"kanalisera" - Engelsk översättning

SV

"kanalisera" på engelska

volume_up
kanalisera {perf. part.}

SV kanalisera
volume_up
{verb}

Så under IT kraschen insåg jag att min livsuppgift var att kanalisera Abe Maslow.
So I realized in that dotcom crash that my role in life was to channel Abe Maslow.
Därmed används EU:s budget också för att kanalisera pengar till monopolgrupper.
Thus, the EU budget is also used to channel money to the monopoly groups.
Vi måste snarare kanalisera våra ansträngningar till att göra det som vi måste göra.
Rather, we must channel our efforts into doing what we have to do.
kanalisera (även: kanaliseras)

Användningsexempel för "kanalisera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn viktig aspekt av detta är att exempelvis kanalisera stödet till hållbart förnybara energikällor.
An important aspect of this is the channelling of aid, for example, to sustainably renewable energy sources.
SwedishDetta är det enda sättet att effektivt kanalisera energiresurser till de områden där de verkligen behövs.
That is the only way in which energy resources can be efficiently channelled into the areas where they are really needed.
SwedishDetta åstadkoms genom att kanalisera forskningsresultat till företagens egna forsknings- och utvecklingsorganisationer.
This is achieved by channeling research results to the companies own research and development organisations.
SwedishVi behöver en integrerad kapitalmarknad som har förmågan att kanalisera dagens sparkapital till morgondagens investeringar.
We need an integrated capital market that is capable of channelling today's savings into tomorrow's investments.
SwedishDetta åstadkoms bland annat genom att kanalisera forskningsresultat till företagens egna forsknings- och utvecklingsorganisationer.
This is achieved by channeling research results to the companies own research and development organisations.
SwedishEU:s system för handel med utsläppsrätter är vårt viktigaste hjälpmedel för att kanalisera investeringarna mot renare teknik.
The EU emission allowance trading system is our basic means of channelling investments towards cleaner technologies.
SwedishDet är därför jag har sagt att budgetstöd bör vara huvudinstrumentet för att kanalisera bistånd då detta är möjligt.
That is why I have said that in countries where that is possible budgetary aid should be the main instrument for channelling aid.
SwedishFrågan om hur man skall kanalisera bidragen och hur man finansiellt kan hjälpa det civila samhället i Vitryssland togs också upp.
There is much to be done and we look forward to working with Parliament and with the democratic forces inside Belarus.
SwedishRådet engagerar sig för att kanalisera alla de krafter som behövs för att konstitutionen skall kunna antas i alla medlemsstater.
The Council is committed to channelling all the necessary energies for this Constitution to be adopted in all Member States.
SwedishFrikopplingen av stödet från produktionen har bara bidragit till att kanalisera direktstödet till de stora markägarna, som definitivt inte är jordbrukare.
Decoupling payments has only succeeded in channelling direct payments to the major land owners, who are definitely not farmers.
SwedishVi kan definitivt inte komma till rätta med den växande krisen genom att kanalisera resurser för att helt enkelt bygga ut befintlig infrastruktur.
It is definitely the case that channelling resources into simply expanding the existing infrastructure will not help us overcome the growing crisis.
SwedishDen utför ett extraordinärt arbete när det gäller att kanalisera gemenskapsbistånd till f.d. republiken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
It is doing an extraordinary job in channelling Community assistance to the former Republic of Yugoslavia and former Yugoslav Republic of Macedonia.
SwedishSlutligen måste vi främja familjens, nationens och religionens funktion som en solid värdegrund, med vars hjälp man kan kanalisera beteenden och därmed minska våldet.
Finally, we should favour the values of adherence to family, national or religious roots which enable a reduction in violence by channelling behaviour.
SwedishAlla inblandade organisationer hävdar att de sysslar med välgörenhet, men deras enda är emellertid att samla in och kanalisera pengar till terroristorganisationer.
The organisations involved all state that they do charitable work, but their only, though, is the collection and channelling of funds for the benefit of terrorist organisations.
SwedishAlla inblandade organisationer hävdar att de sysslar med välgörenhet, men deras enda är emellertid att samla in och kanalisera pengar till terroristorganisationer.
The organisations involved all state that they do charitable work, but their only , though, is the collection and channelling of funds for the benefit of terrorist organisations.
SwedishDet nuvarande systemet för att fastställa riktlinjer för forskning och för att kanalisera medel till enskilda forskningsprojekt utnyttjas kraftigt av de medlemsstater som är störst ekonomiskt sett.
Implementation of the Lisbon strategy entails the analysis of a number of areas of activity involving both the European Union and its Member States.
SwedishVi minskar den del av vårt stöd som går direkt till regeringen och försöker finna sätt och medel för att kanalisera finansieringen direkt till befolkningen, där det behövs.
We are reducing the part of our aid that goes to the government directly and trying to find ways and means of channelling those funds directly to the population, where it is needed.
SwedishGenom att kanalisera medel till de sämre utvecklade länderna och regionerna har det finansiella instrumentet blivit en viktig faktor när det gäller att nå en balanserad utveckling.
By directing funds towards the more poorly developed countries and regions, the financial instrument has established itself as an important factor in achieving balanced development.
SwedishAtt kanalisera offentliga och privata investeringar in i mycket specialiserade forskningscenter som är förbundna med universitet kan skapa en grogrund för morgondagens företagssamhälle.
Channelling public and private investment into highly specialised research centres connected to universities may produce a breeding ground for the business community of tomorrow.
SwedishPå kort sikt har, Europeiska gemenskapernas humanitära organ - ECHO - för avsikt att kanalisera penningmedel till de grupper som drabbats av skogsbränderna, nämligen urinvånargrupper.
In the short term, the European Community Humanitarian Office - ECHO - envisages channelling funds towards the communities affected by the forest fires, namely indigenous communities.