SV klä
volume_up
[klädde|har klätt] {verb}

1. allmänt

Det finns ingen strategi som kan klä upp något som fortsatt är detsamma.
No strategy can dress up something that remains the same.
Han gillar faktiskt att shoppa, Cher, och pojken kan klä sig.
He does like to shop, Cher, and the boy can dress.
I sharialagarna föreskrivs hur man ska äta, klä sig och till och med hur man ska göra när man går på toaletten.
It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.
Så vi finner oss själva, liksom 1997, i sympati med medlemsstater som måste dra in på utgifter för att klara Maastrichtkriterierna för en gemensam valuta.
So we find ourselves, as in 1997, in sympathy with Member States who are having to cut back on expenditure to meet the Maastricht criteria for the single currency.
Att rösta emot betänkandet skulle bara resultera i att den återförvisades till budgetkontrollutskottet utan ett klart uttalande om vad som skall hända sedan och på vilket sätt.
Voting against the report would merely have the effect of sending the report back to the Budgetary Control Committee without a clear expression of what happens next and by what means.
Sluta upp med att klä av dig inför mig.
Can you please stop taking your clothes off around me?
Let me throw some clothes on
Put some clothes on.
Barn konfronteras dagligen med en växande våg av brutalitet och våld på dessa områden som de helt enkelt inte klarar av, i synnerhet för att inga gränser för utbudet ställs upp.
Children are being faced day by day with a growing wave of media brutality and violence, which is simply too much for them, especially because no limits are imposed on these offerings.
klä (även: skruda)
klä (även: bebo)
klä (även: ikläda sig)
Ingen skulle väl ändå försöka klä en fullvuxen 25-åring i samma kostym som han bar när han var 15 år gammal?
After all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.

2. "möbler"

Synonymer (svenska) till "klä":

klä

Användningsexempel för "klä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är faktiskt så enkelt, och vi borde ha haft modet att klä det i ord.
It is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
SwedishI korthet klär man på förbundsstaten, genom att klä av nationalstaten.
In short: the federal state is built up by knocking down the national state.
SwedishBerövande, jag skall inte beskriva det men klä det i lämpliga ordalag.
Rather than describe it, I will talk about it in the appropriate terms.
SwedishLåt oss därför inte klä oss i aska, ta emot gula kort eller deppa.
Let us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
SwedishOch försök att övertyga fler kvinnor att klä av sig nakna.
And, please, if you would just try to encourage more women to get naked.
SwedishFranks fru kunde knappt klä av sig framför honom förut.
Frank, his wife would hardly undress in front of him before.
SwedishAtt klä ut det gamla fördraget i nya kläder eller att dela upp det i mindre bitar är ett ganska billigt trick.
Dressing up the old treaty in new clothes, or separating it into smaller chunks is a rather cheap ploy.
SwedishMan kan inte acceptera att klä av Pierre för att klä på Paul.
It is not acceptable to rob Peter to pay Paul.
SwedishSom vi alla vet, är det Europaparlamentets ledamöter som får klä skott för allmänhetens kritik över dåligt genomförande.
MEPs, as we will all know, are on the receiving end of public criticism of poor implementation.
SwedishÄnnu en gång planerar man att klä på Pierre genom att klä av Paul i kraft av budgetens heliga stabilitetspakt.
Once again, there are plans to rob Peter to pay Paul in accordance with the sacrosanct budgetary Stability Pact.
SwedishHelena tyckte ni skulle klä ut er till handelsman.
Helen thought to make you look like a merchant.
SwedishPå det sättet kan vi vidare klä riskanalysen och slutligen kommer vi helt säkert att få helt rätt.
In this way we can further reinforce our risk analysis and at the end of the day we must certainly be found to be in the right.
SwedishBland de trettio gudstjänstbesökarna fanns ungefär 10 kvinnor som först tvingades klä av sig och sedan posera nakna.
Among the thirty worshippers, there were some 10 women who were forced first to undress and then to pose naked.
SwedishSluta upp med att klä av dig inför mig.
Can you please stop taking your clothes off around me?
SwedishSå kan jag klä på mig medan jag gör frukost.
I could get dressed while I'm making breakfast.
SwedishAtt klä mig i denna dräkt, var mer värt för mig än alla tal i världen.
Putting on this garment made more of an impact on me than any number of speeches.
SwedishÄven vi måste klä ut oss en gång om året.
Even we have to get dressed up once a year.
SwedishOch i det avseendet tillåter jag mig att säga att den politik som genomförts av Europeiska unionen består i att klä av Pierre för att klä på Paul.
And, in this regard, may I say that the European Union's policy consists of robbing Peter to pay Paul.
SwedishOch i det avseendet tillåter jag mig att säga att den politik som genomförts av Europeiska unionen består i att klä av Pierre för att klä på Paul.
And, in this regard, may I say that the European Union' s policy consists of robbing Peter to pay Paul.
SwedishSymbolerna är inte en förklädnad, de är inte ett sätt att klä sig, de är symboler och symboler har en tolkning, detta är vår kultur och detta är vår civilisation.
They are symbols, and symbols have a meaning. That is our culture and our civilization.