"in" - Engelsk översättning

SV

"in" på engelska

volume_up
in {prep.}
EN
EN

"in" på svenska

volume_up
in {prep.}
volume_up
add-in {substantiv}
SV
volume_up
break-in {substantiv}
SV
SV
SV

in {preposition}

volume_up
in (även: inåt, uti)
Secure communications in organizations involved in emergency response.
Secure communications in organizations involved in emergency response.
Logga in och utLogga in på ett Google-konto om du vill anpassa din sökupplevelse.
Sign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
Slå in mig i avspärrnings tejp, slå in mig i avspärrnings tejp, snut-höjdaren?
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?
EN

in {preposition}

volume_up
1. allmänt
in
Secure communications in organizations involved in emergency response.
Secure communications in organizations involved in emergency response.
Sign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
Logga in och utLogga in på ett Google-konto om du vill anpassa din sökupplevelse.
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?
Slå in mig i avspärrnings tejp, slå in mig i avspärrnings tejp, snut-höjdaren?
Closed chains or chains from the inside out or from the outside in are also not permissible.
Slutna kedjor eller kedjor inifrån och utåt eller utifrån och inåt är inte heller tillåtna.
To turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.
I en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
These values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.
Dessa värden är den enda verkliga motsatsen till att vända sig inåt, till nationalism, främlingsfientlighet och rasism.
in (även: within)
Therefore, we have no option but to deal with the issue of counterfeit medicine in a global manner.
Därför har vi inget annat alternativ än att ta uti med problemet med förfalskade läkemedel i ett globalt perspektiv.
It's hands-on, it's in-your-face, it requires an active engagement, and it allows kids to apply all the core subject learning in real ways.
Det handlar om att jobba praktiskt, att ta uti med saker, det kräver ett aktivt engagemang, och det låter barnen tillämpa samtliga kärnämnen i verkligheten.
2. "expressing location"
in
volume_up
i {prep.} (som uttrycker plats)
Because in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
And I've been doing projects like this, in 2009 in Lebanon, this year in Kenya, back in January.
Jag har gjort liknande projekt i Libanon år 2009 och i Kenya i januari i år.
And there's just about every element of the periodic table in seawater.
I stort sett vartenda grundämne i den periodiska tabellen finns i havsvatten.
3. "expressing point in time"
in
volume_up
om {prep.} (tidsangivelse)
Joint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Inför kunskapen om döden har vi skyldighet att vittna om kunskapen om livet.
At the time the Commission promised much in its negotiations on transit traffic.
Kommissionen talade om stora saker vid förhandlingarna om transittrafiken.
4. "indicating state"
in
volume_up
under {prep.} (som anger tillstånd)
Seventy-five people died in 2000, 139 in 2001 and so far this year 250.
Under år 2000 dog 75 personer, 139 under år 2001 och 250 hittills under innevarande år.
According to reports, it received over 6 m SKR in 1996 and the same in 1997.
Enligt uppgift erhöll de drygt 6 milj SEK under 1996 och lika mycket under 1997.
In the past, during colonial supremacy, this was done under duress.
Tidigare, under kolonialtiden, skedde det under tvång.
5. "expressing direction"
in
volume_up
mot {prep.} (riktning)
My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
Brott mot mänskliga rättigheter riktade mot en annan individ är brott som riktas mot oss alla.
The legal proceedings against the journalists fly in the face of every legal principle.
Processerna mot journalisterna strider mot varje rättslig princip.
He has become symbolic of the fight against fraud in Europe, probably reluctantly.
Han blev förmodligen mot sin vilja en symbol för kampen mot europeiskt bedrägeri.
6. "within"
in (även: within)
We therefore need greater progress in the areas of common employment and social policy.
Vi behöver alltså framsteg inom sysselsättningen och även inom socialpolitiken.
In all these sectors, we call on advanced communications technologies.
Inom alla dessa sektorer anlitar vi avancerad teknik inom kommunikationsområdet.
They are discriminated against on the labour market, in the service sector, in transport.
De diskrimineras på arbetsmarknaden, inom servicesektorn, inom transportsektorn.

Användningsexempel för "in" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.
Europe has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.
SwedishJag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
I will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
SwedishDetta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
That cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishParlamentet för in en större variation i granskningen av europeisk lagstiftning.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
SwedishVi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.
We want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
SwedishDet är viktigt att vi inte går in i en period utan lagstiftning på detta område.
It is essential that we do not have a period without legislation in this field.
SwedishMarkera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
Select this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
SwedishDet är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
SwedishFör att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
SwedishResultaten är fantastiska, och de visar att EU har slagit in på en hållbar väg.
These are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishVi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
SwedishJag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
SwedishAtt plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
The sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
SwedishDetta leder in mig på den andra frågan: varför är interkulturell dialog viktigt?
This leads me to the second question: why is intercultural dialogue important?
SwedishOm de mörka profetiorna slår in så kommer cynikerna att säga: vad var det vi sa?
If the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
SwedishI artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.
SwedishTurkisk militär marscherade i början av april med tusen soldater in i norra Irak.
Thousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.
SwedishIn this book you will find four pillars to guide product development processes.
In this book you will find four pillars to guide product development processes.

Synonymer (svenska) till "kolla in":

kolla in
Swedish

Synonymer (engelska) till "in":

in
add-in
break-in
built-in