"köttfärs" - Engelsk översättning

SV

"köttfärs" på engelska

SV

köttfärs {utrum}

volume_up
köttfärs
Vad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
As far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.
Köttfärs innebär en långt större bakteriologisk risk för konsumenterna än utskuret nötkött, och därför är informationen om tillverkningsdatum mycket viktig.
Minced meat involves a much greater bacteriological risk for consumers than larger pieces of beef, so the production date is a very important piece of information.
Och jag talar om ändringsförslaget om djurkategori, inte ett annat ändringsförslag, om köttfärs, för jag anser att det inte svarar mot något särskilt behov.
I refer to the amendment concerning the category of animal, not a second amendment referring to minced meat, because I do not think that it meets any particular need.
köttfärs
volume_up
hamburger {substantiv} [USA]
Vad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
As far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.
köttfärs
volume_up
mince {substantiv} [GBR] (minced meat)
Sålunda föreligger, vilket flera talare har redogjort för, två ändringsförslag om märkningen av köttfärs.
For example, as several speakers have noted, two amendments on labelling minced beef have been tabled.
Därför skulle jag vilja föreslå att vi håller fast vid föreskrifterna för köttfärs i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.
I therefore suggest that we should stick to the provisions on minced beef as laid down in the common position.
Vad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
As far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.

Användningsexempel för "köttfärs" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSålunda föreligger, vilket flera talare har redogjort för, två ändringsförslag om märkningen av köttfärs.
For example, as several speakers have noted, two amendments on labelling minced beef have been tabled.
SwedishUtvidgningen av de kompletterande salmonellagarantierna till att omfatta köttfärs föreslogs inte av kommissionen.
The extension of the additional salmonella guarantees to cover mincemeat was not proposed by the Commission.
SwedishDet bör dock noteras att det troligen är lättare att kontrollera salmonella i köttberedningar än i köttfärs.
However, it has to be noted that it is probably easier to control salmonella in meat preparations than in mincemeat.
SwedishDärför skulle jag vilja föreslå att vi håller fast vid föreskrifterna för köttfärs i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.
I therefore suggest that we should stick to the provisions on minced beef as laid down in the common position.
SwedishI direktivet om köttfärs och köttberedningar fastställs emellertid redan ett salmonellakriterium för köttberedningar.
However, the directive on mincemeat and meat preparations already lays down a salmonella criterion for meat preparations.
SwedishDessa kompletterande garantier omfattar handeln med levande djur, ägg, färsk fisk och köttfärs till Finland och Sverige.
These additional guarantees cover the trade of certain live animals, eggs, fresh fish and mincemeat to Finland and Sweden.
SwedishEn andra punkt: ändringsförslag 4 rörande köttfärs till artikel 14 första styckets sista del som börjar med "liksom ursprung".
Secondly, there is Amendment No 4 on minced beef, which relates to the last part of Article 14, first paragraph, beginning "and origin" .
SwedishEn andra punkt: ändringsförslag 4 rörande köttfärs till artikel 14 första styckets sista del som börjar med " liksom ursprung ".
Secondly, there is Amendment No 4 on minced beef, which relates to the last part of Article 14, first paragraph, beginning " and origin ".
SwedishVad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
As far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.
SwedishMina damer och herrar, med tanke på de villkor som köttfärs på industriell väg produceras under i dag vore detta utan tvivel att kräva för mycket.
Ladies and gentlemen, given the industrial conditions under which minced beef is produced nowadays, this would quite obviously be asking too much.
SwedishAnledningen till varför de kompletterande garantierna inte borde omfatta köttberedningar, nämligen befintligheten av salmonellakriteriet, gäller också köttfärs.
The reason why the additional guarantees should not cover meat preparations, the existence of the salmonella criterion, applies also to mincemeat.
SwedishKöttfärs innebär en långt större bakteriologisk risk för konsumenterna än utskuret nötkött, och därför är informationen om tillverkningsdatum mycket viktig.
Minced meat involves a much greater bacteriological risk for consumers than larger pieces of beef, so the production date is a very important piece of information.
SwedishOch jag talar om ändringsförslaget om djurkategori, inte ett annat ändringsförslag, om köttfärs, för jag anser att det inte svarar mot något särskilt behov.
I refer to the amendment concerning the category of animal, not a second amendment referring to minced meat, because I do not think that it meets any particular need.
SwedishSlutligen har rådet även böjt sig för kravet att införa striktare märkningsföreskrifter för köttfärs samt skärpt de föreskrifter som föreslagits av kommissionen.
Lastly, the Council also took on board the request for stricter labelling requirements for minced beef, and tightened up the wording of the rules proposed by the Commission.
SwedishHär handlar det snarare om den industriella framställningen av köttfärs, om produktionen av burgare och liknande produkter, och det är i dag en kontinuerlig industriell process.
What we are talking about here is really industrial processing of minced beef to make burgers and similar products, and nowadays that is a continuous industrial process.
SwedishI värsta fall skulle det rentav kunna leda till att företag, i synnerhet i de mindre medlemsstaterna, går i konkurs och att marknaden för köttfärs återigen åternationaliseras helt och hållet.
If the worst came to the worst, it could even lead to some companies, especially in the smaller Member States, going bankrupt and the market for minced beef being completely renationalised.

Synonymer (svenska) till "köttfärs":

köttfärs