SV

jämn {adjektiv}

volume_up
Detta för att ge oss en jämn spelplan på hela världsmarknaden, då det gäller kulturindustrin.
This is in order to give us an even playing field across the world market, in terms of the cultural industry.
En jämn balans mellan för- och nackdelar bör även åstadkommas när det gäller informationen kring bioteknik.
Information on biotechnology should also reflect an even-handed balance.
Den hornformade regionen är vad vi kallar "bästa platsen" Det är platsen där värmen är jämn inom 10 procent.
That's the place where the heat is even to within 10 percent.
Spelplanen mellan de rikare och fattigare länderna är allt annat än jämn.
The playing field between the richer and poorer countries is anything but level.
Men det är en jämn spelplan, rätt är rätt, och kärnkraftsindustrin får inte subventioneras.
But it is a level playing field, fair is fair, and the nuclear sectors cannot be subsidised.
Ett finansiellt stöd från gemenskapen är dock oundvikligt, framför allt med tanke på en jämn kontrollnivå.
Financial support from the Community is of course imperative, particularly if we are talking about an equal, across-the-board level of control.
Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Väsentligen genom att tillföra en jämn ramp, en förfining som sker steg för steg.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
Stödpunkten kan i stället vara " jämn ".
Or the data point is " smooth ".
Däremot uppvisar Bulgarien i dag en ekonomi som utvecklas i jämn takt.
Nevertheless, Bulgaria now has an economy which is developing at a steady rate.
Vattnet ska hålla en jämn temperatur på 28 grader, som i de tropiska floder där fiskarna hör hemma.
The water has to be maintained at a steady temperature of 28 degrees, like in the tropical rivers where they come from.
Vi måste se till att vi har en jämn oljeförsörjning.
We must ensure that we have a steady fuel supply.
Genom att ta bort regelhindren blir marknaden jämnare, öppnare och alltså effektivare.
Removing regulatory barriers will make the market more consistent, more transparent and consequently more efficient.
Slutligen - om EU vill behålla sin trovärdighet måste vi faktiskt ha en tillräcklig och jämn skyddsnivå i alla 27 medlemsstater.
Finally, if the EU wants to retain its credibility, there really does have to be an adequate and consistent level of protection in all 27 Member States.
Jag vill också betona behovet av att skapa en jämn balans mellan komplementaritetsprincipen och subsidiaritetsprincipen när nya EU-handlingsprogram utarbetas.
I should also like to stress the need to strike a consistent balance between the principles of complementarity and subsidiarity in the drafting of new Community action programmes.
jämn (även: slät)
Den måste upprepas med jämna mellanrum, för det finns nog alltid en eller annan specialist som försöker kringgå bestämmelserna.
It will have to be repeated at regular intervals, because you can be absolutely sure that there will always be someone in the know trying to get round the regulations.
Det tal som Du anger i textfältet tal avrundas uppåt till närmaste jämna heltal.
Returns a number rounded up to the nearest even integer.
tal är talet som ska avrundas uppåt till närmaste jämna heltal.
Number is the number that is to be rounded up to the nearest even integer.

Användningsexempel för "jämn" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
SwedishDen här funktionen används för att fördela objekt, d.v.s. för att få jämn justering.
This function is used to distribute objects, i.e. to align them in a uniform way.
SwedishVäsentligen genom att tillföra en jämn ramp, en förfining som sker steg för steg.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
SwedishSpelplanen mellan de rikare och fattigare länderna är allt annat än jämn.
The playing field between the richer and poorer countries is anything but level.
SwedishDet alleuropeiska transportnätet behöver ha jämn kvalitet och samma miljösäkerhet.
The pan-European transport networks call for equal quality and environmental security.
SwedishVi har alltid velat att det ska vara en jämn könsfördelning i ungdomsparlamentet.
We always wanted there to be a gender balance in the Youth Parliament.
SwedishDäremot uppvisar Bulgarien i dag en ekonomi som utvecklas i jämn takt.
Nevertheless, Bulgaria now has an economy which is developing at a steady rate.
SwedishDen första strängen är bordunen, som spelar en jämn ton som på en säckpipa.
The first string is the drone string, which plays a continuous sound like the bagpipe.
Swedish– se till att det sker en rättvis och jämn fördelning av produkter mot epidemin,
- ensure fair and universal distribution of anti-epidemic products;
SwedishKlicka på den här ikonen för att göra om en hörnpunkt eller en symmetrisk punkt till en jämn punkt.
Click this icon to convert a corner point or symmetrical point to a smooth point.
SwedishDet har nämnts förut att vi förväntar oss att se en jämn könsfördelning.
It has been mentioned before that we expect to see gender balance.
SwedishMen det är en jämn spelplan, rätt är rätt, och kärnkraftsindustrin får inte subventioneras.
But it is a level playing field, fair is fair, and the nuclear sectors cannot be subsidised.
SwedishÄndringsförslag 4 berör jämn könsfördelning och byråns lednings- och förvaltningsstruktur.
Amendment 4 concerns gender balance and the governing and management structures of the Agency.
SwedishJa, vi har infört ett system som garanterar jämn könsfördelning i nästa Europeiska kommission.”
Yes, we have a system in place that ensures gender parity for the next European Commission.'
SwedishOm Slovakien vill hålla jämn takt med täten så måste extra insatser göras för det.
If Slovakia is to keep up with the frontrunners, an extra effort will need to be made in this connection.
SwedishDet ser ut som om man faktiskt har åstadkommit en viss grad av jämn könsfördelning.
   – Mr President, it appears that a degree of gender balance has indeed been achieved.
SwedishEn jämn balans mellan för- och nackdelar bör även åstadkommas när det gäller informationen kring bioteknik.
Information on biotechnology should also reflect an even-handed balance.
SwedishVi instämmer i förslag om jämn könsfördelning i övervakningskommittéer och de rådgivande kommittéerna.
We agree with the proposal on equal gender representation in monitoring and advisory committees.
SwedishDetta för att ge oss en jämn spelplan på hela världsmarknaden, då det gäller kulturindustrin.
This is in order to give us an even playing field across the world market, in terms of the cultural industry.
SwedishDessutom måste kommissionen också ha en jämn könsfördelning.
On the other hand, there also has to be a balance as regards female representation within the Commission.