"knipa" - Engelsk översättning

SV

"knipa" på engelska

SV

knipa {neutrum}

volume_up
1. ornitologi
knipa
volume_up
goldeneye {substantiv} (latin Bucephala)

Synonymer (svenska) till "knipa":

knipa

Användningsexempel för "knipa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi har uppenbart hamnat i en knipa i Europeiska unionen.
   Mr President, we have obviously now driven ourselves into a corner of the Union.
SwedishOch om jag vore den enda som såg det på det sättet så skulle vi vara i knipa.
Now if I were the only person thinking that way, we would be in trouble.
SwedishGrekland är i knipa, och ert land Spanien har också stora svårigheter.
Greece is on its backside; Spain, your country, is in dire straits as well.
SwedishDet är viktigt att komma ihåg eftersom vi fortfarande befinner oss i knipa.
This is important to remember because we are not out of the woods yet.
SwedishJag tror att vi kommer att misslyckas om vi tror att tillväxten skall ta oss ur denna knipa.
I believe that we are going to fail if we believe that growth will get us out of this mess.
SwedishTroligen kommer det aldrig att finnas någon eftersom de har satt sig i en ordentlig knipa.
There probably never will be one because they have got themselves into a very tight corner now.
SwedishI mitt land råkar politiker oftast i knipa genom sitt samröre med det motsatta könet!
Mr Prodi, in my country politicians most often get into trouble in their brushes with the other sex!
SwedishNär det gäller er egen reform, är kommissionen i knipa.
Mr President, when it comes to putting its own house in order, the European Commission is in a Catch-22 situation.
SwedishHur skall Nato komma ur denna knipa utan marktrupper?
How can NATO extricate itself without using ground forces?
SwedishEkonomier över hela världen befinner sig nu i knipa.
Economies are in dire straits all over the world.
SwedishFörsätt inte era egna medlemsstater i knipa.
Do not get your own Member States into trouble.
SwedishVi håller förvisso på att diskutera hur vi kan ingripa för att hjälpa vissa av EU:s länder som är i knipa.
Indeed, we are currently discussing how to intervene to help several countries of the European Union that are in difficulty.
SwedishDetta har försatt oss i en verklig knipa på Irland, och varje ansträngning måste göras för att se till att bedrägeri stoppas.
This has landed us in terrible trouble in Ireland, and every effort must go to ensure that fraud is stopped.
SwedishVi borde vara glada i dag, eftersom vi är på väg att ta oss ur en institutionell knipa.
(FR) Mr President, Commissioner, we should be happy today, as we are emerging from an institutional difficulty.
SwedishJag är i knipa och jag behöver din hjälp.
I'm in a pinch, and I need a big favor.
SwedishDu förstår, jag har hamnat i en liten knipa.
SwedishNi manipulerade tidsplanen för folkomröstningar och hoppades kunna sätta Förenade kungariket i en knipa efter 24 ratificeringar.
You manipulated the time schedule for holding referendums and hoped to drive the UK into a corner after 24 ratifications.
SwedishRing mig om du är i knipa.
SwedishJag trodde jag var i knipa.
SwedishVi anser att rådet även bör arbeta i den riktningen i framtiden, så att inte andra länder hamnar i samma knipa som Grekland.
We consider that the Council should also work in this direction in future, so that we do not see other countries getting into the same mess as Greece.