SV kontroll
volume_up
{utrum}

volume_up
control {substantiv}
Jag anser att fisket bör stå helt under nationell kontroll, inte under EU:s kontroll.
In my view, fishing is properly a matter for national control, not EU control.
Ni har ingen nationell kontroll längre, ni har ingen europeisk kontroll...
You no longer have any national control; you no longer have any European control...
Om kontrollen inte utförs av Europaparlamentet, så sker ingen kontroll.
If control is not exercised by Parliament, then there is no control.
kontroll (även: tag, grepp, förståelse, handgrepp)
volume_up
grip {substantiv}
Kontroll över energipriserna (omröstning)
Getting a grip on energy prices (vote)
Getting a grip on energy prices (debate)
Med rätta försöker man nu ånyo att få bättre kontroll över tvätten av svarta pengar.
Attempts are once again being made, rightly so, to get a tighter grip on money-laundering practices.
kontroll (även: inflytande, makt, tag, grepp)
volume_up
hold {substantiv}
Detta tillåter regeringar att ha kontroll över utgifterna och hålla tillbaka dem.
This allows governments to control spending and hold it up.
Detta tillåter oss att hålla en årlig debatt i parlamentet och utöva en demokratisk kontroll över de framtida gemenskapsåtgärderna.
This will allow us to hold an annual debate in Parliament and to impose democratic control on future Community measures.
Även om staten endast ägde 28 procent av bolaget hade den full kontroll över bolaget.
Although the state held only 28% of the company, the company was fully controlled by the Government.
volume_up
screening {substantiv}
Det handlar om ordentlig kontroll och behandling av produkten oavsett källan.
It comes down to the proper screening and treatment of the product regardless of the source.
Vetenskapsmän och industrin arbetar för närvarande med att utveckla en sådan test för kontroll och diagnosticering.
Scientists and industry are currently working to develop such screening and diagnostic tests.
Sedan 2007 har vi haft kontroll av personalen på det administrativa området och samordningsområdet.
Since 2007, we have had screening of staff in the area of administration and in the area of coordination.
volume_up
supervision {substantiv}
Vi behöver förutom kontrollen av banker en kontroll av icke-banker.
Besides the supervision of banks, we also need supervision of non-banking institutions.
Detta leder oss till problemet med offentligt ansvar för kontroll av bankerna.
This brings us to the problem of bank supervision as a public responsibility.
Denna kontroll åvilar medlemsstaternas behöriga myndigheter.
This supervision is the responsibility of the competent authorities of the Member States.
kontroll (även: övervakning, bevakning)
volume_up
surveillance {substantiv}
Kontroll, inspektion och övervakning inom den gemensamma fiskeripolitiken
Expenditure on CFP control, inspection and surveillance systems
Nätverket för bevakning och kontroll måste vara effektivt och fungera globalt.
The surveillance and control network must be efficient and must operate on a worldwide scale.
Vi är i desperat behov av en samordning av kontroll och övervakning av hela unionen.
We desperately need an EU-wide coordination of control and surveillance.
volume_up
verification {substantiv}
En sådan kod utan övervakning och kontroll är utan betydelse.
Without monitoring and verification, a code of this type is an irrelevance.
I det ändringsförslaget begärs en oberoende kontroll av uppgifterna om flottkapacitet.
The amendment requests independent verification of fleet capacity data.
Det står klart att det finns olika system för kontroll av underskrifter i medlemsstaterna.
It is clear that there are different systems for the verification of signatures in the Member States.
volume_up
censorship {substantiv}
Vietnam tillämpar preventiv censur och alla medier står under partiets kontroll.
Vietnam enforces preventive censorship, and all media are under party control.
Statlig kontroll och censur ingick i ett förslag till ändring av kommunikationslagen.
State control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
Vi har till uppgift att utöva parlamentarisk kontroll och därför kan vi under inga omständigheter införa en självcensur som kan missbrukas.
Our task is to exercise parliamentary control, and so we cannot on any account impose self-censorship, which is open to abuse.
kontroll (även: bock, broms, prov, avbrott)
volume_up
check {substantiv}
Detta är en kontroll som måste göras förutom den rent matematiska kontrollen av siffrorna.
This is a check to be done alongside the mathematical check on the figures.
Efter en kontroll är svaret på båda dessa frågor ett otvetydigt nej.
A check revealed the answer to both these questions to be an unequivocal no.
Det irländska exemplet har visat att denna kontroll var helt otillförlitlig.
The Irish example has shown that this check was fundamentally unreliable.
kontroll (även: myndighet, bud, befallning, disposition)
volume_up
command {substantiv}
Men en general har väl alltid kontrollen över sitt befäl?
