1. allmänt
Kan verkligen parlamentet under dessa omständigheter kasta första stenen?
Can this Parliament therefore cast the first stone?
Som vår Herre själv sade: ”Låt den som är utan skuld kasta första stenen.”
As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Kasta ner min stav framför farao, så att han kan se prov på Guds makt.
Cast down my staff before Pharaoh that he may see the power of God.
Penning- och valutapolitiken ska hjälpa människor, inte kasta dem in i fattigdom.
Monetary and currency policy must help people, not plunge them into poverty.
Det blir allt vanligare med omstruktureringar, och Volkswagens beslut är hårt och kommer direkt eller indirekt att kasta tusentals familjer in i en osäker tillvaro.
Restructuring exercises are becoming increasingly more common and the decision by Volkswagen is a harsh one that will, either directly or indirectly, plunge thousands of families into uncertainty.
Vi anser att européerna slutligen måste få rösta och kasta detta fördrag i havet.
We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Poängen var att någon gav er rådet att kasta er ut ur en helikopter.
The punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Jag tänker fatta mig kort och tydligt: Kasta ut detta meningslösa betänkande.
Madam President, I will keep it short and clear: throw out this nonsensical report.
I can toss these things around.
Eller, om du vill vara destruktiv, så kan du skrynkla ihop det och kasta det i hörnet.
Or if you want to be destructive, you can just crumple it up and, you know, toss it to the corner.
Dessutom är det under namnet EUFOR som uppdraget redan välkomnas på stora affischer i Sarajevo, så låt oss behålla det namnet och kasta ut Althea på den sophög där det hör hemma.
Moreover, EUFOR is the name by which the mission is already being welcomed on great big posters in Sarajevo, so let us leave it at that and chuck ALTHEA out with the junk where it belongs!
Hey, Nigel, wanna play darts?
What did I say about throwing darts?
Om du bor i ett av områdena där cirka halvmiljarden oredovisade minor finns utspridda, kan du kasta ut dessa frön över fältet.
If you are living in one of the places where the roughly half-billion unaccounted for mines are scattered, you can fling these seeds out into the field.
Det är inte särskilt smart av oss att ta ifrån dem 139 miljoner euro i de ockuperade områdena eller av dem att kasta ägg och stenar på Europaparlamentets ledamöter.
It is not very smart for us to take them EUR 139 million in the occupied areas and for them to pelt the members of the European Parliament with eggs and stones.
Det är inte särskilt smart av oss att ta ifrån dem 139 miljoner euro i de ockuperade områdena eller av dem att kasta ägg och stenar på Europaparlamentets ledamöter.
It is not very smart for us to take them EUR 139 million in the occupied areas and for them to pelt the members of the European Parliament with eggs and stones.
Förslaget om misstroendeförklaring var ett sätt att kasta ljus över Prodikommissionens bristfälliga resultat och utgör det första steget mot en öppen kultur där alla tar sitt ansvar på allvar.
If the Commission rebuffs Parliament when it performs its primary task of budgetary control, we have no choice but to send it packing.
Men att gå från att kasta en bit vajer över hustaken i Boston till att lägga flera tusentals mil av kabel på botten av Atlanten är inte en enkel sak.
But going from slinging some wire across rooftops in Boston to laying thousands and thousands of miles of cable on the Atlantic Ocean seabed is no easy matter.
kasta (även: slänga)
Dessutom är det under namnet EUFOR som uppdraget redan välkomnas på stora affischer i Sarajevo, så låt oss behålla det namnet och kasta ut Althea på den sophög där det hör hemma.
Moreover, EUFOR is the name by which the mission is already being welcomed on great big posters in Sarajevo, so let us leave it at that and chuck ALTHEA out with the junk where it belongs!
2. "kortspel"
kasta (även: kasta bort)
Vi får inte kasta bort deras erfarenhet eller avfärda dem om de vill fortsätta arbeta.
We must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Om du inte är säker på innehållet i den hämtade filen klickar du istället på knappen Kasta.
If you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Vill du kasta bort ändringar som intesparats och läsa in listan igen?
Discard your unsaved changesand reload?
3. "skräp"
kasta (även: kasta bort)
Dessutom är det under namnet EUFOR som uppdraget redan välkomnas på stora affischer i Sarajevo, så låt oss behålla det namnet och kasta ut Althea på den sophög där det hör hemma.
Moreover, EUFOR is the name by which the mission is already being welcomed on great big posters in Sarajevo, so let us leave it at that and chuck ALTHEA out with the junk where it belongs!
4. sport
kasta

