SV

juste {adjektiv}

volume_up
EN

just {adjektiv}

volume_up
just (även: correct, exact, good, proper)
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Nu har parlamentet sin chans att göra det som är rätt och rättvist och gott.
We have got some things right and some things wrong, just as your country, Germany, has.
Vi har gjort en del saker rätt och andra saker fel, precis som ditt land Tyskland.
In view of this, Commissioner Monti's initiative has come at just the right time.
Kommissionär Montis initiativ i det hänseendet kom därför vid rätt tillfälle.
We seek a just world order in which there may be a need for policing actions.
Vi eftersträvar en rättvis världsordning där det kan finnas behov av polisiära ingripanden.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Who will interpret this just principle and who will implement it?
Detta är en mycket riktig princip, men vem skall tolka den och vem skall tillämpa den?
We should do more than just criticise, for which we have just grounds.
Vi bör göra mer än bara kritisera, även om vår kritik är berättigad.
Europe is demonstrating that it represents a level of decision making that is not just necessary and effective, but also legitimate.
EU visar att det står för en nivå av beslutsfattande som inte bara är nödvändig och effektiv, utan även berättigad.
The United States of America is setting an odious example in what could be a just cause: that of the fight against terrorism.
Förenta staterna statuerar exempel på ett avskyvärt sätt med en förevändning som skulle kunna vara berättigad: kampen mot terrorism.
just (även: legitimate)
So this accusation is not very proper, although we know there are some moral problems related to just one 'service'.
Anklagelsen är därför inte särskilt befogad, även om vi vet att det finns en del moraliska problem förknippade med just en ”tjänst”.
I think, however, that these just criticisms of individuals should in some way prompt us to examine our consciences.
Men den befogade kritiken när det gäller personer bör i viss mån ses som en självrannsakan.
It is debatable just how much of ECOFIN's die-hard approach was totally justified, but perhaps we are now in a position to leave this behind us.
Det är diskutabelt i vilken utsträckning denna konservatism från Ekofins sida har varit helt befogad, men vi kan kanske i dag lämna den frågan bakom oss.
To suggest for one moment that the policies of this European Union are impartial is just ridiculous.
Att för ett ögonblick antyda att EU:s politik är opartisk är bara löjligt.
Finally, if profiling is to be used legally and fairly as a means of contributing to the maintenance of security, a coherent and just legal framework must be established.
Min sista punkt är att om profilering ska användas lagligt och rättvist för att bidra till att upprätthålla säkerheten måste vi skapa en enhetlig och välgrundad rättslig ram.
It shall be a democratic and just nation, where there shall be no room for oppression and injustice ...'.
Det ska vara en demokratisk och rättrådig stat, där det inte ska finnas plats för förtryck och orättvisa ...”

Användningsexempel för "juste" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn juste retour som bara grundar sig på nettobidrag kan inte lösa problemet.
A juste retour based on net contributions only cannot resolve the problem.
SwedishDet är därför som vi skall vara försiktiga och inte tala om juste retour .
That is why we should be careful not to talk about the juste retour .
SwedishDet är därför som vi skall vara försiktiga och inte tala om juste retour.
That is why we should be careful not to talk about the juste retour.
SwedishMin grupps åsikt är att det är väldigt viktigt att vi går till botten med begreppet juste retour.
My group's point of view is that it is very important that we fundamentally attack the concept of the juste retour.
SwedishMin grupps åsikt är att det är väldigt viktigt att vi går till botten med begreppet juste retour .
My group's point of view is that it is very important that we fundamentally attack the concept of the juste retour .
SwedishDessutom har jag hört att Saint Juste var en bra jurist.
I am told Saint-Just was a good lawyer too.
SwedishVi bör inte längre förlita oss på en juste retour .
We should now no longer rely on a juste retour .
SwedishVi bör inte längre förlita oss på en juste retour.
We should now no longer rely on a juste retour.
SwedishDet var vad tjejerna sa; "Han är juste."
That's what the sisters said, "He was fine."
SwedishDetta är ingen juste behandling.
SwedishAtt skylla på medlemsstaterna är inte juste, eftersom man i artikel 274 i fördraget tydligt anger att ansvaret ligger hos kommissionen.
Blaming Member States is not a decent defence, because Article 274 of the Treaty tells you that the buck stops with the Commission.
SwedishDålig vilja från medlemsstaterna som, genom strukturfondernas utgifter, utövar en sådan politik som fransmännen kallar juste retour?
Or is it that the Member States are implementing, through Structural Fund expenditure, the policy known, in French, as the policy of the juste retour?
SwedishAv denna anledning är det mycket viktigt att demonstrera att detta parlament vill avvisa frågan om " juste retour" För den framtida utvecklingen.
For this reason it is very important to demonstrate that this Parliament wants to reject the concept of 'juste retour' for future developments.
SwedishAv denna anledning är det mycket viktigt att demonstrera att detta parlament vill avvisa frågan om " juste retour " För den framtida utvecklingen.
For this reason it is very important to demonstrate that this Parliament wants to reject the concept of 'juste retour ' for future developments.
SwedishÄr det att Turkiet ska fortsätta på sin reformväg – i vilket fall vi bör behandla landet juste – eller säger vi att vad landet än gör, kommer det aldrig att bli medlem i EU?
Is it for Turkey to continue on its reform path – in which case we should treat it fairly – or are we saying that whatever it does it will never become a member of the EU?
SwedishTeorin om juste retour, vilket kommissionär van den Broek sagt inte överensstämmer med kommissionens syn, kan bara stimuleras genom att hålla sig inom de existerande strukturerna.
The theory of just returns, which Commissioner van den Broek has indicated is not the Commission's approach, can only be stimulated by staying within the existing structures.
SwedishTeorin om juste retour , vilket kommissionär van den Broek sagt inte överensstämmer med kommissionens syn, kan bara stimuleras genom att hålla sig inom de existerande strukturerna.
The theory of just returns, which Commissioner van den Broek has indicated is not the Commission's approach, can only be stimulated by staying within the existing structures.