"kött" - Engelsk översättning

SV

"kött" på engelska

EN
EN
SV

kött {neutrum}

volume_up
kött
volume_up
meat {substantiv}
Det är inte godtagbart att billigt kött skulle vara mindre säkert än dyrare kött.
It is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.
Dessutom kan rekonstituerat kött vilseleda konsumenter när de står inför att köpa kött.
In addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.
Han hävdade att texten skulle ha lytt " engelskt kött " i stället för " brittiskt kött ".
He claimed that the text should have read 'English meat ' instead of 'British meat '.
kött (även: käk, lilla pullan)
volume_up
chuck {substantiv}
kött
volume_up
flesh {substantiv}
Denna kodex skall ge stadgan om grundläggande rättigheter kött på benen.
This code is to put flesh on the Charter of Fundamental Rights.
Jag anser att denna förordning verkligen bidrar till att ge Århuskonventionen mer kött på benen.
I believe this regulation certainly helps to put flesh on the bones of Aarhus.
Vi försäkrar vår tillgivelse för henne med att offra kött...
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...

Användningsexempel för "kött" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn uppluckring av förbudet mot kött- och benmjöl för idisslare är en omöjlighet.
There can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
SwedishFörslaget är också att förplikta snabbköp att i framtiden sälja vaccinerat kött.
There is also a proposal to force supermarkets to sell vaccinated meat in future.
SwedishDirektivet om högsta tillåtna antibiotikarester i kött måste också tillämpas.
It is also necessary to enforce the directive on maximum residue limits in meat.
SwedishHan sade att kött med ben kan tas in i Storbritannien och måste där benas ur.
He said that meat can enter Great Britain on the bone and must be deboned there.
SwedishNederländerna producerar mycket mer kött än vad nederländarna själva kan äta upp.
The Netherlands produces far more meat than the Dutch themselves can consume.
SwedishKött-, fisk- och mejeriprodukters ursprung måste också anges på förpackningen.
The origin of meat, fish and dairy products must now be displayed on the packaging.
SwedishVi bör överväga om andra metoder för att inspektera kött kunde vara lämpliga.
We should consider whether other methods for inspecting meat would be appropriate.
SwedishMen människor är inte djur, och det är ett brott att behandla dem som malet kött.
But people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
SwedishEnbart denna vecka kommer vi förmodligen att lagra upp till 30 000 ton kött!
This week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
SwedishVi kan inte strunta i jordbrukarnas och kött- och boskapsnäringens intressen.
We cannot ignore the interests of the farmers and the meat and livestock industry.
SwedishDet kännetecknades av sitt vita kött, eftersom kalven bara hade druckit mjölk.
It was distinguished by being white meat, because the calf had only ever drunk milk.
SwedishVi trängde undan det energiproblem som polackerna tog upp och talade enbart om kött.
We pushed aside the energy problem raised by the Poles and talked only about meat.
SwedishDet andra problemet är: den planerade märkningen av kött och köttprodukter.
A second problem is that labelling is envisaged for meat and meat-based products.
SwedishDet är inte godtagbart att billigt kött skulle vara mindre säkert än dyrare kött.
It is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.
SwedishDet brittiska exportförbudet för kött med ben är dumt och onödigt, och bör upphävas.
The British ban on meat on the bone is stupid and unnecessary and should be lifted.
SwedishFör det första har användningen av kött- och benmjöl i djurfoder förbjudits.
First of all, the use of meat and bonemeal in animal feed has been suspended.
SwedishNästa punkt är kommissionens uttalande om import av kött från tredjeland.
The next item is the Commission statement on meat imports from third countries.
SwedishJag kan därför inte se att förbudet mot kött- och benmjöl luckras upp på kort sikt.
Therefore I do not see the ban on meat-and-bone meal being relaxed in the short term.
SwedishDe är inte av naturen köttätare och skall därför inte heller tvingas äta kött.
They are not carnivores by nature and nor, therefore, must they be forced to eat meat.
SwedishI mitt land kan jag förstås läsa varifrån min sallat, mitt kött och min ost kommer ifrån.
In my country, I can, of course, read where my salad, meat and cheese come from.