SV

ingående {adjektiv}

volume_up
Vi kommer att undersöka vad det var som hände och göra mer ingående utredningar och analyser.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Det är en fråga som bör övervägas ingående samtidigt som vi försöker skapa nya möjligheter.
Close attention should be paid to an issue that deserves serious consideration while we endeavour at the same time to create new opportunities.
I stället för att automatiskt ropa efter en EU-skatt borde vi granska utgiftsstrukturen ingående.
Instead of clamouring automatically for a European tax, we should be subjecting the expenditure structure to close examination.
Vi kräver ingående prover och experiment i laboratoriet och på fältet.
We require exhaustive testing and trials in laboratory and field.
Hennes beskrivning av läget, problemen och vad som står på spel är särskilt ingående, och föredragandens analyser är fullkomligt relevanta.
Her description of the situation, of the problems and of what is at stake is particularly exhaustive, and the rapporteur’ s analyses are completely relevant.
Jag skall endast nämna ett fåtal, absolut inte en ingående förteckning, men jag vill tillstå att de uppvägs av det antal ändringsförslag som vi beredvilligt godtar.
I will just pick a few, by no means an exhaustive list, but I must say it is outweighed by the number of amendments that we are readily accepting.
Det skulle inte ha varit möjligt utan ingående kunskap i frågan.
It would have not have been possible without profound knowledge of the issue.
Dessa beräkningar för 2004 omfattar vissa ingående förändringar som gör budgetplaneringen till en något större utmaning.
Thus these estimates for 2004 involve some profound changes that make budgetary planning a little more challenging.
Vi vet alla att detta är ett område som både direkt och ingående påverkar alla människor som arbetar.
We all know that this is an area that has a direct and profound impact on all working people.
ingående (även: ankommande)
Man hade tidigare hävdat att man hade ingående kunskap om västra Skottland.
Earlier it had claimed intimate knowledge of the west of Scotland.
Medlemsstaterna har aviserat att de vill att kommissionen lägger fram en mer ingående konsekvensanalys innan man fattar beslut.
The Member States intimated that they would like the Commission to present a more detailed impact assessment before taking a decision.

Användningsexempel för "ingående" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIngående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) (
Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
SwedishParlamentets samtycke kommer också att krävas för ingående av alla handelsavtal.
Parliament's approval will also be required for all trade agreements concluded.
SwedishJag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
Let me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
SwedishFrågan får inte förenklas eller bagatelliseras, den måste undersökas ingående.
The issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
SwedishDet är mycket lättare att lösa problem om man först har ingående förhandlingar.
It is much easier to solve problems if there has been extensive consultation.
SwedishKommission stöder fullständigt en ingående politisk diskussion om denna fråga.
The Commission fully supports an in-depth political discussion of this matter.
SwedishÄven här upplever jag att man inte tar upp specifika problem tillräckligt ingående.
Here, too, I feel that there is not enough mention given to specific problems.
SwedishParlamentets ingående arbete har lett till positiva resultat på flera punkter.
Parliament ’ s incisive work has produced positive results on several points.
SwedishDetta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
This is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
SwedishVi diskuterade frågan ingående och enligt min åsikt nådde vi ett gott resultat.
We discussed it at great length, but, in my opinion, obtained a good result.
SwedishJag tackar kommissionären för hans mycket ingående och informativa redogörelse.
I thank the Commissioner for his very detailed and informative presentation.
SwedishJag skulle vilja tala om flera av aspekterna i dessa betänkanden mer ingående.
I should like to talk about several aspects of these reports in more detail.
SwedishI betänkandet diskuteras detta ingående, så jag ska inte säga mer om det här.
The report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
SwedishJag förtydligar gärna vad jag har sagt genom mer ingående skriftliga kommentarer.
I will be happy to augment what I am saying now by more thorough comments in writing.
SwedishFördelarna har redan ingående sammanfattats av de två föregående kollegerna.
The advantages of this have been broadly summarised by the two speakers before me.
SwedishÄven denna del hade vi möjlighet att diskutera ganska ingående på samma sammanträde.
We also had the opportunity to discuss that part in depth at the same meeting.
SwedishSituationen för 2002 är för närvarande föremål för en ingående granskning.
The situation as regards 2002 is currently the subject of intensive examination.
SwedishParlamentet kommer sedan att få möjlighet att diskutera förslagen ingående med oss.
Parliament will then have the possibility to discuss them with us thoroughly.
SwedishDetta instrument har redan parlamentets ingående granskning att tacka för mycket.
This instrument already owes a great deal to Parliament's careful scrutiny.
SwedishFrågan om frihet på Internet har diskuterats noggrant och mycket ingående.
The issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.