SV

juridisk {adjektiv}

volume_up
Vi vill ha en juridisk klausul, en dom, om grundläggande rättigheter.
We want a judicial reservation, a judicial decision on fundamental rights.
Ja, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
Yes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
juridisk eller rättslig nivå verkar detta för tillfället vara den bästa lösningen.
At a legal or judicial level, that would appear to be the best way forward at the moment.
Fördraget innehåller ingen särskild juridisk definition av frivilligarbete.
The Treaty contains no specific legal definition of voluntary work.
Europeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
Texten sammanfattar tydligt, utan juridisk jargong, bestämmelserna i förordningen.
The text clearly outlines the provisions of the regulation and is devoid of any legal jargon.
juridisk
Eller ska vi tro att inte ens José Manuel Barroso kände till vilket slags civil och juridisk vidrighet Guantánamo var då och är än idag?
Or are we to imagine that not even Mr Barroso knew what sort of civil and juridical obscenity Guantánamo was then and still is now?

Användningsexempel för "juridisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJa, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
Yes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
SwedishBristen på tydlighet i språket kommer oundvikligen att leda till juridisk osäkerhet.
The lack of clarity of language is inevitably going to lead to legal uncertainty.
SwedishDet som saknas är ett erkännande av deras arbete, på både juridisk och social nivå.
What is missing is the recognition of their work, at both a legal and social level.
SwedishVi skall kunna hävda den internationellt, och den måste även få juridisk tyngd.
We must be able to uphold it internationally, and it must also be given legal weight.
SwedishEuropeiska unionens lilla båt följer nu flämtande en strikt juridisk kurs.
The European Union dingy is now wearily following a course of legal procedures.
SwedishDet önskvärda i att förse det humanitära biståndet med en juridisk grund.
The desirability of providing humanitarian aid with a legal basis in primary law.
SwedishDen status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
SwedishVill vi även ha en juridisk särställning för Irland, Aspö och Pantelleria?
Are we also to have a special legal status for Ireland, Aspö and Pantelleria?
SwedishJuridisk säkerhet är något som är av avgörande betydelse i sådana viktiga frågor.
Legal certainty is something that is essential in such crucial matters.
SwedishEuropeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
SwedishDet är därför den första prioriteten: att ge denna stadga en verklig juridisk omfattning.
This is therefore the first priority: we must give this Charter real legal force.
SwedishEuropeiska unionen är både ett politiskt projekt och en juridisk organisation.
The European Union is both a political project and a legal organisation.
SwedishMarknaden är ett resultat av en juridisk och politisk, civiliserad konstruktion.
The market is the result of a civilised legal and political structure.
SwedishDetta innebär att man accepterar att EU blir en juridisk person, dvs. en stat.
That means the EU is being accepted as a legal person, that is, a state.
SwedishDen första av dessa två saker - i betänkandet vi debatterar - är av juridisk karaktär.
The first issue raised by the report we are debating is of a legal nature.
SwedishJag anser inte att EU är en juridisk person som kan upprätta ambassader.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
Swedish1.Vad har Berec för juridisk status (till skillnad från Berecs kontor)?
1.What is the legal nature of the BEREC (as distinct from the BEREC Office)?
SwedishSekretariatet kan också få en separat juridisk personlighet med självständig ställning.
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
SwedishMotiverar inte en viss juridisk noggrannhet en särskild ställning för människokroppen?
Does not legal rigour justify having a statute dealing specifically with the human body?
Swedishjuridisk eller rättslig nivå verkar detta för tillfället vara den bästa lösningen.
At a legal or judicial level, that would appear to be the best way forward at the moment.

Synonymer (svenska) till "juridisk":

juridisk
Swedish