SV

kant {utrum}

volume_up
1. allmänt
kant (även: fördel, rand, rygg, kam, egg, ås, bryn, udd, krön, infattning)
volume_up
edge {substantiv}
Textobjekt markerar du genom att klicka på deras kant.
Select text objects by clicking exactly on their edge.
Här definierar Du avståndet mellan objektets nedre kant och texten.
Define the distance between the bottom edge of the object and the text.
Här definierar Du avståndet mellan objektets övre kant och texten.
Use the spin buttons to specify the distance between the top edge of the object and the text.
Ett markerat objekt justeras mot vänstra kanten.
A selected object is aligned to the left margin.
Ett markerat objekt justeras vid den övre kanten.
Aligns a selected object to the upper page margin.
Ett markerat objekt justeras mot den undre kanten.
Aligns selected object to the lower page margin.
Det är dock inte känt att det kommer mer betydande vetenskapsmän från Bayern än från östra Tyskland.
Yet there is no reason to suppose that Bavaria has produced more great scientists than the eastern part of Germany.
Den mänskliga delen av denna gren, helt ute i ena kanten, är naturligtvis den som vi är mest intresserade av.
The human part of this branch, way out on one end, is, of course, the one that we are most interested in.
Jag hoppas verkligen själv kunna besöka Kaliningrad i början av nästa år och inte bara på grund av att Immanuel Kant tillbringade hela sitt liv där.
I very much hope to visit Kaliningrad myself in the early part of next year, and not just because Immanuel Kant spent the whole of his life there.
kant (även: sida)
volume_up
side {substantiv}
Välj den grupp som du vill redigera längs den vänstra kanten av sidan.
Select the group you'd like to edit along the left side of the page.
Öppna snabbmenyn på radhuvudet i den vänstra kanten.
Start the context menu on the header at the left-hand side.
Håll ner Ctrl-tangenten och dra fönstret i titellisten till kanten.
Hold down (Ctrl) and drag the window by its title bar to the side.
I det här området anger Du de enskilda avstånden mellan objektets kant och texten.
In this area you establish the individual gaps between the object border and the text.
Välj det här alternativet om ramen inte ska ha någon synlig kant.
Mark this option if the floating frame is not to have a visible border.
Välj det här alternativet om ramen ska ha en synlig kant.
Mark this option if the floating frame is to have a visible border.
kant (även: rand, brätte, brädd)
volume_up
brim {substantiv}
kant (även: rand, ögonbryn, panna, krön)
volume_up
brow {substantiv}
kant (även: räffla)
Tack vare vektortekniken kan du rotera objekt hur du vill och ändra deras storlek utan att det medför störande trappstegseffekter i kanterna.
Thanks to the vector technology you can rotate objects in any direction and alter their size, without unsightly step effects occurring on the edges.
Detta faktum är, och detta har några av er påpekat, tyvärr inte särskilt känt i Tyskland och jag kan därför endast stödja era ansträngningar.
As a number of Members have pointed out, this fact is unfortunately too little known in Germany itself, which is why I can only support your efforts in that direction.
kant (även: bård, infattning, bräm)
kant (även: överkant, brädd)
volume_up
lip {substantiv}
Du väljer ut respektive giltigt scenario i listrutan som finns i övre kanten på varje ram.
Select the appropriate scenario in the list box appearing at the top of every frame.
Inte minst är det allmänt känt att denna rangordning i flera fall har överklagats.
We are aware, in particular, of a number of appeals which have been lodged against the list in question.
kant (även: fälg, fals, löt, rand, infattning, hjulring)
volume_up
rim {substantiv}
Så, jag är nyfiken var landade du när du flög över Grand Canyon? ~~~ Landade du på kanten, nere på botten?
Did you land on the rim, down at the bottom?
kant (även: gräns, brant, rand, bryn, vägren)
volume_up
verge {substantiv}
kant
volume_up
brink {substantiv}
När vi senast diskuterade läget i Irak, i början av september, verkade världen stå på kanten av ett ensidigt militärt vågstycke som leddes av Förenta staterna.
When we last debated the situation in Iraq in early September, the world seemed on the brink of a unilateral military adventure led by the United States.
Hotet av spridning av kärnvapen är allvarligt, och vi balanserar för tillfället på kanten av ett krig i Irak på grund av massförstörelsevapen i förbrytarstater.
The threat of proliferation of nuclear weapons is grave and we are currently balancing on the brink of war in Iraq because of weapons of mass destruction in rogue states.
2. matematik
kant (även: spetsig vinkel)
3. "bröd", gastronomi
kant
volume_up
crust {substantiv} (bread)

Användningsexempel för "kant" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHär definierar du det horisontella avståndet mellan ramens innehåll och kant.
Define the horizontal spacing between the contents and border of the floating frame.
SwedishI det här området anger Du de enskilda avstånden mellan objektets kant och texten.
In this area you establish the individual gaps between the object border and the text.
SwedishHär anger Du det horisontella avståndet mellan ytans vänstra kant och färgens centrum.
Enter the horizontal distance from the left border of the object to the color center.
SwedishHär definierar du det vertikala avståndet mellan ramens innehåll och kant.
Define the vertical spacing between the contents and the border of the floating frame.
SwedishDet är en avvikelse, där systemet faktiskt är på kant med vilka vi är som människor.
It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
SwedishDu kan flytta de här fönstren, ändra deras storlek eller förankra dem vid en kant.
You can move these windows, re-size them or dock them to an edge.
SwedishI dialogrutor framhävs ett element i taget - som regel med en streckad kant.
There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame.
SwedishGenom att klicka på det här alternativet justerar Du texten vid cellens nedre kant.
Select this option to align the text at the bottom of the cell.
SwedishHär definierar Du avståndet mellan objektets nedre kant och texten.
Define the distance between the bottom edge of the object and the text.
SwedishKlicka på ikonen med en asterisk (*) på datapostlisten (i tabellvyns undre kant).
Click the button containing the asterisk (*) located in Record Bar (at the bottom of the Table view).
SwedishObjekten placeras på jämnt avstånd från varandra räknat från objektens högra kant.
The horizontal distance between the objects ' right edges will be the same in all contained objects.
SwedishObjekten placeras på jämnt avstånd från varandra räknat från objektens vänstra kant.
The horizontal distance between the objects ' left edges will be the same in all contained objects.
SwedishVälj det här alternativet om ramen inte ska ha någon synlig kant.
Mark this option if the floating frame is not to have a visible border.
SwedishKlicka på det här alternativet, om texten ska justeras vid cellens övre kant.
Select this option to align the text at the top of a cell.
SwedishTack, Fatuzzo, för den indirekta hänvisningen till den store Kant.
Thank you, Mr Fatuzzo, for your indirect quotation of the great Kant.
SwedishKommandoelementen i datavyns undre kant används för att navigera i de visade dataposterna.
The buttons at the bottom of the data window are used to navigate through the displayed records.
SwedishHär definierar Du avståndet mellan objektets övre kant och texten.
Use the spin buttons to specify the distance between the top edge of the object and the text.
SwedishDubbelklicka i den markerade förklaringsrutan eller på förklaringsrutans kant och skriv in texten.
Double-click inside the selected legend or on the border of the legend and enter the text.
SwedishDu kan definiera avståndet mellan textytan och pappersarkets kant.
You have the option of defining the distance between the text characters and the page borders.
SwedishNär du vill markera själva ramen igen klickar du på ramens kant.
To select the frame itself later on, click on the frame border.

Synonymer (svenska) till "kant":

kant
Swedish