"informerad" - Engelsk översättning

SV

"informerad" på engelska

SV informerad
volume_up
{adjektiv}

informerad
Europaparlamentet kommer naturligtvis att bli fullt informerad.
The European Parliament will, of course, be fully informed.
Att bli informerad är i vilket fall som helst inte samma sak som att bli rådfrågad.
Nevertheless, being informed is not the same as being consulted.
Jag anser att vår kammare är tillräckligt informerad för att kunna rösta.
I think the House is now sufficiently well informed to proceed to the vote.
informerad
volume_up
up {adj.}
Och för att hålla dig informerad om det senaste från Origin bör du läsa Origin Insider-bloggen.
And to stay up to date on the latest news and announcements from Origin, read the Origin Insider Blog.
Med Internet kan man se nyheter och hålla sig informerad nästan var man än är i världen.
Wherever in the world we happen to be, there is a good chance that we will be able to follow the news and keep ourselves up to date.
För det första att Europaparlamentet önskar bli informerad om verksamheten i den regelkommitté som inrättas i artikel 8.
First, on the fact that the European Parliament wishes to be informed of the activities of this regulatory committee set up under article 8.

Användningsexempel för "informerad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn bättre informerad medborgare är en medborgare som röstar med full vetskap om fakta.
A betterinformed citizen is a citizen who votes in full knowledge of the facts.
SwedishVi kan dock skicka en förklaring skriftligt för att ni skall vara bättre informerad.
In any event, we can send you an explanation in writing for your further information.
SwedishVärlden hade inte blivit informerad att det fanns en global elduuphör- och ickevåldsdag.
The world was never told there was a day of global ceasefire and nonviolence.
SwedishKommissionen är fullt informerad om situationen sedan den uppstod, det vill säga i november.
The Commission has been fully apprised of the situation since it emerged in November.
SwedishKommissionen är medveten om situationen och håller sig informerad.
The Commission is aware of the situation and is paying due attention to it.
SwedishNär ändringsförslag 64 antogs blev jag informerad om att ändringsförslag 206 skulle falla bort.
After the adoption of Amendment No 64 I was advised that Amendment No 206 would fall.
SwedishPå det sättet blir varje etikett överarbetad och konsumenten snarare förvirrad än informerad.
That would involve too much labelling and would confuse rather than inform the consumer.
SwedishDet är alltså inte en av mina arbetsuppgifter att vara informerad om dylika förfaranden.
So I would not necessarily be aware of any such proceedings.
SwedishJag har blivit informerad om att han som längst kan stanna till kl. 17.20.
He has until 5.20 p.m. at the latest, I have been told.
SwedishJag anser att det är tämligen nedlåtande att bli informerad om att handlingsplaner kommer att upprättas.
I find it somewhat patronising to be told that we will get action plans.
SwedishOm jag har blivit rätt informerad handlar det om en rimlig försening.
If my information is exact, this is a reasonable deadline.
SwedishJag tror att det bara är nio medlemsländer – om jag är rätt informerad – som har denna förmån.
I think there are only nine Member States – if my facts are correct – that have the benefit of this.
SwedishNi kommer att hållas informerad.
I shall submit this to the Conference of Presidents, Mr Adam, and you will be notified of the outcome.
Swedish– Jag har blivit informerad av tjänsteenheterna, fru Jackson, om att processen kommer att införas gradvis.
What we need to know is who is going to do these impact assessments and how the system will work.
SwedishDen är ständigt överhopad med arbete och ofta dåligt informerad.
It is consistently overworked and often ill-briefed.
SwedishJag kommer naturligtvis att se till att hela kommissionen blir informerad om era idéer och ståndpunkter.
I will of course ensure that the whole Commission is made familiar with your ideas and your positions.
SwedishDu är informerad om min nuvarande personliga situation, eller?
You're aware of my current personal situation right?
SwedishJag är klart positivt inställd till att allmänheten ska vara så informerad som möjligt.
I very much welcome the draft regulation to apply the provisions of the Århus Convention to EC institutions and bodies.
SwedishFörst och främst är det kanske viktigt att du ser till att du håller dig informerad i de frågor som intresserar dig.
First of all, you might want to make sure you’re in the know on the issues that interest you.
SwedishVi tror på ett fritt val för konsumenten så länge denne blir tillräckligt informerad via denna märkning.
We believe in free choice for consumers as long as the labelling provides them with sufficient information.