"informera" - Engelsk översättning

SV

"informera" på engelska

1. juridik
Ordförandeskapet kommer att informera er om resultatet av toppmötet under november månads sammanträdesperiod.
The presidency will brief you on the outcome of the summit at the November part– session.
Ordförandeskapet kommer att informera er om resultatet av toppmötet under november månads sammanträdesperiod.
The presidency will brief you on the outcome of the summit at the November part–session.
Jag måste informera er om vad som gäller vid formell begäran.
I must brief you on the subject of formal requests.
2. annat
Din arbetsgivare kan behöva göra en förhandsanmälan för att informera värdlandet om den planerade utstationeringen.
Your employer might have to fill in an advance declaration for posted workers, to inform your host country about its intention to post you there.

Användningsexempel för "informera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag kommer för min del att informera jordbrukarna om syftet med dessa program.
For our part, we will tell the farmers about the expediency of these programmes.
SwedishAtt informera innebär att hålla en dialog med dem som informationen riktas till.
Information implies a dialogue with those to whom the information is directed.
SwedishVi uppmanar EU att informera sina medborgare och befolkningen i målländerna.
We urge the EU to inform its citizens and the populations of targeted countries.
SwedishSlutligen framhåller ni också betydelsen av att informera och rådfråga parlamentet.
Lastly, you also emphasise the importance of informing and consulting Parliament.
SwedishMedierna spelar en viktig och avgörande roll för att informera EU:s medborgare.
Mass media play an important and crucial role in informing European citizens.
SwedishI stället för att informera och lugna allmänheten förvärrar de bara situationen.
Instead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
SwedishDet finns ett stort tryck när det gäller att informera, att informera ensidigt.
It is precisely on this area that a large number of amendments have been submitted.
SwedishKan kommissionen dessutom informera mig om rådande situation i medlemsstaterna?
Will the Commission also provide information on the situation in the Member States?
SwedishJag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter.
I must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
SwedishFöre omröstningen måste jag informera parlamentet om en del tekniska anpassningar.
Before the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.
SwedishJag vill informera parlamentet om en mycket allvarlig fråga.
   – Mr President, I should like to apprise plenary of a very serious matter.
SwedishOch så kan ni tala om många saker som Europa gör för att informera befolkningen.
And you can say the same about many things that Europe does to inform the population.
SwedishDärför är det viktigt att informera om att turister kan återvända till Madeira.
Therefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira.
SwedishDet gläder mig att kunna vara tillbaka här och informera er om den här processen.
I am pleased to be able to be back here and to update you on this process.
SwedishVi måste informera människor om deras rättigheter och om tillgång till läkemedel.
We have to inform people about their rights and about access to medicines.
SwedishKan kommissionen informera parlamentet om det har hänt något i denna fråga?
Can the Commission inform Parliament whether there have been any developments?
SwedishLåt mig informera kammaren om att det inte var problem med tolkarna den här gången.
May I inform the House that there was not a problem with the interpreters this time.
SwedishJag kan informera om att kommissionen i går bekräftade att rapporten finns.
I can tell you that yesterday the Commission confirmed that the report exists.
SwedishKommissionen kommer regelbundet att informera parlamentet om situationens utveckling.
As the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
SwedishJag skulle vara tacksam om rådsordföranden kunde informera oss om detta.
I would be grateful if Mr Antunes could provide some information in that regard.

Synonymer (svenska) till "informera":

informera