"kontra" - Engelsk översättning

SV

"kontra" på engelska

EN

SV kontra
volume_up
{verb}

1. sport: "boxning"

kontra (även: kontraslå)
volume_up
to counterpunch {vb} (boxing)

Synonymer (svenska) till "kontra":

kontra

Användningsexempel för "kontra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag anser att vi måste höja oss över debatten om reglering kontra icke-reglering.
It is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
SwedishVi skulle vilja kontra med detta: nationalism är aldrig framtidens lösning!
We would counter this with: nationalism is never the solution of the future!
SwedishVi skulle också kunna tala om Mandeville och privata laster kontra offentlig dygd.
We could also talk about Mandeville and private vice for public virtue.
SwedishKommissionens fokus ligger på anställningstrygghet kontra jobbtrygghet.
The Commission's focus is on employment security rather than job security.
SwedishI nuläget överväger och debatterar vi monopolen kontra en fri energimarknad.
This is what we are currently considering and debating in relation to a free market for energy.
SwedishÄr det där något slags ”snälla kontra elaka polisen-inställning” till Syrien?
Is that a sort of 'nice cop, nasty cop' approach to Syria?
SwedishDet är förvisso inte en fråga om ”snälla kontra elaka polisen”.
It is certainly not a question of 'good cop, bad cop'.
SwedishGränsdragningen mellan när nationell rätt kontra SPE-stadgan skall tillämpas är väldigt otydlig.
The boundary between when national law is to be applied as opposed to the statute for a European private company is very unclear.
SwedishI diskussionen om jordbruk kontra utvecklingssamarbete var det två aspekter som inte fick tillräcklig uppmärksamhet.
In the debate between agriculture and development cooperation, two aspects were not given sufficient attention.
SwedishDilemmat med säkerhet kontra frihet är falskt.
The security/freedom dilemma is a false one.
SwedishJag vill också instämma helt i vad Thors sade om sina erfarenheter om små länder kontra den tyska marknaden.
I also wish to agree completely with what Mrs Thors said about her experience of small countries engaging with the German market.
Swedish(Till exempel när du öppnar Google Mail-kontot på en liten datorskärm kontra en stor skärm.)
The “Display Density” setting affects how much space you see between labels, around inbox sections, and between individual messages in your inbox.
SwedishEnligt fördraget måste kommissionen dock förhålla sig neutral till offentligt kontra privat bolagsägande.
In accordance with the treaty, the Commission must nevertheless remain neutral with regard to the public or private ownership of companies.
SwedishDärför tror jag faktiskt att den motsättning som alltid ställs upp, ekonomisk politik kontra socialpolitik är helt fel.
I therefore simply believe that the contrast that is constantly made between economic policy and social policy is simply wrong.
SwedishDet betonar bevarandet av migrerandes rättigheter kontra överförbarhet av rättigheter från ett system till ett annat.
It places emphasis on the preservation of rights of migrant workers as opposed to the transferability of rights from one scheme to another.
SwedishVi ser här en målkonflikt i en besvärlig fråga inom den moderna tekniken mellan frihet kontra skyddsintressen.
(SV) This difficult issue presented by modern technology produces a conflict in terms of goals, with freedom pitted against the interest we have in providing certain forms of protection.
SwedishÄndå har ert mottagande här sex månader senare visat att många inte kan, eller inte vill, tänka på något annat sätt än i termer av det liberala Europa kontra det sociala Europa.
You are right to say, Mr President, that the European internal market and its development present us with a great opportunity.
SwedishDet verkar för mig vara kontra-produktivt. Man ger då anledning till politisering och polarisering i Förenade kungarikets valkampanj och det har vi minst intresse av.
This would be counterproductive and encourage polarization in the United Kingdom's election campaign, which would certainly not be in our interests.
SwedishTänk på proselytism kontra islam och den gemensamma undervisningen för pojkar och flickor, ett brott mot den i landet vanliga uppdelningen mellan könen i undervisningen.
For example, proselytising against Islam and the joint teaching of boys and girls, a violation of the customary separation of the sexes in education in that country.
SwedishJag vill börja med att säga att detta inte handlar om öst kontra väst, eftersom jag kommer från Västeuropa och är helt för tjänstedirektivet.
   Mr President, first of all, I should like to say that this is not about the East against the West, because I come from the West and I am all in favour of the Services Directive.