"klämma" - Engelsk översättning

SV

"klämma" på engelska

SV

klämma {utrum}

volume_up
klämma
volume_up
clamp {substantiv}
Manuell matning och klämma för exakt inställning av prov.
Manual feed and Naples clamp for precision setting of specimens.
klämma (även: slag, gem, hållare, spänne)
volume_up
clip {substantiv}
volume_up
fix {substantiv}
klämma (även: skrubbsår, knipa, skrapning, skrapsår)

Synonymer (svenska) till "klämma":

klämma
Swedish

Användningsexempel för "klämma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag fick kila in i köket, omdistrubuera maten, klämma in extra platser.
I had to haul ass to the kitchen, redistribute the food, squish in extra place settings.
SwedishVi förtjänar rättigheter, men skall vi klämma in så många julklappar som möjligt i detta paket?
We deserve rights but should we cram as many Christmas presents as possible into this package?
SwedishOm du kunde klämma in det så hade hon blivit så glad.
If you could fit it in to your schedule, it would mean so much.
SwedishVi förtjänar rättigheter, men skall vi klämma in så många julklappar som möjligt i detta paket?
In the last 30 years I have been flying round the world an average of twice a week, which is perhaps more than many others here in this House.
SwedishVi i vår tur, i våra länder, fortsätter att klämma åt innehavare av viseringar för kortare vistelser, och så uppstår en ond cirkel.
In return, we, in our countries, keep cracking down on short-stay visa holders, and a vicious circle emerges.
SwedishHan skulle klämma sönder dem i en sandwich.
SwedishMen vi driver Ryssland till att skapa en kinesisk-rysk axel, som kommer att klämma in oss mellan Förenta staterna, Ryssland och Kina.
However, we are pushing Russia into creating a Sino-Russian axis, which will sandwich us between America, Russia and China.
SwedishNär parlamentet undersöker problem som påverkar unionen, är det viktigt att det gör detta utan att klämma åt enskilda länder.
It is important that when Parliament looks at problems that affect the Union, it must do so without victimising individual countries.
SwedishHär vill jag också säga att jag inte förstår varför Federal Institute väntade så länge med att klämma ur sig dessa påståenden.
I really cannot understand why the Federal Institute left it so long to come out with these statements. I want to make that point here, too.
SwedishNi sa att man inte kan ägna hela veckan åt att klämma åt Europa och sedan förvänta sig ett glatt ”ja” till Europa på söndagen.
President of the Commission, you stated that you cannot bash Europe all week long and then expect a joyful 'yes' to Europe on Sunday.
SwedishMålet tycks vara att klämma ut så mycket pengar som möjligt av de hårt arbetande medborgarna i Europa och i synnerhet i Nederländerna.
The objective seems to be to extract as much money as possible from the pockets of the hard-working citizens of Europe and, in particular, the Netherlands.
Swedishklämma fram pengar
SwedishOm vi kan klämma åt dessa personer där det är mest kännbart, nämligen i plånboken, blir effektiviteten i åtgärderna högre än vad som är fallet med vanliga fängelsestraff.
If we hit these people where it really hurts, namely in their wallets, this will be far more effective than stiff custodial sentences.
SwedishJag kan försäkra kommissionsledamoten om en sak, och ni kan vidarebefordra detta till er efterträdare, parlamentet kommer att fortsätta att klämma på denna ömma tå.
I can assure you of one thing, Commissioner, and you can pass this on to your successor, Parliament will continue to touch on this sore point.
SwedishLåt oss försäkra oss om att kampen för att rädda liv går före allt annat och genomföra vår uppgift att klämma åt stora tobaksintressens makt, som bara förstör liv.
Let us make sure that the fight to save lives is paramount and play our part in tackling the power of big tobacco interests, which only destroy lives.
SwedishI Material Realisation Lab, LiU:s nyöppnade materialbibliotek, välkomnar David Eklöf och Kerstin Johansen dig som vill klämma, känna och studera ytor på tusentals olika material.
Oskar Lyding, chairman of Consensus, went on a trip with the University Management to look at creative learning environments in Europe.
SwedishMera plats i flygplanen till exempel, och mindre vikt vid att klämma in så många människor som möjligt i ett så litet utrymme som möjligt med största möjliga vinst.
More space in aircraft, for example, and less emphasis in getting as many people on board, in as small a place as possible with as much profit as possible.
SwedishIbland kan man få intrycket att unionens dörrar stängs som dörrarna på en hiss, och att ytterligare passagerare har svårt att klämma sig emellan dem.
Sometimes one could get the impression that the doors of the Union are closing like the doors of a lift, and that extra passengers are having difficulty squeezing through them.
SwedishDen gången insåg vi också att det är bättre att ta upp olika typer av diskriminering en i sänder och inte försöka klämma in allt i en enda lag, inte ens i ett enda direktiv.
Then, too, we realised that it is better to address the types of discrimination one by one than to try to cram them all into one act or even one directive.
SwedishTills vi börjar ta itu med utvecklingsaspekten i denna fråga kommer det att vara som att klämma på en ballong: om man trycker någonstans får man bara en annorlunda form någon annanstans.
Until we start looking at the development aspect of this issue, it will be like squeezing a balloon: if you apply pressure somewhere, you just get a different shape somewhere else.