SV kontrollera
volume_up
[kontrollerade|har kontrollerat] {verb}

kontrollera (även: stoppa, hejda, tygla, bromsa)
Kontrollera namnet på socksservern iproxykonfigurationen och försök igen.
Check the socks server name in the proxyconfiguration and try again.
Hur kan kommissionen kontrollera de pågående projekten för projektförvaltningsföretaget?
How can the Commission check the current projects of the project management firm?
Kontrollera villkoren och returpolicyn på säljarens webbplats.
Check the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
Vi kan kontrollera utsläppen, men vi kan inte kontrollera dessa faktorer.
We can control emissions but we cannot control these factors.
Vissa bolag försöker nämligen redan att kontrollera denna spirande cyberekonomi.
Certain societies are in fact already trying to control this burgeoning cybereconomy.
Nu är det fråga om att ge medborgarna makt att kontrollera institutionerna.
It is now a question of giving citizens the power to control the institutions.
Jordbrukarna själva kan inte kontrollera innehållet.
Farmers themselves cannot check up on what feedingstuffs contain.
Ni har all rätt att göra det, men vi är skyldiga att kontrollera vad det verkställande organet gör.
You are quite entitled to do that, but we are obliged to check up on what the executive does.
Hur kan man kontrollera detta? Det kan nämligen handla om hundratals ton av varor som man inte vet kommer in.
How can you check up on this because it may involve hundreds of tonnes of goods which you are unaware are being imported.
De är den parlamentariska demokratins instrument för att kontrollera förvaltningen.
They are both instruments of a parliamentary democracy to monitor administration.
Hur kommer kommissionen att kontrollera kreditvärderingsinstitutens resultat?
How does the Commission intend to monitor the results of the rating agencies' work?
Ekofin-rådet och Europaparlamentet kommer att kontrollera kommissionen.
The Ecofin Council and the European Parliament will monitor the Commission.
kontrollera (även: basa, leda, övervaka, sköta)
Livsmedelssäkerheten måste vi kontrollera på europeisk nivå.
We must supervise food safety at a European level.
Man kan självfallet alltid framhålla att exportören inte har möjligheter att kontrollera transporterna.
Naturally, it might be claimed that the exporter is unable to supervise the transportation process.
In the end, who is going to supervise what?
Utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (
Evaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis (
Kontrollera att värdena i Avancerade inställningar stämmer och försök igen.
Please verify that your Advanced Preferences are set correctly and try again.
Tredje man kan emellertid inte kontrollera detta på grundval av vetenskapliga kriterier.
But a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.
Jag är säker på att ledamöterna håller med mig om att vi nu har banat väg för en europeisk säkerhetsfunktion för att identifiera och kontrollera äktheten i ett läkemedel.
I am sure Members will share my satisfaction that we have paved the way towards a European safety feature to identify and thus authenticate a medicine.
kontrollera (även: prova, testa, checka ut, undersöka)
Europeiska unionen måste själva kontrollera om det finns ett amerikanskt nätverk av hemliga fängelser och om några av dem är placerade i Europa.
The European Union must check out for itself whether there is an American network of secret prisons and whether some of them are located in Europe.
kontrollera (även: rätta, gå igenom)
Ingen regering kan kontrollera eller styra sitt folks tänkande.
No government can control or govern its people's thinking.
Enligt de regler som är grunden för beviljande av stöd via strukturfonderna är det kommissionens uppgift att kontrollera att några snedvridningar inte förekommer.
By virtue of the rules governing the granting of Structural Funds aid, it is the Commission's task to see that no distortions occur.
Enligt de regler som är grunden för beviljande av stöd via strukturfonderna är det kommissionens uppgift att kontrollera att några snedvridningar inte förekommer.
