"justering" - Engelsk översättning

SV

"justering" på engelska

SV

justering {utrum}

volume_up
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (Lithuania and Spain) (
Logiken bakom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är oacceptabel.
The rationale behind the European Globalisation Adjustment Fund is intolerable.
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är en omtvistad mekanism.
The European Globalisation Adjustment Fund is a controversial mechanism.
Under dessa omständigheter kunde vi inte hålla fast vid en justering med 25 procent.
In those circumstances, we could not stick to a correction of 25 %.
Föredraganden lade slutligen fram ett ändringsförslag som gick ut på detta, som snabbt ersattes med motsvarande justering.
The rapporteur eventually presented an amendment to this effect, which was quickly replaced by a corresponding correction.
Dessa risker innebär en justering i den amerikanska ekonomin och den framtida trenden för oljepriser och långsiktiga EU-räntor.
These risks involve a correction in the US economy and the future trend in oil prices and in long-term EU interest rates.
justering (även: kalibrering)

Synonymer (svenska) till "justering":

justering

Användningsexempel för "justering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen här funktionen används för att fördela objekt, d.v.s. för att få jämn justering.
This function is used to distribute objects, i.e. to align them in a uniform way.
SwedishHär definierar du de enskilda bildernas justering i förhållande till varandra.
Here you can specify the alignment of individual images with each other.
SwedishOm det skulle krävas någon justering i framtiden så kan den hanteras då.
Whatever refinement may be necessary in the future can be dealt with at that time.
SwedishHär söker du efter attributet Justering (Vänster, Höger, Centrerat, Marginaljustering).
Here, you can search for the Alignment attribute (left, right, centered, justified).
SwedishDet finns mer information finns i hjälpen till menykommandot Format - Justering.
For further information choose Format - Alignment and click Help.
SwedishHär anpassar du utskriftsposition och -justering till skrivaren som du använder.
Adjust the position and orientation to the printer you use here.
SwedishHär anger Du det referenselement som objektets vertikala justering ska hänföra sig till.
Choose the reference element for the vertical alignment of the object.
SwedishKommissionens nuvarande förslag om en justering av lönerna är 0,9 procent.
The Commission's current proposal for updating salaries is 0.9%.
SwedishI detta fall kräver det en justering av utgiftstaket för rubrik 4.
In this particular case that means revising the ceiling for category 4.
SwedishI den här dialogrutan definierar du justering och avstånd för 2D-objekt.
Use this dialog to define alignment and spacing for 2D objects.
SwedishDet här området används för vågrät justering av flerradiga formler.
This area is used for the horizontal aligning of multiline formulas.
SwedishHär anger Du det referenselement som objektets horisontella justering ska hänföra sig till.
Choose the reference element for the horizontal alignment here.
SwedishTack vare fonden för justering för globaliseringseffekter kan vi göra just det.
That is what the Globalisation Fund allows us to do.
SwedishDetta visar faktiskt hur viktigt det är att ha ett instrument för justering, för finjustering.
This really shows how important it is to have a balancing instrument, a fine-tuning instrument.
SwedishEuron hindrar oss från att styra ekonomin genom justering av räntenivåer och växelkurser.
The euro is preventing us from regulating the economy by adjusting interest rates and exchange rates.
Swedish—ensamrätt för företaget att fatta beslut om justering av de anställdas arbetstider och arbetsuppgifter.
—autonomy for local branches for decisions on flexible working hours and staff duties.
SwedishJustering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
Approval of the minutes of the previous sitting: see Minutes
SwedishJustering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
Approval of the minutes of the previous sittings: see Minutes
SwedishFonden för justering för globaliseringseffekter används som en del av konkurrenspolitiken och strukturfonderna.
The Globalisation Fund is part of competition policy and the Structural Funds.
SwedishDu bestämmer hur objekten ska sammanfogas och deras transparensfärg och justering.
You can determine the way in which your objects are combined as well as their transparency color and alignment.