SV

inskränkt {adjektiv}

volume_up
En så inskränkt konsument har jag aldrig mött någon gång.
I have never met a consumer on the street with such blinkered views.
Utan tvekan är dessa förödande bränder en konsekvens av ekonomiskt lättsinne och ett inskränkt livsperspektiv.
There is no doubt that these devastating fires are the result of commercial greed and a blinkered outlook on life.
Man kan inte begära att Europeiska unionen skall göra mer, samtidigt som man håller fast vid en alltför inskränkt analys.
We cannot call on the European Union to do more, and then persist with a narrow, blinkered approach.
Den ekonomiska och handelsmässiga dialogen är begränsad och inskränkt till endast bilaterala frågor.
Economic and trade dialogue is limited and circumscribed to bilateral only.
It sounds very limited.
I stället har vi nu ändå fått en inskränkt ordalydelse - företag får bara göra reklam för liknande produkter och för sådana som redan har efterfrågats av kunder.
But instead we now have a very limited wording: companies can only advertise similar products and products already inquired about by customers.
Att begränsa tillståndens omfattning till enskilda medlemsstater vore ett oerhört inskränkt synsätt.
Restricting the scope of licences to single Member States would be an excessively narrow approach.
Europeiska kommissionen kritiserar denna ståndpunkt på ett obegripligt, kortsynt och inskränkt sätt.
The European Commission criticises this position in an incomprehensible, short-sighted and narrow-minded manner.
Det var inte att gå till historieböckerna som en ökänd, grym, inskränkt och ondsint diktator.
It was not to enter the history books as a notorious, cruel, narrow-minded and malicious dictator.
inskränkt (även: brackig, småborgerlig)
inskränkt (även: begränsad)
Detta är - om jag får säga det - en mycket inskränkt demokratiuppfattning.
If I may say so, that is a very restricted understanding of democracy.
För det andra blev strejkrätten inskränkt på ett sätt som är alldeles oacceptabelt.
Secondly, the right to strike has been restricted in a way which is entirely unacceptable.
Men detta är ett mycket inskränkt betraktelsesätt som inte alls lever upp till bokens verkliga värde.
This would certainly be a very restricted way of looking at things and would not do justice to the true value of books.

Användningsexempel för "inskränkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt nöja sig med dessa konstateranden skulle emellertid vara något inskränkt.
However, a failure to take this analysis further would be rather simplistic.
SwedishÄven användningen av det kurdiska språket är fortfarande klart inskränkt.
The use of the Kurdish language, too, is still subject to considerable restrictions.
SwedishFör det andra blev strejkrätten inskränkt på ett sätt som är alldeles oacceptabelt.
Secondly, the right to strike has been restricted in a way which is entirely unacceptable.
SwedishDetta är - om jag får säga det - en mycket inskränkt demokratiuppfattning.
If I may say so, that is a very restricted understanding of democracy.
SwedishVi kan även bekräfta att pressfriheten är kraftigt inskränkt.
We can confirm that there are serious restrictions on the freedom of the press.
SwedishDen ekonomiska och handelsmässiga dialogen är begränsad och inskränkt till endast bilaterala frågor.
Economic and trade dialogue is limited and circumscribed to bilateral only.
SwedishJag anser att vi bör göra det helt klart att detta är en ofattbart inskränkt syn på världen.
I think that we should make it crystal clear that this is an incredibly narrow view of the world.
SwedishDet var inte att gå till historieböckerna som en ökänd, grym, inskränkt och ondsint diktator.
It was not to enter the history books as a notorious, cruel, narrow-minded and malicious dictator.
SwedishDärför har jag också inskränkt mig till denna fråga.
That is the only issue here and that is why I have confined myself to it.
SwedishRådet har emellertid inskränkt bemyndigandena för vissa budgetposter som inte är grundade på fleråriga program.
This also applies to specific amounts related to the Copenhagen conclusions.
SwedishEn så inskränkt konsument har jag aldrig mött någon gång.
I have never met a consumer on the street with such blinkered views.
SwedishAtt begränsa tillståndens omfattning till enskilda medlemsstater vore ett oerhört inskränkt synsätt.
Restricting the scope of licences to single Member States would be an excessively narrow approach.
SwedishVi kommer att klargöra för EU-medborgarna exakt vem som har inskränkt deras rättigheter på detta område.
We will make it clear to Europe's citizens exactly who has curtailed their rights in this area.
SwedishDetta är att se problemet ur ett inskränkt perspektiv.
This approach equates to viewing the problem through a microscope.
SwedishMedlemsstaterna har slutligen inskränkt EU: s invandringspolitik till att gälla det repressiva maskineriet.
Implementation of a large part of European legislation has, at best, sustained unacceptable delays.
SwedishDetta är inte rätt tid för inskränkt nationalism utan en tid när ett starkt EU är viktigare än någonsin.
This is not a time for narrow nationalism, but a time where a strong Europe has never been so important.
SwedishMedlemsstaterna har slutligen inskränkt EU:s invandringspolitik till att gälla det repressiva maskineriet.
Finally, European immigration policy has been reduced by the Member States to its repressive apparatus.
SwedishEuropeiska kommissionen kritiserar denna ståndpunkt på ett obegripligt, kortsynt och inskränkt sätt.
The European Commission criticises this position in an incomprehensible, short-sighted and narrow-minded manner.
SwedishDessa ändringsförslag tillåter en inskränkt tillämpning av de stränga bestämmelserna om trålens bakre del.
These amendments allow the reduction of the application of the strict rules to the rear part of the trawl.
SwedishAtt enbart betrakta utveckling som en ökning av ett lands bruttonationalprodukt är mycket inskränkt.
Thinking about development solely in terms of increasing a country’s gross domestic product is very reductionist.

Synonymer (svenska) till "inskränkt":

inskränkt
inskränka