But a general is always in control, always in command, isn't he?
Genom att säga "skjuta upp den", säger vi att vi vill ha kontroll över innehållet i den - inte sopa den under mattan.
In saying "postpone it" we are saying we want to take command of what is in it - not to sweep it under the carpet.
kontroll (även: behärskning, behärskande, styrande)
volume_up
containment {substantiv}
Det kan bara vara realistiskt om den åtföljs av en kontroll av de sociala utgifterna.
In any case, this is only realistic if accompanied by a containment of social expenditure.
Det betraktas allmänt, både internationellt och i de berörda länderna, som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och som en föråldrad metod för kontroll och tvång.
It is widely seen, both internationally and within the countries concerned, as a human rights abuse and an archaic method of containment and restraint.
Ändringsförslag 10 gäller den behöriga myndighetens inspektioner och kontroller och den korrekta tillämpningen av direktivet och inneslutningsåtgärderna.
Amendment No 10: inspections and other control measures must be organized by the relevant authority to ensure the correct application of the directive and the containment measures.
kontroll (även: ledning, övervakning, tillsyn)
volume_up
superintendence {substantiv}
volume_up
check-up {substantiv}
Jag tror, fru talman, att det är lika bra att ni genomför en kontroll av hur grupperna röstar.
I believe it is only right that you should check up on how the groups vote.
Här har vi i jordbruksutskottet till exempel diskuterat frågan hur kontrollen skall se ut.
In this context, one of the issues we discussed in the Agriculture Committee was how it is proposed to check up on this.
kontroll
volume_up
checkup {substantiv}

Användningsexempel för "kontroll" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm vi väljer den metoden kommer legitimitet och demokratisk kontroll att saknas.
If we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.
SwedishEn sista punkt: Jag tror också att det behövs en demokratisk kontroll av OLAF.
On a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
SwedishTatjana Ždanoka pratade om biometriska uppgifter och kontroll av systemåtkomsten.
Mrs Ždanoka talked to me about biometric data and controlling access to the system.
SwedishDessa mellanhänder blir inte föremål för någon slags kontroll från sina hemländer.
These entrepreneurs are not subject to any kind of checks by their home countries.
SwedishBestämmelserna om kontroll av exportbidrag har också stramats åt ordentligt.
The regulations covering export subsidies have also been considerably tightened.
SwedishJag, liksom andra, hyser farhågor om korrekt kontroll av import från tredje land.
I, like others, have concerns about proper controls on third-country imports.
SwedishKvicksilver är ett mycket giftigt ämne som måste underställas sträng kontroll.
Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
Swedish– Detaljerad teknisk besiktning och kontroll av trafiksäkerhet och utsläppsnivåer.
Detailed technical inspection and testing for safety in traffic and exhaust levels.
SwedishUnder två år ingen märkning, ingen kontroll i Dover, ingen kontroll av embargot!
For two years, no labels, no controls at Dover, no controls on the embargo!
SwedishEn politik som syftar till kontroll av ämnen och rena sprutor kan rädda liv.
A policy of monitoring substances and clean hypodermic syringes can save lives.
SwedishVilken skulle vara kommissionens legitimitet om den inte stod under kontroll?
I believe that is exactly where the basis of the Commission's legitimacy lies.
SwedishSå min åsikt i debatten om kontroll över energi har inte noterats någonstans.
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
SwedishNaturligtvis måste de kemiska föreningarna också genomgå en vetenskaplig kontroll.
Of course chemical compounds still need to be submitted to scientific tests.
SwedishJag hyser också stora förhoppningar om en utökad kontroll från polisens sida.
I very much hope that the police would also increase the level of checks they made.
SwedishNär en kontroll ska genomföras måste den föranmälas i tillräckligt god tid.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
SwedishDet finns ingen ordentlig kontroll av om dessa byråer verkligen är nödvändiga.
There are no proper checks as to whether the agencies are really necessary.
SwedishI dag krävs det att den som begär kontroll av beslutförheten måste stanna i kammaren.
The current rule is that whoever requests the quorum has to remain in the Chamber.
SwedishFör det andra bör det ske en kontroll så att stödet kommer fram till de drabbade.
Second, there needs to be a way to ensure that aid reaches those affected.
SwedishDet är likaledes tillåtet med en kontroll mot de yttre gränserna av Europeiska unionen.
Controls will also be permitted at the external frontiers of the European Union.
SwedishFå fram en lista om deras nya medarbetare...... och kör en bakgrunds kontroll på dem.
Then find a Iist of their new employees...... and run backgrounds through the grid.