"inneha" - Engelsk översättning

SV

"inneha" på engelska

SV inneha
volume_up
[innehade|har innehaft] {verb}

1. allmänt

Vilka är dessa kriterier när det gäller moralen hos de kandidater som skall inneha denna tjänst?
What are the criteria for the morality of candidates who will have to occupy this post?
Vi föreställer oss självmedvetna kvinnor, som mycket väl kan inneha ledande positioner och aktivt delta i samhällslivet.
Our role model should be those confident women who very effectively occupy senior positions and who actively participate in the community.
Det råder inget tvivel om att ett sådant förslag bryter med principen om att alla länder är lika kvalificerade att inneha ordförandeskapet.
There is no doubt that such proposals conflict with the principle that every country is equally qualified to occupy the position of President.
I båda fallen är det fullständigt berättigat att inneha penningsummor.
In both cases it is perfectly justified to possess these holdings.
Dessutom har medborgarna rätt att inneha vapen som är släktklenoder eller används vid jakt eller för sportsliga ändamål.
In addition, citizens are entitled to possess weapons that are family heirlooms or are used in hunting or for sporting purposes.
Jag kan inte stödja den föreslagna höjningen av minimibeloppet som en åkare måste inneha för att få stanna i branschen.
I cannot support the proposed increase in the minimum financial requirement that a road haulage operator must possess in order to remain in business.
Avslutningsvis har det talats mycket om vilka personer som ska inneha posterna som ordförande och hög representant.
Finally, there has been much talk about the names of people to fill the functions of President and High Representative.
Det gör mig stolt att denna centraleuropeiska medlemsstat är det tredje av de länder som gick med i unionen år 2004 som får möjlighet att inneha denna hedervärda och ansvarsfulla post.
It fills me with pride that this Central European Member State is the third amongst the 2004 accession states to have the opportunity to carry out this honourable and responsible mission.
inneha (även: erkänna, tillstå, äga)
En annan viktig synpunkt är att konstnärer skall inneha alla rättigheter vad gäller utnyttjandet av deras arbete.
A second general principle is that artists should own all the rights connected with the exploitation of their work.
Det är brottsligt att inneha denna pornografi, och väldigt ofta är det de personer som använder den som låtsas att de samlar in materialet i syfte att överlämna det till polisen.
It is a criminal offence to own this pornography, and very often the people using it are only pretending they are collecting it for the police.

2. "helt uppta (någons) tankar"

inneha (även: vara innehavare av)
volume_up
to occupy [occupied|occupied] {vb} (occupy (someone's) thoughts)
Vilka är dessa kriterier när det gäller moralen hos de kandidater som skall inneha denna tjänst?
What are the criteria for the morality of candidates who will have to occupy this post?
Vi föreställer oss självmedvetna kvinnor, som mycket väl kan inneha ledande positioner och aktivt delta i samhällslivet.
Our role model should be those confident women who very effectively occupy senior positions and who actively participate in the community.
Det råder inget tvivel om att ett sådant förslag bryter med principen om att alla länder är lika kvalificerade att inneha ordförandeskapet.
There is no doubt that such proposals conflict with the principle that every country is equally qualified to occupy the position of President.

Synonymer (svenska) till "inneha":

inneha

Användningsexempel för "inneha" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish(EN) ”de som utför kommersiell trafik skall inneha ett certifikat som avses i”
'those involved in commercial operations shall hold an attestation as referred to in'
SwedishLászló Tőkés kommer att inneha den elfte platsen i företrädesordningen för vice talmän.
Mr Tőkés will hold 11th place in the order of precedence of vice-presidents.
SwedishÄndå har Europeiska unionen kallats att inneha en allt viktigare roll i dessa processer.
And yet the EU has to play an increasingly important part in these processes.
SwedishVi är säkra på att EIB kommer att fortsätta att inneha denna roll i framtiden.
We are sure that the EIB will continue to play this role in the future.
SwedishUngern hör hemma här i EU och är värdiga att inneha ordförandeskapet.
Hungary is at home here in Europe, and is worthy of holding the Presidency.
SwedishVidare får det styrande partiet inte inneha ordförandeposten i utskottet.
Furthermore, the ruling party is not entitled to chair the committee.
SwedishPersonerna i själva kärnan av delegationen måste vara erfarna och inneha lämplig teknisk kunskap.
The core mission must be experienced and have appropriate technical expertise.
SwedishJag vill ge en kort kommentar om att ha tillstånd för att inneha ett yrke.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
SwedishNi skulle inte inneha den tjänst ni har, om ni inte hade godkänts av oss.
You would not be in office if we had not given you our blessing.
SwedishDen här frågan är särskilt viktig för Polen, som kommer att inneha ordförandeskapet för EU 2011.
This matter is especially important for Poland, which will hold the EU Presidency in 2011.
Swedishinneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver,
to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
SwedishDomarna får inte inneha något politiskt eller administrativt ämbete.
The Judges may not hold any political or administrative office.
SwedishDet är ett särskilt privilegium att inneha ordförandeskapet vid en tidpunkt när det skrivs historia.
It is a particular privilege to hold the presidency at a time when history is being made.
SwedishDet har redan sagts att Österrike under andra halvåret 1998 kommer att inneha ordförandeskapet.
Finally, my congratulations again on the Luxembourg Presidency.
Swedish Får kvinnor som döljer sitt ansikte med slöja inneha poster inom EU?
 May women who wear a veil over their face hold EU posts?
SwedishDet har redan sagts att Österrike under andra halvåret 1998 kommer att inneha ordförandeskapet.
As has already been mentioned, Austria will likewise have the Presidency in the second half of 1998.
Swedish(EN) ”de som utför kommersiell trafik skall inneha ett certifikat enligt den inledande beskrivningen i”
'those involved in commercial operations shall hold an attestation as initially described in'
SwedishKvinnor ingick i delegationerna i Bonn, kvinnor kommer att inneha poster i övergångsregeringen.
Women were included in the delegations in Bonn; women will hold office in the Interim Administration.
SwedishStorbritannien har som privilegium att inneha ordförandeskapet när Europa tar två verkligt historiska steg.
Britain has the privilege of holding the presidency as Europe takes two real historic steps.
SwedishDen här månaden förlorade EU det sista skenet av att inneha allmänhetens godkännande och demokratisk legitimitet.
This very month the EU lost its last pretence of public consent or democratic legitimacy.