SV

industri {utrum}

volume_up
1. allmänt
Varvsindustrin är en industri för utvecklade länder och inte en industri för låglöneländer.
Shipbuilding is an industry for developed countries, not an industry for low-wage countries.
Tala om Europas största industri och våra beslutsfattare blir obeslutsamma.
Speak about Europe's biggest industry and our decision-makers become indecisive.
Huvudmålen för EU:s industri är ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga.
The main objectives for EU industry are a growth in competitiveness and innovativeness.
2. industri
industri (även: bruk, fabrik)
volume_up
mill {substantiv} (industry, foundry, etc)
Några av dem som är ansvariga för sågverk säger faktiskt att det är den värsta situation som de har upplevt på 45 år inom industrin.
In fact some people responsible for saw mills say that it is the worst situation they have experienced in 45 years in the industry.
EN

industrial {adjektiv}

volume_up
industrial
Certainly public health is not an economic, industrial or commercial service.
Folkhälsan är verkligen inte en ekonomisk, industriell eller kommersiell tjänst.
Information technology has already initiated an industrial revolution.
Informationsteknologin har redan påbörjat en industriell revolution.
Åsa Wallström, associate professor in industrial marketing
Docent Åsa Wallström, forskare och universitetslektor i industriell marknadsföring
industrial (även: blue-collar)
I am thinking mainly of sectors such as the energy, transportation and industrial sectors.
Då tänker jag framför allt på sektorer som energi, transport och industri.
We urgently need budgetary, economic and industrial coordination.
Vi är i omedelbart behov av samordning på områdena för budget, ekonomi och industri.
It truly is the first great European industrial and space project.
Detta är EU:s första riktigt stora industri- och rymdprojekt.

Användningsexempel för "industri" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför tror jag att bibehållandet av andelen skulle skada vår sunda industri.
That is why I think that retaining the levy would damage our healthy industries.
SwedishUtvecklingen inom industri och forskning har egentligen kört över oss politiker.
Developments in industry and research have actually overtaken us politicians.
SwedishÅtgärder som främjar den industri som har en koppling till kulturen bör stödjas.
Action favouring the industry that is linked to culture should be supported.
SwedishInnovation är kärnan i ett starkt konkurrensläge för Europeiska unionens industri.
Innovation is at the heart of European industry’s strong competitive position.
SwedishÄr det verkligen ett steg framåt i EU:s utveckling att förstöra denna industri?
Will the destruction of this industry really be a step in the development of Europe?
SwedishTala om Europas största industri och våra beslutsfattare blir obeslutsamma.
Speak about Europe's biggest industry and our decision-makers become indecisive.
SwedishDetta kräver naturligtvis omstrukturering av vår industri, inklusive en social plan.
This naturally requires a restructuring of our industry, including a social plan.
SwedishMycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
Very high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
SwedishHär måste varje industri dra sitt strå till stacken, inklusive fordonstillverkarna.
Here every industry will have to play its part, including the vehicle manufacturers.
SwedishEn framgångsrik industri i EU är naturligtvis avgörande för att uppnå Lissabonmålen.
A prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
SwedishIMP samarbetar med ledande företag inom mineral och metallurgisk industri.
SPE cooperates with leading companies in the mining and metallurgical industries.
SwedishVissa säger: jordbruk i Sydamerika, industri i Kina och tjänster i Europa.
Some say: agriculture in South America, industry in China and services in Europe.
SwedishVår industri kan inte och får inte falla offer för en stark europeisk valuta.
Our industry cannot and must not fall victim to a strong European currency.
SwedishUppfödning bör i allt väsentligt vara en verksamhet för jordbruk och inte för industri.
Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one.
SwedishJag anser att detta är något nytt för denna industri, som hittills har varit bortskämd.
I think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.
SwedishVår industri rättar sig efter Kyotobestämmelserna, medan amerikanerna inte gör det.
Our industries abide by the Kyoto regulations, while the American ones fail to do so.
SwedishVissa delar av vår industri verkar på global nivå och andra på lokal nivå.
Some parts of our industry operate at global level and others at local level.
SwedishVi måste vara medvetna om att detta är en i hög grad teknikbaserad industri.
We need to be aware of the fact that this is a highly technologically-based industry.
SwedishVilken industri skulle acceptera att sälja sina produkter under produktionskostnaden?
Would any other industry agree to sell its products at less than cost price?
SwedishDen ekonomiska krisen har drabbat varje sektor av denna industri samtidigt.
The economic crisis has hit this industry in every sector at the same time.

Synonymer (engelska) till "industrialized":

industrialized
industry
industrialization