"införliva" - Engelsk översättning

SV

"införliva" på engelska

SV införliva
volume_up
{verb}

1. allmänt

införliva (även: engagera, fängsla, uppsluka, insupa)
Vi behöver nu därför undersöka inte bara Turkiets förmåga att ansluta sig till unionen utan även vår förmåga att införliva landet.
Therefore, we need now to look not only at Turkey's ability to join the Union, but also at our ability to absorb it.
Däremot erkänner vi inte riktigt hur väl och naturligt EU har lyckats införliva de nya länderna.
We fail, however, fully to recognise the European Union ’ s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
Däremot erkänner vi inte riktigt hur väl och naturligt EU har lyckats införliva de nya länderna.
We fail, however, fully to recognise the European Union’s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
införliva (även: annektera, bifoga, tillägga, förena)
Kommissionen kommer att anta detta beslut under loppet av denna månad och införliva det med sin egen inre förordning.
This decision will be adopted during November by the Commission, which will annex it to its own internal Rules of Procedure.
Dessutom har det antagits att protesterna har organiserats av Moldaviens granne Rumänien, som vill införliva Moldavien.
In addition, it has been assumed that the protests have been organised by Moldova's neighbour, Romania, which wants to annex Moldova.
införliva (även: ympa)

2. näringsliv

införliva (även: bolagisera)
De kan i detta betänkande införliva allt det de önskar införliva.
It can build into that report all the new ones that it wants to incorporate.
Likaså är det ett misstag att införliva stadgan i fördraget.
Similarly, it is a mistake to incorporate the Charter into the Treaty.
Ja, men vad skulle det tjäna till att införliva en stadga vars innehåll var en besvikelse?
Yes, but what use will it be to incorporate a Charter if the content is disappointing?

Synonymer (svenska) till "införliva":

införliva

Användningsexempel för "införliva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄr det inte ett steg på vägen mot att införliva regionen med detta ”Storalbanien”?
Is it not a step towards incorporating the region into that ‘Greater Albania’?
SwedishJag anser att vi nu bör gå vidare till att anta direktivet och börja införliva det.
I think we should now move to adopting the Directive and start implementing it.
SwedishI betänkandet betonas också behovet av att införliva handikappfrågor i alla frågor.
It also underlines the need to mainstream disability issues into all policies.
SwedishÄr det inte ett steg på vägen mot att införliva regionen med detta ” Storalbanien ”?
Is it not a step towards incorporating the region into that ‘ Greater Albania’?
SwedishRådet insisterar på att införliva det. Denna önskan har inte fått enhälligt stöd.
The Council insisted on including it but this step did not receive unanimous support.
SwedishVad är det egentligen för problem med att införliva giltiga IMO-regler i europeisk lag?
What is actually the problem with incorporating valid IMO rules into European law?
SwedishDet handlar om att införliva riktning, reformering, lagstiftning och beslutsamhet.
It is about direction, reform, legislation and decisiveness to implement.
SwedishFörst och främst måste vi få alla medlemsstater att införliva lagstiftningen.
First of all we must get each Member State to transpose the legislation.
SwedishJag utgår från att kommissionen kommer att införliva denna anmälningsplikt med direktivet.
I assume that the Commission will include this duty to report in the directive.
SwedishUnder arbetet med grönboken strävade vi efter att införliva de berörda parternas åsikter.
The Green Paper sought to canvas the views of stakeholders on the way forward.
SwedishVi har ofta problem med att införliva lagstiftningen om EU:s inre marknad.
We often have problems implementing European internal market legislation.
SwedishDet är också ett välkommet steg mot att införliva dem i världssamfundet.
It would also be a welcome step towards its inclusion in the international community.
SwedishVi har lyckats införliva viktiga socialdemokratiska åsikter i betänkandet.
We have succeeded in incorporating important social democratic concerns into the report.
SwedishEn annan sak som krävs av den behöriga myndigheten är att införliva kontroller i verksamheten.
Another thing required of the competent authority is the integration of controls.
SwedishDet första steget är dock utan tvivel att införliva direktivet i lagstiftningarna.
The first thing is certainly to transpose the directive into law.
SwedishDetta är anledningen till det muntliga ändringsförslaget och anledningen till att införliva det.
This is the reason for the oral amendment and the reason for incorporating it.
SwedishDetta nya förslag på en gemensam åtgärd har som mål att införliva ytterligare två beståndsdelar.
This new proposal for a joint action aims at incorporating two additional elements.
SwedishLåt oss inte glömma att vi en dag måste införliva Jugoslavien i vårt Europa.
Let us not forget that the day will come when we will have to integrate Yugoslavia into Europe.
SwedishOch lagstiftningen är elegant såtillvida att den är enkel att införliva.
And that is the beauty of this legislation: it is easy to transpose.
SwedishLiksom jag sa tidigare vill vi införliva energistadgans principer i det nya avtalet.
As I said before, we want to enshrine the principles of the Energy Charter in the new agreement.