam President, I would like to make one thing quite clear and to contradict the impression that has been given.
SwedishVarje institution måste korrigera sina attityder gång på gång i frågor som påverkar EU-medborgare.
Every institution must adjust its attitude again and again when dealing with issues affecting Europeans.