By virtue of the rules governing the granting of Structural Funds aid, it is the Commission' s task to see that no distortions occur.
kontrollera (även: förtrycka, hålla nere)
kontrollera (även: avskärma, isolera, filma, sikta)
Genom att kontrollera importerade växter och övervaka situationen i EU kan man upptäcka nya skadegörare på ett tidigt stadium.
Screening of imported plant material and monitoring of EU territory help detect new pests at an early stage.
De kommer att tas bort så fort flygplatserna med hjälp av screening kan kontrollera att vätskorna inte innehåller sprängämnen.
However, those restrictions are to be gradually lifted once they can be replaced by screening for liquid explosives.
Vi kommer att kontrollera alla befintliga åtgärder som godkänts inom ramen för medbeslutande och, där det anses lämpligt, lägga fram förslag till anpassning före slutet av nästa år.
We will screen all existing acts adopted under codecision, and, where appropriate, make proposals for adaptation before the end of next year.

Användningsexempel för "kontrollera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi vill omedelbart kunna kontrollera och följa utvecklingen på det området.
We want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.
SwedishVidare finns det inget gemenskapsbistånd för att kontrollera och övervaka GFP.
Furthermore there is no Community assistance for controlling and monitoring the CFP.
SwedishJag är bara intresserad av en extern enhet som kan kontrollera vad kommissionen gör.
All I want is an external unit capable of monitoring what the Commission is doing.
SwedishParlamentet kan få den tid det behöver för att exakt kontrollera dessa förslag.
Parliament can have the time it needs to examine these proposals carefully.
SwedishÄr du tillbaka för att kontrollera att skattebetalarnas pengar gör det bekvämt för mig?
Have you come back to ensure the taxpayers ' dollars are keeping me comfortable?
SwedishVi måste först kontrollera om det finns någon majoritet för den första resolutionen.
We must first ascertain whether or not there is a majority on the first resolution.
SwedishHär kan Du även kontrollera om det finns länkar till alla de deldokument som visas.
In this list you can see, if the links to all shown partial documents exist.
SwedishOmbudsmannen, revisionsrätten och Europaparlamentet ska kunna kontrollera alla utgifter.
We expect supporters of the constitution to show the same respect for democracy.
SwedishAtt gå samman betyder inte att kontrollera, att förenas betyder inte att styra.
Joining forces does not mean controlling, uniting does not mean leading.
SwedishParlamentet måste kontrollera att de direktiv som det producerar verkligen efterlevs.
Parliament has to keep an eye on compliance with the directives it produces.
SwedishDet första målet som valutapolitiken kan uppnå är att kontrollera inflationen.
The first aim that monetary policy has achieved is controlling inflation.
SwedishMan har visat sig helt inkapabel till att kontrollera sina yttre gränser.
It has proved to be completely incapable of controlling its external borders.
SwedishVi gör en anteckning i protokollet och låter tjänstemännen kontrollera det.
This will be recorded in the Minutes and the officials will go and test it.
SwedishPortugal klarar av att effektivisera och kontrollera sin statsförvaltning.
Portugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
SwedishDessa system är viktiga för att kontrollera utsläppen när fordon används.
These systems are important for controlling emissions while vehicles are being used.
SwedishVi borde ta och kontrollera sanningshalten i vår princip om lika möjligheter för alla.
We should hold our principle of equal opportunity up to the light of truth.
SwedishFör då blir det helt enkelt svårt att kontrollera själva effektiviteten på saker och ting.
Quite simply, this makes it difficult to measure the efficiency of the programme.
SwedishÖverenskommelsen att ständigt kontrollera situationen, är ett initiativ som jag välkomnar.
The agreement to constantly review the situation is an initiative that I welcome.
SwedishTack så mycket, herr Nassauer, presidiet noterar detta och kommer att kontrollera det.
Thank you, Mr Nassauer. The Chair notes the point and will have it checked.
SwedishEU är för stort, för svårt att överblicka och i det närmaste omöjligt att kontrollera.
It is too big, too cumbersome to grasp and virtually impossible to oversee.