"karaktär" - Engelsk översättning

SV

"karaktär" på engelska

SV karaktär
volume_up
{utrum}

karaktär (även: figur, anseende, typ, egenart)
volume_up
character {substantiv}
Det diskuterade betänkandet har inte administrativ karaktär utan rent politisk.
The report being debated has no administrative character, it has a purely political character.
Annars behåller den europeiska marknaden sin protektionistiska karaktär.
Otherwise, the European market will retain its protectionist character.
Detta kommer att säkra dess professionalism, effektivitet och unika karaktär.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
karaktär (även: utseende, hy, ansiktsfärg, ansiktshud)
volume_up
complexion {substantiv}
Detta är de senaste stegen i denna process av inblandning och utpressning, som är öppet kolonial till sin karaktär.
These are the latest steps in this process of interference and extortion, which is openly colonial in complexion.
karaktär
volume_up
make-up {substantiv} [bild.]
Därför anser jag att resultatet var positivt – det var naturligtvis det resultat som var möjligt, med tanke på karaktären hos intressena i fråga och den strid som denna fråga har lett till.
I therefore believe that this was a positive outcome – of course the outcome that was possible, given the make-up of the interests in question and of the controversy the issue has stirred up.
karaktär (även: jord, form, modell, mall)
volume_up
mold {substantiv} [USA]
karaktär (även: prägel, läggning)
volume_up
mould {substantiv} [GBR] [bild.]
Europeiska unionen borde stå emot frestelsen att? forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
The European Union should resist the temptation to 'mould ' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.

Synonymer (svenska) till "karaktär":

karaktär

Användningsexempel för "karaktär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKinas makt – både nu och i framtiden – är inte enbart militär till sin karaktär.
China’s power – both now and in the future – is not exclusively military in nature.
SwedishEftersom ändringen är av språklig karaktär berör den endast den engelska versionen.
Being of a linguistic nature, this amendment only concerns the English version.
SwedishUtskottet ansåg, till skillnad från mig, att Dell'Utris fall var av samma karaktär.
The Committee thought, but I do not think, that Mr Dell'Utri's case was the same.
SwedishMånga säger att en turkisk anslutning skulle ändra EU:s karaktär i grunden.
Many say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
SwedishVad Förenta staterna beträffar så har våra förbindelser en helt annan karaktär.
In the case of the United States, our links are of a quite different nature.
SwedishDet går via att besluta vilket råd som skall förberedas och av vilken karaktär.
This includes deciding what Council to prepare and what form it should take.
SwedishBilaterala och interregionala avtal kan enbart vara av kompletterande karaktär.
Bilateral and interregional agreements can only be supplementary in nature.
SwedishNu handlar det om att satsa på en ambitiös återuppbyggnadsplan av strategisk karaktär.
Efforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.
SwedishUtskottet ansåg, till skillnad från mig, att Dell ' Utris fall var av samma karaktär.
The Committee thought, but I do not think, that Mr Dell'Utri's case was the same.
SwedishDe makroekonomiska indikatorerna och den politiska debattens karaktär bevisar det.
The macroeconomic indicators and nature of the political debate prove this.
Swedish- Mot bakgrund av Internets karaktär bör globala standarder antas snarast. 
- given the very nature of the internet, global standards are called for urgently.
SwedishAngående: Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport bör få bindande karaktär
Subject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
SwedishMånga säger att en turkisk anslutning skulle ändra EU: s karaktär i grunden.
That is why we recognise that negotiations are likely to take 10 or 15 years.
SwedishDessa regioners geokulturella karaktär är både en unik tillgång och en nackdel.
The geocultural nature of these regions is a unique resource as well as a disadvantage.
SwedishFör närvarande är vårt stöd till denna region huvudsakligen av humanitär karaktär.
At present our assistance to this region is mainly humanitarian in nature.
SwedishJag kan kategoriskt säga att vårt uppdrag var av humanitär karaktär, inte politisk.
I can categorically state that our mission was humanitarian in nature, not political.
SwedishDe måste också avskräcka från ytterligare överträdelser av samma karaktär.
They must also effectively discourage any further infringement of the same nature.
SwedishKonsumenten kommer därför att vara välinformerad om produktens karaktär.
The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om idrottens karaktär.
The next item is the Commission statement on the special position of sport.
SwedishTvisten gällde denna gång inte en fråga av institutionell eller budgetmässig karaktär.
On this occasion, the dispute did not involve an institutional or budgetary matter.