"kapacitet" - Engelsk översättning

SV

"kapacitet" på engelska

SV

kapacitet {utrum}

volume_up
1. allmänt
Vi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
Vi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
Därför måste EU också ha en självständig, trovärdig konfliktförebyggande kapacitet.
Therefore, the EU must also have an independent, credible conflict-prevention capacity.
Vi vet nämligen alla att djuphavsflottans prestationer och kapacitet snabbt har tilltagit.
We are all aware that the deep sea fishing fleet has rapidly increased in power and capacity.
Regeringen har sagt sig vilja ta fram en kapacitet på 6 000 megawatt energiproduktion av sådant slag.
The French Government has stated its aim of raising its offshore wind power generating capacity to 6 000 megawatts.
Kan ni bekräfta att det betyder att stora producenter kommer att behöva lämna ifrån sig sin blockerande kapacitet i distributionsföretagen?.
You have also said that soon, you will table fresh proposals in order to put an end to the concentration of power in the energy distribution.
2. teknik
kapacitet

Användningsexempel för "kapacitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen har inte har kapacitet att se saker som är högre eller lägre än 1,5 meter.
It has not the capacity to see things that are higher or lower than that height.
SwedishRegeringen säger också att de saknar tillräcklig kapacitet för att analysera krisen.
The government also say that they lack sufficient capacity to analyse the crisis.
SwedishDen tar upp de tjänster som tillhandahålls, men även buller och tillgänglig kapacitet.
It addresses the services being provided, but also noise and available capacity.
SwedishVi litar på att ni kommer att hörsamma detta upprop: ni har kapacitet att göra det.
We are confident that you will respond to that call: you have the capacity to do so.
SwedishAtt inte utnyttja kvinnors kapacitet inom beslutsfattande är ett oacceptabelt slöseri.
Failure to utilise women' s decision-making abilities is an unacceptable waste.
SwedishVi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
SwedishDe har kapacitet att sända ut ett budskap för att försvara passagerarnas rättigheter.
They are capable of sending out a message to defend the rights of passengers.
SwedishAtt inte utnyttja kvinnors kapacitet inom beslutsfattande är ett oacceptabelt slöseri.
Failure to utilise women's decision-making abilities is an unacceptable waste.
SwedishVi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
SwedishMen allt detta kan endast ske om institutionerna bygger upp sin kapacitet.
However, all this can only happen if there is institutional capacity-building.
SwedishHelt klart måste val göras där det finns en absolut brist på kapacitet.
Clearly where there is an absolute shortage of capacity choices have to be made.
SwedishFör detta krävs emellertid att man har visioner, kapacitet och mod nog att byta strategi.
That, however, will require the vision, capacity and courage of a new strategy.
SwedishDärför måste EU också ha en självständig, trovärdig konfliktförebyggande kapacitet.
Therefore, the EU must also have an independent, credible conflict-prevention capacity.
SwedishVåra städer, vill jag påstå, är stora högar av den här typen av överflödig kapacitet.
Our cities, I would put to you, are stockpiles of these surplus capacities.
SwedishI själva verket står ett enskilt labb för 20 procent av hela denna kapacitet.
In fact, there's one lab in particular that represents 20 percent of all that capacity.
SwedishVi måste återvinna vår kapacitet för styrka genom enighet, eller styrka i unionen.
We have to regain our capacity for strength through unity, or for strength in the Union.
SwedishDet finns länder med stor eller liten kapacitet för produktion och tillväxt.
There are countries with much and little scope for production and growth.
SwedishDärför vill jag fråga kommissionen om nuvarande kapacitet räcker till.
I should therefore like to ask the Commission if it now has sufficient resources.
SwedishI länder som Danmark och Tyskland har de redan nått full kapacitet för vindkraft.
In places like Denmark and Germany, they've maxed out on wind already.
SwedishAtt inte utnyttja kvinnors kapacitet i beslutsfattande är ett oacceptabelt slöseri.
Not to use women' s talents in decision making is an unacceptable waste.

Synonymer (svenska) till "kapacitet":

kapacitet