"inlåta sig" - Engelsk översättning

SV

"inlåta sig" på engelska

SV inlåta sig
volume_up
{verb}

inlåta sig (även: engagera)
Att inlåta sig i en sådan utvidgning vid en tidpunkt då vi diskuterar terrorism och spridningsrisker är oansvarigt.
To engage in such expansion at a time when we are debating terrorism and the risks of proliferation is irresponsible.
Jag skulle vilja uppmana de inblandade parterna att inlåta sig i ett fredssamtal genom att än en gång inleda förhandlingar med Afrikanska unionen.
I would encourage the parties involved to engage in a peace dialogue by once again entering negotiations with the African Union.
Genom att Kina vägrar att inlåta sig på dialog med Dalai lamas företrädare och avvisar tibetanernas ytterst blygsamma krav skadar landet sitt eget anseende.
China's refusal to engage in dialogue with the Dalai Lama's representatives, and its rejection of the extremely moderate demands of the Tibetans, is harmful to its image.

Liknande översättningar för "inlåta sig" på engelska

sig pronomen

Användningsexempel för "inlåta sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är bättre att följa uppmaningar att modifiera och förbättra gällande lagstiftning än att inlåta sig på nya förslag.
Better to heed calls to amend and improve existing legislation than to embark on new proposals.
SwedishInte heller bör EU inlåta sig i att skriva under militära samarbetsavtal med Ryssland och OSS-länderna.
Nor should the EU be in the business of signing military cooperation agreements with Russia and the CIS countries.
SwedishJag kan bara varna för att inlåta sig på något sådant.
I can only warn against pursuing that approach.
SwedishDet skall för övrigt bli svårt för Brinkhorst att inlåta sig i en diskussion med rådet, eftersom det aldrig är närvarande.
It is also going to make it difficult for Mr Brinkhorst to cross swords with the Council if it is never here.
SwedishUtskottet används snarare som språkrör för rabiat antiamerikanism och är redo att inlåta sig i löst skvaller samtidigt som man agerar med en förutfattad mening om CIA: s skuld.
Rather, it is being used as a vehicle for rabid anti-Americanism, willing to trade in selective tittle-tattle while operating on a presumption of guilt by the CIA.
SwedishDet är en aning för sent att inse att i stället för att inlåta sig i en diskussion med kommissionen hade det varit bättre att ägna sin energi åt att försöka att jaga fram rådet ur skogen.
It is a little late to be realising that instead of crossing swords with the Commission, we should have focused our energies on trying to get the Council out.
SwedishJag kan försäkra er om att Europeiska unionen håller Hamas och Hizbollah under ständig uppsikt och att EU står fast vid sin hållning att inte inlåta sig med terrorister.
I can assure you that the European Union keeps the status of Hamas and Hezbollah under constant review and the European Union stands firm in its policy of not dealing with terrorists.
SwedishJag anser att det vore en stor skam om det enda sättet vi kunde vinna er uppmärksamhet på var att bära piratdräkter och jag hoppas att det inte är något som denna kammare kommer att inlåta sig på.
I think it would be a great shame if the only way we could attract your attention was to wear pirates ' uniforms, and I hope that that is not what this House is going to descend to.