"inta" - Engelsk översättning

SV

"inta" på engelska

SV inta
volume_up
[intog|har intagit] {verb}

Vilken hållning kommer kommissionen att inta till denna gemensamma ståndpunkt?
What line does the Commission intend to take on the common position?
De vill alla inta sin plats, sin rättmätiga plats i detta gemensamma hus.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
Jag hoppas att kommssionen kommer att inta denna hållning i sina relationer med WTO.
I hope that the Commission will take that view in its relations with the WTO.
Vi vill inta en position med stora möjligheter inom kunskapssamhället.
We want to assume a favourable position worldwide in the Information Society.
Vi anser att samarbete om energipolitik ska inta en framträdande plats på dagordningen.
We feel that cooperation on energy policy must assume an important role on the agenda.
EU måste inta en aktiv och förebyggande hållning här.
The EU must assume a proactive, preventive role in this.
Tyvärr kan Europeiska unionen inte alltid inta sin rättmätiga plats vid möten.
Unfortunately, the European Union is not always able to occupy its rightful place at meetings.
Den nordliga dimensionen fortsätter att inta en ytterst viktig plats på kommissionens dagordning för yttre förbindelser.
The Northern Dimension continues to occupy an extremely important place on the Commission's external relations agenda.
Kärnenergin måste nu inta en plats som motsvarar dessa faktorer både i EU: s strategidokument och när man vidtar konkreta åtgärder.
It must now occupy a place commensurate with these factors both in European strategic documents and in the taking of concrete measures.
Jag vet att parlamentet har viljan att inta sin roll i ett verkligt partnerskap för tillväxt och arbetstillfällen.
I know that this Parliament is committed to playing its role in a real partnership for growth and jobs.
Vilken hållning ämnar rådet inta gentemot alla dessa otaliga försök att skriva om historien och rättfärdiga fascistiska och imperialistiska brott?
What stance does the Council intend to adopt in response to these growing attempts to rewrite history and to justify the crimes committed in the name of fascism and imperialism?
Vilken ståndpunkt kommer man att inta gentemot brott begångna av indonesiska militärer på Östtimor, där de var ockupationsstyrka, liksom i vissa indonesiska provinser?
What will be their attitude towards the crimes committed by Indonesian soldiers in East Timor, where they were the occupying force, as well as in some Indonesian provinces?

Synonymer (svenska) till "inta":

inta

Användningsexempel för "inta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishEuropeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
SwedishVi måste, som andra talare redan sagt, inta en balanserad och förnuftig hållning.
We need, however, as other speakers have said, a balanced and sensible approach.
SwedishVi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
We abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
SwedishJag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.
I believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
SwedishDen internationella statsgemenskapen måste inta en enad och samordnad ståndpunkt.
The international community must adopt a coherent and coordinated approach.
SwedishSlutligen tror jag inte att vi behöver inta en förmyndaraktig hållning gentemot Malta.
Finally, I do not think we need to adopt a paternalistic attitude towards Malta.
SwedishKommer rådet att inta samma ståndpunkt och sätta stopp för dessa förfärliga fiskeavtal?
Will the Council support this position and stop these appalling fisheries deals?
SwedishEuropeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
The EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
SwedishJag vill studera frågan grundligt för att inte inta en olämplig ståndpunkt.
I wish to look into the matter in depth rather than adopt a position in haste.
SwedishVi anser att parlamentet bör inta en ståndpunkt som erbjuder en bättre garanti här.
We believe that Parliament should adopt a position offering a better guarantee here.
SwedishFru talman, vilken attityd bör Europeiska unionen inta inför denna situation?
So, Madam President, in this context, what attitude should the European Union adopt?
SwedishGenom att inta en öppen och djärv hållning borde vi kunna lösa dessa problem.
By adopting an open and bold approach, we should be able to overcome these problems.
SwedishVi beklagar bara att detta betänkande har lagts fram före sin tid och inta kan antas.
We merely regret that this report has appeared before its time and is unacceptable.
SwedishJag vill lyfta fram att vi faktiskt lyckades inta en gemensam förhandlingsposition.
I would like to highlight that we actually managed to speak with one voice.
SwedishFör det andra: än en gång misslyckas Europa med att inta en europeisk ståndpunkt.
Secondly, once again Europe is incapable of adopting a European position.
SwedishJag anser att kommissionen bör inta en mer genomtänkt hållning i denna fråga.
I think that this is where the Commission needs a more joined-up position.
SwedishVilken ståndpunkt kommer ni att inta om vilka politikområden som måste finansieras?
What position will you be adopting on the policies that need to be funded?
SwedishVi är skyldiga vår miljö, vår hälsa och våra efterkommande att inta en fast hållning.
We owe it to our environment, our health and our descendants to stand firm.
SwedishDet var det perfekta tillfället att inta en ledande position och det misslyckades.
It was the perfect time to seize the high ground and it failed to do so.