Synonymer (svenska) till "kasta":

kasta

Användningsexempel för "kasta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSextiotusen människor kommer att kasta bort sin tid i Johannesburg i september.
Sixty thousand people will be wasting their time in Johannesburg in September.
SwedishDet får ni göra om ni vill, men jag kommer inte att kasta bort mer tid på detta.
You can pursue the matter if you please, but I will not waste my time on it.
SwedishVi har båda återfallit till att kasta förolämpningar mot varandra över Atlanten.
We have both retreated to hurling insults at each other across the Atlantic.
SwedishNi kanske skulle kunna kasta lite mer ljus över dessa nyheter, herr rådsordförande?
Perhaps, Mr President-in-Office, you could shed some additional light on this news?
SwedishFörst vill jag dock kasta en blick in i framtiden innan jag gör en tillbakablick.
First of all, however, and before looking back, I wish to take a look into the future.
SwedishEuropeiska unionen kan inte vilja kasta bort med ena handen vad den ger med den andra.
The European Union cannot take away with one hand what it has given with the other.
SwedishDagens rådsmöte kan kanske kasta mer ljus över det mörka hörnet i europeisk politik.
Today's Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics.
SwedishAtt kasta bort nära nog två miljoner ton frisk fisk om året är fullständigt absurt.
Discarding nearly two million tonnes of healthy fish each year is absolutely ridiculous.
SwedishDet är ett skrämmande slöseri att kasta fångst överbord.
on behalf of the PSE Group . - Madam President, discards are an appalling waste.
SwedishAtt kasta in jästen i ugnen när brödet är bakat har alltid visat sig vara meningslöst.
Closing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise.
SwedishAtt kasta sten och begå skadegörelse är inte politik det är kriminalitet.
Throwing stones and causing damage is not politics but criminal behaviour.
SwedishVi ska ha hög svansföring och beslutsamt kasta oss in i FN-processen.
We should go into the UN process with plenty of confidence and determination.
SwedishFlera talare har tagit upp den skandalösa praxisen att kasta fångst över bord.
A number of speakers have again referred to the scandal of discards.
SwedishDet är dags att sluta kasta pengar i sjön och rädda det som fortfarande kan räddas.
It is time to stop pouring money into the money pit and to rescue what can still be rescued.
SwedishDessa händelser var snarare som att kasta en stor sten i en damm och skapa vågor på vattnet.
Those events were rather like throwing a large stone into a pond, creating ripples.
SwedishAtt kasta bort detta vore att göra politiken på klimatförändringsområdet en björntjänst.
Throwing that away would be doing a disservice to climate change policy.
SwedishSå här skall man inte sköta saker och ting; man håller på att kasta bort en möjlighet.
This is no way to go about things; an opportunity is being squandered.
SwedishVi skulle bara kasta bort alla dessa förbättringar, som uppnåtts med stor möda.
We would be simply throwing away all those hard-won improvements.
SwedishUr den synpunkten valde Europeiska rådet på sätt och vis att kasta sig i med huvudet före.
From this point of view, the European Council has, in a way, rushed headlong into this.
SwedishDet finns ett lustigt ungerskt ordspråk om att ”kasta ut barnet med badvattnet”.
Mr President, there is a funny Hungarian saying about ‘throwing the baby out with the bath water’.