SV

intendent {utrum}

volume_up
1. allmänt
2. militärt
intendent
volume_up
commissary {substantiv} [GBR]
3. "chef för ett museum"
intendent (även: curator)
4. sjöfart
intendent
EN

intended {adjektiv}

volume_up
intended (även: calculated)
The rapid reaction force is intended to implement the Petersberg tasks.
Snabbinsatsstyrkan är avsedd att utföra Petersberguppdragen.
It listed all the amendments that the compromise was intended to replace.
I det räknades samtliga de ändringsförslag upp som kompromissen var avsedd att ersätta.
The solution is not intended to be a transaction in the interests of trade.
Lösningen är inte bara avsedd att vara en uppgörelse om affärsintressen.
intended (även: ex ante, intentional)
Is there a timescale for any intended Commission action?
Finns det en tidsplan för planerade åtgärder från kommissionen?
Simple notices, stating the intended dates of the spraying, placed close to human habitation in the areas at risk, may be all that is needed.
Det skulle kunna räcka med enkel information om datum för planerad besprutning, som sätts upp intill bostadsområden som utsätts för risk.
It is disturbing, however, that the measures concerned with aid to crime victims are not intended to come into effect until 2004 in this scoreboard.
Det är dock oroväckande att den här resultattavlan för åtgärder med avseende på stöd till brottsoffer inte är planerad förrän år 2004.
intended
volume_up
blivande {adj.} [vard.]
We learned that from your election, Mr Barroso, when you gained a majority, so that you are the intended future President of the Commission.
Det lärde vi oss när ni valdes, herr Barroso, när ni fick majoritet så att ni nu är kommissionens blivande ordförande.
Firstly, the obligation to give notice of exports of genetically modified organisms intended for deliberate release into the environment.
För det första: skyldigheten att anmäla export av genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön.
Instead, intended ambiguity prevails so as to facilitate Morocco's abuse of Western Saharan waters and to avoid facing up to its illegal claim to the territory.
I stället råder en avsiktlig tvetydighet som gör det enklare för Marocko att utnyttja Västsaharas vatten och undvika att ta itu med dess illegala anspråk på territoriet.
intended
Mr President, seldom has a UN Conference been so well-intended and so badly understood as Durban.
Sällan har en FN-konferens varit så väl menad och så dåligt förstådd som Durban.
I am not sure if my observations were always intentionally humorous, but I shall take the compliment in the spirit in which it was intended in this holiday season.
Jag är inte säker på om mina anmärkningar alltid har varit avsedda att vara roliga, men jag tar komplimangen i den anda som den var menad såhär inför helgen.
Procedures for getting aid to SMEs, the intended beneficiaries, need to be rationalized and simplified.
Tillvägagångssätten för att ge stöd till små och medelstora företag, de tilltänkta förmånstagarna, behöver rationaliseras och förenklas.

Användningsexempel för "intendent" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIntendent Doby, jag föreslår att ni tar det här till labbet och analyserar...
Captain Doby, I suggest you take this to the lab, get it analyzed...
SwedishIntendent Doby, ni har inet rätt.

Synonymer (svenska) till "intendent":

intendent