"införskaffa" - Engelsk översättning

SV

"införskaffa" på engelska

SV införskaffa
volume_up
{verb}

införskaffa (även: , förvärva, skaffa, erhålla)
Flera länder har inget sådant system och måste införskaffa ett snarast, för att ett enhetligt system skall vara logiskt.
Some countries have no such system and must acquire one very soon, so that the single system will work.
En brist på organ får ibland människor att bryta mot lagen och olagligt införskaffa organ för att rädda ett liv.
An organ deficiency sometimes prompts people to break the law and acquire organs illegally in order to save a life.
Ändringsförslag 2 höjer gemenskapens finansieringsandel för insatser att införskaffa och modernisera övervaknings- och kontrollutrustning från 30 till 35 procent.
Amendment No 2 raises the percentage of Community funding for acquiring and modernising inspection and control equipment from 30 % to 35 %.
införskaffa (även: vinna, få tag i, skaffa sig, anskaffa)
Vid en sådan tillfällig vistelse skall personen införskaffa formulär E111 före avresan.
In such a case of temporary stay, the person should obtain an E111 form before departure.

Synonymer (svenska) till "införskaffa":

införskaffa

Användningsexempel för "införskaffa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI dagsläget tillåts Iraks regim till och med att exportera obegränsade mängder olja för att kunna införskaffa humanitära varor.
At present, the Iraqi Government is even allowed to export unlimited quantities of oil in order to procure humanitarian aid.
SwedishPå det sättet kommer de att kunna införskaffa och bygga upp förråd av utrustning, för i praktiken är IT-klyftan givetvis en djupare form av social klyfta.
The problem, however, is the digital divide, which probably affects about one third of our population.
SwedishDe så kallade Tamilska tigrarna (LTTE) fortsätter att införskaffa medel för sina aktiviteter i Förenade kungariket och i andra europeiska länder.
The so-called Tamil Tigers – the LTTE – continue to raise funds for their activities in the United Kingdom and in other European countries.
SwedishBBC visade att det är enkelt att, genom att betala mutor till västafrikanska tjänstemän, införskaffa de tillstånd som krävs för att föra över barn till Europa.
The BBC highlighted the apparent ease of bribing West African officials to buy genuine papers to enable children to be taken to Europe.
SwedishÄndringsförslag 2 höjer gemenskapens finansieringsandel för insatser att införskaffa och modernisera övervaknings- och kontrollutrustning från 30 till 35 procent.
Amendment No 2 raises the percentage of Community funding for acquiring and modernising inspection and control equipment from 30 % to 35 %.
SwedishJag kan och kommer emellertid inte att övertyga dem om att deras surt förvärvade skattepengar ska hjälpa en spannmålsmagnat att införskaffa sig ytterligare en Mercedes.
However, I cannot and will not persuade them that their hard-earned tax money should assist the purchase of another Mercedes for a cereal baron.
SwedishMan måste komma ihåg att Nato hoppat över att införskaffa mandat från FN: s säkerhetsråd för att intervenera och att det franska parlamentet ställdes inför fullbordat faktum.
These procedures may prove too tedious for some but they would undoubtedly have slowed the process down and enabled more dialogue to take place.
SwedishPå det sättet kommer de att kunna införskaffa och bygga upp förråd av utrustning, för i praktiken är IT-klyftan givetvis en djupare form av social klyfta.
In this way they will also be able to purchase and build up a stock of equipment, because the digital gap is, of course, in practice an even wider form of social gap.
SwedishI flera av våra länder fortsätter terroristorganisationer att rekrytera, utbilda, införskaffa medel, samla information, ja, verkligen utöva terroristverksamhet.
   Mr President, in many of our countries terrorist organisations continue to recruit, train, raise funds, gather information and, indeed, carry out acts of terrorism.
SwedishHandeldvapen och lätta vapen är lätta att införskaffa, på vissa platser för 15 dollar, de är lätta att hantera, lätta att gömma och transportera och, framför allt, de är bara alltför dödliga.
Small arms and light weapons are easy to come by, in some places for USD 15; they are easy to operate, easy to conceal and transport and, above all, are ever so deadly.
SwedishVad beträffar fastighetspolitik kommer vi, nu när rådet har beslutat att parlamentet skall ha sitt säte i Strasbourg, att rösta för det sätt som vi billigast kan införskaffa våra byggnader.
In terms of building policy, now that the Council has decided that Parliament should have its seat in Strasbourg, we will be voting for the cheapest way in which we can purchase our buildings.