SV

inte alls {adverb}

volume_up
1. allmänt
inte alls (även: något, inget som helst)
Det är i slutändan naturligtvis inte alls någon lösning.
Of course, that is not, ultimately, any solution, at all.
Det betyder dock inte alls att förslaget förlorat kommissionens sympati.
This does not mean in any way that the proposal has lost the Commission's sympathy.
Det betyder dock inte alls att förslaget förlorat kommissionens sympati.
This does not mean in any way that the proposal has lost the Commission' s sympathy.
inte alls (även: inte, ingen, inget, nej, inte ett dugg, , inga)
Det är ändå inte alls i sin ordning, och det vill jag också här helt klart säga!
That is no longer acceptable, and I want to make that clear here and now.
Den saken diskuteras alltså inte alls längre.
That is therefore no longer a point of discussion.
Behöriga nationella myndigheter är inte alls förtrogna med dessa förfaranden.
The competent national administrations are by no means familiar with these procedures.
2. formellt
inte alls (även: litet, sällan)
Den talas det egentligen nästan inte alls om i betänkandet.
The report, in fact, mentions very little about this.
Cotonouavtalet tillämpas i de flesta fall mycket lite och ibland inte alls.
There is little, and sometimes no, application of the Cotonou Agreement in the majority of cases.
Jag kan tala om för er att det inte alls finns något starkt stöd för detta i konventet.
I can tell you that there is really very little support for this in the Convention.
3. "inte någon gång"
inte alls (även: aldrig)
Om inte Milosevic-regimen blir avsatt, så kommer det inte alls att bli möjligt med en sådan lösning.
Unless the Milosevic regime is removed, such a solution can never be an option.
Vi ser också, att vissa normer exempelvis inte alls förverkligas.
We also find, for example, that certain standards have never even been developed.
Det dröjer 90 eller 120 dagar innan företagen får in betalning på fakturorna och ibland inte alls.
Enterprises are receiving no payment for their invoices for 90 or 120 days, or indeed never.

Användningsexempel för "inte alls" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
I warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
SwedishDet är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.
It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Swedish– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
SwedishPå grund av det besöket kan jag säga att betänkandet inte alls är rent teoretiskt.
Because of this visit I can say that the report is not at all purely theoretical.
Swedish   – Det var ett förbluffande svar, eftersom det inte alls ger svar på frågan.
   . That is a staggering reply, because it did not answer the question at all.
SwedishEnligt min uppfattning var Robert McCartneys död inte alls politiskt motiverad.
In my view the death of Robert McCartney was not in any way politically motivated.
SwedishMissförstå mig inte, direktivet utesluter alls icke deponering som ett alternativ.
Make no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
SwedishKonsumentskydd står inte alls i motsättning till ärliga näringsidkares intressen.
Consumer protection is really not against the interests of honest businessmen.
SwedishVi har i dag högkvalitativ produktion, men inte alls med samma antal anställda.
Today we have high-quality production, but without the same number of workers.
SwedishMen det är bara sättet för att nå detta gemensamma mål som vi inte alls är ense om.
It is only on how to reach this common goal that we are not at all in agreement.
SwedishRyssland är samtidigt långt ifrån demokratiskt och inte alls någon pålitlig partner.
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
SwedishSkyddsutrustningen lämnas väldigt ofta hemma eller så är den inte alls tillgänglig.
The protective equipment is very often left at home or just not available at all.
SwedishVisserligen nämns miljön i punkt 3, men det leder nästan inte till någonting alls.
Although the environment is mentioned in paragraph 3, it comes off very badly.
SwedishDe flesta överföringarna berörs inte alls.
SEPA data are not covered by the agreement; most transfers are not affected at all.
Swedish   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
SwedishDet skulle inte alls chockera mig om den här metoden skulle erkännas och tillåtas.
It would not shock me at all if this practice were to be recognised and authorised.
SwedishDet går inte alls bra för läkemedelsindustrin.
Mr President, Commissioner, the pharmaceutical industry is not doing all that well.
SwedishHos en del regeringar har jag hittills inte alls kunnat märka någon sådan villighet.
So far, I have not put that willingness to the test with a number of governments.
SwedishAtt karakterisera denna svåra fråga i dessa termer är inte till hjälp alls.
The characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
SwedishDet kan finnas förnuftiga skäl till förslagen, men det står inte alls klart för oss.
There may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.

Synonymer (svenska) till "inte alls":

inte alls
Swedish

Liknande översättningar för "inte alls" på engelska

alls adverb
inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
inte djup adjektiv
English
inte öppen för alla adjektiv
English
inte räcka till verb
English
inte fullgöra verb
English
inte gå ihop verb
English
inte tung adjektiv
English
inte knäppt eller vikt adjektiv
English
inte blunda för verb
English
inte inne adverb
English
inte exploderad adjektiv
English
inte högt ovan marken adjektiv
English
inte avgjord adjektiv
English