SV

just {adjektiv}

volume_up
Förenta staternas hållning, som bekräftar just detta ingripande, är provokativt.
The stand of the United States of America, which acknowledges precisely this intervention, is provocative.
Men EU betyder just medborgarna, det betyder exakt institutionerna.
However, Europe means precisely its citizens; it means precisely its institutions.
Just det problemet handskas man med i samband med diskussionen om artikel 255.
It is precisely this problem that is dealt with in the discussion of Article 255.
Vårt förslag garanterar just en rättvis jämvikt mellan dessa behov.
Our proposal guarantees a fair balance between these needs.
Rättvis handel innebär just ”rättvis handel”, och inte ”lika handel”.
Fair trade is just trade, and ‘just’ does not mean ‘equal’.
Just nu handlar allt om disciplin och ekonomisk tillväxt, utan utrymme för andra åsikter.
He must be given a fair trial in full accordance with international fair trial standards or released forthwith.
EN

just {adjektiv}

volume_up
just (även: correct, exact, good, proper)
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Nu har parlamentet sin chans att göra det som är rätt och rättvist och gott.
We have got some things right and some things wrong, just as your country, Germany, has.
Vi har gjort en del saker rätt och andra saker fel, precis som ditt land Tyskland.
In view of this, Commissioner Monti's initiative has come at just the right time.
Kommissionär Montis initiativ i det hänseendet kom därför vid rätt tillfälle.
We seek a just world order in which there may be a need for policing actions.
Vi eftersträvar en rättvis världsordning där det kan finnas behov av polisiära ingripanden.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Who will interpret this just principle and who will implement it?
Detta är en mycket riktig princip, men vem skall tolka den och vem skall tillämpa den?
We should do more than just criticise, for which we have just grounds.
Vi bör göra mer än bara kritisera, även om vår kritik är berättigad.
Europe is demonstrating that it represents a level of decision making that is not just necessary and effective, but also legitimate.
EU visar att det står för en nivå av beslutsfattande som inte bara är nödvändig och effektiv, utan även berättigad.
The United States of America is setting an odious example in what could be a just cause: that of the fight against terrorism.
Förenta staterna statuerar exempel på ett avskyvärt sätt med en förevändning som skulle kunna vara berättigad: kampen mot terrorism.
just (även: legitimate)
So this accusation is not very proper, although we know there are some moral problems related to just one 'service'.
Anklagelsen är därför inte särskilt befogad, även om vi vet att det finns en del moraliska problem förknippade med just en ”tjänst”.
I think, however, that these just criticisms of individuals should in some way prompt us to examine our consciences.
Men den befogade kritiken när det gäller personer bör i viss mån ses som en självrannsakan.
It is debatable just how much of ECOFIN's die-hard approach was totally justified, but perhaps we are now in a position to leave this behind us.
Det är diskutabelt i vilken utsträckning denna konservatism från Ekofins sida har varit helt befogad, men vi kan kanske i dag lämna den frågan bakom oss.
To suggest for one moment that the policies of this European Union are impartial is just ridiculous.
Att för ett ögonblick antyda att EU:s politik är opartisk är bara löjligt.
Finally, if profiling is to be used legally and fairly as a means of contributing to the maintenance of security, a coherent and just legal framework must be established.
Min sista punkt är att om profilering ska användas lagligt och rättvist för att bidra till att upprätthålla säkerheten måste vi skapa en enhetlig och välgrundad rättslig ram.
It shall be a democratic and just nation, where there shall be no room for oppression and injustice ...'.
Det ska vara en demokratisk och rättrådig stat, där det inte ska finnas plats för förtryck och orättvisa ...”

Användningsexempel för "just" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
In fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
SwedishNi har det verkligen inte lätt just nu!
(DE) Mr President, gentlemen, you certainly do not have it easy at the moment!
SwedishJag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.
SwedishDetta är inte ett problem som vi kan lösa i kammaren just nu.
Ms McKenna, this is not an issue that can be resolved right now in this Chamber.
SwedishJust det, det som ingen verkar vilja, men som ingen gör något för att förhindra.
This seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
SwedishDet är just för dessa små företag som det är viktigt att förfarandena förenklas.
For these small companies in particular simplification of procedures is important.
SwedishDärför kommer enligt min mening Lamassoures betänkande särskilt lämpligt just nu.
In my opinion, the Lamassoure report is particularly timely for this very reason.
SwedishMan kan säga att splittringen just nu även omfattar de olika politiska grupperna.
I would say that the divisions now also extend to the various political groups.
SwedishJust nu är allas uppmärksamhet riktad mot Europaparlamentet.
   Mr President, right now, everyone’s attention is on the European Parliament.
SwedishDessa två punkter förekommer i de betänkanden som parlamentet just nu diskuterar.
These two things feature in the reports that Parliament is currently debating.
SwedishMen i just ändringsförslag 125 finns det ett mycket allvarligt översättningsfel.
However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.
SwedishJust nu har kommissionen bestämt satt sig emot att godkänna detta ändringsförslag.
At this moment, the Commission has set its face against accepting this amendment.
SwedishÄr det inte just Europeiska unionens ambition att bli bättre förstådd av folket?
Surely the ambition of the European Union is to be better understood by the people.
SwedishOch detta är det problem som vi just nu, på ett juridiskt plan, försöker lösa.
And this is the problem that, at a legal level, we are currently trying to solve.
SwedishMan arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
Work is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
SwedishFramför allt måste vi samarbeta i de frågor som är särskilt aktuella just nu.
We have to work together particularly on those topics that are now very topical.
SwedishAtt koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål.
To link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
SwedishJag anser att det är bra att vi har kommissionär Kinnock på denna post just nu.
I think it is a good thing we have Commissioner Kinnock in this post at this time.
SwedishJag vill be alla om ursäkt som kanske blir sittande här i dag bara just därför.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
SwedishVi har inte sagt det, men det förhindrar inte att det är just det vi har gjort.
This is not what we have said, but it does not mean this is not what we have done.