"ingång" - Engelsk översättning

SV

"ingång" på engelska

EN

"gang" på svenska

volume_up
gang {substantiv}

SV ingång
volume_up
{utrum}

ingång (även: entré, inträde, påfart, entréavgift)
volume_up
entrance {substantiv}
Hus Terra, ingång 37, plan 3, B-korridor, Campus Valla Tel: 013-28 10 00 (vx)
Terra Building, Entrance 37, 3rd floor, B-corridor, Campus Valla  Phone: +46-13-28 10 00
We are located in Building B, entrance B2, entrance room B110.
Campus Valla Building G (Galaxen) Entrance 83  
volume_up
access {substantiv}
Vi har till exempel Europa direkt som just har startat och kommer att vara en ingång för medborgare som söker information om Europa.
For instance, we have just started up 'Europe direct ', a new access facility for citizens looking for information about Europe.
Vi har till exempel Europa direkt som just har startat och kommer att vara en ingång för medborgare som söker information om Europa.
For instance, we have just started up 'Europe direct' , a new access facility for citizens looking for information about Europe.
ingång (även: port, dörr)
volume_up
door {substantiv}
Det finns ingen ingång som är felaktig till kommissionen för ett litet eller medelstort företag.
There is no wrong door within the Commission for an SME.
ingång
volume_up
entryway {substantiv}
ingång (även: port, nätsluss, infallsport)
volume_up
gateway {substantiv}

Synonymer (svenska) till "ingång":

ingång

Synonymer (engelska) till "gang":

gang

Användningsexempel för "ingång" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHär står t.ex. att ett land har en minimiålder för ingång av äktenskap och detta är fel.
It states, for example, that a country has a minimum age for marriage, and that is incorrect.
SwedishMan kan med all rätt förvånas över denna ingång i frågan.
We have good reason to be surprised at this introduction to the subject.
SwedishKoldioxidläckage är en ingång till en sorts befrielse.
Carbon leakage is an entry point to a kind of liberation.
SwedishLokal: Signalen, hus B ingång 27 Mer info
Axel works with retrospective dosymetry at Linköping University.
SwedishDet är principen ” no wrong entry ” – ” ingen ingång är fel ”.
This is the principle of ‘ no wrong entry’.
SwedishVi bör inte glömma att utvecklingen av förnybara energikällor siktar på deras ökade ingång på marknaden.
We must not forget that the development of renewable energy sources looks to greater penetration of the market.
SwedishNu måste vi komma i gång med miljöskatter, och skatten på miljö-koldioxid-energi vore en ingång till det.
We must finally begin to introduce an environmental tax, and the environment-CO2 -energy tax would be a start.
SwedishDet är principen ”no wrong entry” – ”ingen ingång är fel”.
This is the principle of ‘no wrong entry’.
SwedishLokal: Linköpings Universitet, Signalen (ingång 27, B-huset)
SwedishVi har den förre president på ingång.
We have the former president of the United States on final.
SwedishNågot om pensionssystemen: Det förslag som föredraganden har lagt fram om en successiv ingång i pensionsåldern tror jag är alldeles utmärkt.
A word about pension systems. I think the rapporteur's proposal for a staggered retirement age is an excellent one.
SwedishCypern kan inte ingå i Schengensamarbetet eftersom hela Turkiets befolkning skulle ges fri ingång till Schengenområdet.
Cyprus cannot enter into Schengen cooperation because the whole of the Turkish population would be given free entry to the Schengen area.
SwedishDetta vore en ny ingång.
SwedishDe som är anhängare till Atlantpakten av ideologiska skäl tycker att Turkiets roll i Nato kan vara en ingång till medlemskap i Europeiska unionen.
The ideological NATOists believe that Turkey's role in NATO could be its trump card when it comes to joining the European Union.
SwedishDet är naturligtvis lätt för mig att hålla med Färm om dessa synpunkter - det borde vara en ingång till dessa frågor också i kommissionen.
It is, of course, easy for me to agree with Mr Färm about these viewpoints. There ought to be a way in to these issues in the Commission too.
SwedishCampus Norrköping, Kårhus Trappan Campus US, Berzelius Science Park (BSP), ingång 62, plan 13

Campus Valla, Zenit building Campus Norrköping, Kårhus Trappan Campus University Hospital, Student Unit, Berzelius Science Park (BSP), Linköping

SwedishI synnerhet för invånarna i till ytan små länder med många gränser ger dessa initiativ en viktig ingång till den gemensamma europeiska marknaden.
Particularly for residents of territorially smaller countries with many borders, these initiatives are an important point of entry to the single European market.
SwedishJag ber er verkligen att allvarligt tänka över detta och för skol- och utbildningsområdet inrätta ett program med en ingång som är öppen och användbar även för nykomlingar.
So I really would ask you to give this serious consideration and to create a programme that is transparent and also usable by newcomers.
SwedishFör Qatar tillkommer att vi måste hitta en ingång för alla utvecklingsländer och inte enbart för företrädarna för de minst utvecklade länderna att komma in i förhandlingarna på allvar.
With Qatar, there is the additional factor that we must make a start and genuinely involve all the developing countries, not only the representatives of the least developed, in the negotiations.