SV

inträde {neutrum}

volume_up
Why don't you take admission fees?
Rådet har också ägnat särskild uppmärksamhet åt invandringsaspekterna genom att definiera åtgärder inom de områden som rör inträde.
The Council has also given special attention to the immigration aspects by defining measures in the areas relating to admission.
Men som jag ser det bör det snabba inträde för Kroatien som nu är inom räckhåll inte automatiskt leda till inträde för andra stater.
Nevertheless, Croatia's rapid admission, which has now come within its grasp, should not in my view lead to automatic entry for any other states.
Deras inträde i Europeiska unionen skulle då upptas med större glädje.
Their entry into the European Union will then be received with greater satisfaction.
Ukrainas inträde i Världshandelsorganisationen måste uppmuntras.
Ukraine's entry into the World Trade Organisation must be encouraged.
Men man begär ändå att Rumänien skall förbereda sig på... inträde i Nato.
We are nevertheless asking Romania to prepare herself... for entry into NATO.
En nyhet på mötet i Doha var G21-gruppens inträde på arenan.
New as far as the Doha meeting was concerned was the appearance of the Group of 21 nations.
Mitt inträde i cyberrymden har gett upphov till snabba reaktioner hos många bloggare.
My entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
Under firandet av detta tioårsjubileum välkomnar vi varmt Slovakiens inträde som det sextonde landet i euroområdet.
We mark this 10th anniversary by warmly welcoming the entrance of Slovakia, the 16th country to join the euro area.
inträde (även: början, angrepp, anfall)
volume_up
onset {substantiv}

Användningsexempel för "inträde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet krävs dock avsevärda insatser för att uppfylla kriterierna för EU-inträde.
However, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
SwedishVi måste göra allt för att se till att deras inträde i vår union blir lättare.
We must make every effort to ensure that their entry into our Union is easier.
SwedishJag röstade för betänkandet om Rumäniens och Bulgariens inträde i Schengenområdet.
I voted in favour of the report on Romania and Bulgaria joining the Schengen area.
SwedishFler och fler kommer att ställa sig och vänta på inträde i Europeiska unionen.
There will always be several countries queueing up to get into the European Union.
SwedishBland de viktigaste målen som uppnåtts är kvinnornas inträde på arbetsmarknaden.
Among the most important goals achieved is the entry of women into the labour market.
SwedishMitt inträde i cyberrymden har gett upphov till snabba reaktioner hos många bloggare.
My entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
SwedishDen tredje punkten är den yngre generationens inträde på arbetsmarknaden.
The third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
SwedishKinas och Taiwans inträde i WTO innebar också en betydande milstolpe i Doha.
The presence of China and Taiwan at the WTO was also a significant milestone.
SwedishLandets inträde kommer emellertid att stärka euroområdet vid en kritisk tidpunkt.
However, this country's accession will strengthen the euro area at a critical juncture.
SwedishDenna förändring skall göra deras inträde så smärtfritt och framgångsrikt som möjligt.
This change must make their accession as painless and successful as possible.
SwedishKanske är ögonblicket nu inne för dem att tänka om angående ett inträde i euroområdet.
Perhaps now is the right moment for them to reassess their entry into the Euro Zone.
SwedishDen 12 juni 1985 skrev Spanien på avtalet om ett inträde i gemenskapen.
On 12 June 1985, Spain signed the Accession Treaty along with the United Kingdom.
SwedishMen man begär ändå att Rumänien skall förbereda sig på... inträde i Nato.
We are nevertheless asking Romania to prepare herself... for entry into NATO.
SwedishTurkiet har nyckeln både till landets inträde i EU och till lösningen på Cypernfrågan.
Turkey holds the key both to its accession to Europe and to solving the Cyprus issue.
SwedishMen man begär ändå att Rumänien skall förbereda sig på... inträde i Nato.
We are nevertheless asking Romania to prepare herself...for entry into NATO.
SwedishDe har redan gjort stora ansträngningar för att få inträde i denna union.
They have already made great efforts in order to obtain entry into the present Union.
SwedishMin åsikt är att detta är det största hindret för ett inträde i den Europeiska unionen.
In my view that is the biggest obstacle to accession to the European Union.
SwedishHela idén om aktivt inträde har förts fram som lösningen för att få slut på skräppost.
The whole idea of opt-in has been put forward as the solution to end spam.
SwedishDärför kan vi i dag säga att vi oreserverat stöder Cyperns inträde i euroområdet.
We can therefore say today that we unreservedly support Cyprus's accession to the euro zone.
SwedishVi måste också bedöma vilken typ av politik vi vill ha när det gäller nekat inträde.
We also need to assess what kind of policy we want on refusal of entry.

Synonymer (svenska) till "inträda":

inträda
Swedish