"impuls" - Engelsk översättning

SV

"impuls" på engelska

SV impuls
volume_up
{utrum}

impuls (även: sporre, kraft)
volume_up
impetus {substantiv}
Sydafrika måste bara ge en impuls till utvecklingen i hela regionen.
Indeed, South Africa must give impetus to the development of the whole region.
Främjandet av det regionala samarbetet måste också få en ny impuls.
The promotion of regional cooperation should also be given new impetus.
Det är den impuls vi vill ta med oss in i den andra halvleken av vårt ordförandeskap.
This is the impetus we wish to take with us into the second half of our Presidency.
impuls (även: stöt, drift, ingivelse)
volume_up
impulse {substantiv}
Om det finns en impuls som bidrar till god forskning så är det den rena nyfikenheten.
If there is any impulse which contributes to good research it is the impulse of pure curiosity.
Jag tror att toppmötet i Lissabon givit en ny impuls till en sådan.
I think that the Lisbon Summit has given us a new impulse in this respect.
De två betänkanden som vi behandlar i dag hämtar sin inspiration från precis denna impuls.
The two reports before us today derive their inspiration precisely from this impulse.
impuls (även: nyans, förslag, råd, association)
volume_up
suggestion {substantiv}
Även detta kanske kan lämnas vidare som en impuls.
Maybe this could be passed on as a suggestion also.
Jag är mycket, mycket tacksam för er impuls.
I should like to offer my warmest thanks for your suggestion.
Om det finns något skall jag ge er skriftligt besked om det, och om det inte existerar skall jag vidarebefordra det som impuls till de ansvariga myndigheterna.
If they do exist I shall notify you in writing; if they do not exist, I shall put it as a suggestion to the competent authorities.

Synonymer (svenska) till "impuls":

impuls
Swedish

Användningsexempel för "impuls" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta förslag till rättslig grund skall ge en impuls till ökad sysselsättning i Europa.
This legislative proposal is intended as an initiative for creating more jobs in Europe.
SwedishDetta skulle kunna ge en stark impuls att fortsätta med den illegala jakten.
This would be a tremendous incentive to continuing the illegal hunt.
SwedishStabilitet och fred är som alla vet grundläggande faktorer för att ge ekonomin en ny impuls.
Stability and peace, as everyone knows, are vital to give the economy a fresh boost.
SwedishFörnybar energi är lokal och kan ge en enorm impuls till utvecklingen.
Sustainable energy is local and can give an enormous boost to development.
SwedishJust här kan man välkomna den impuls som getts genom kommissionens meddelande.
It is in this respect that the communication from the Commission is particularly to be welcomed.
SwedishFöredraganden, herr Scapagnini, anser att denna kommissionens impuls är rimlig.
The rapporteur, Mr Scapagnini, sees this stimulation of the Commission, and assesses it as suitable.
SwedishKommissionen vill därför snabbt få en ny impuls till gruppen.
So, the Commission would quickly like to give a fresh stimulus to the group.
SwedishAtt betrakta tillväxt som enda mål och impuls till det europeiska ekonomiska systemet är helt fel.
It is quite wrong to regard growth as the sole driving force and goal of Europe's economies.
SwedishDetta för att ge en impuls till företag att medverka till sådana mål.
This is to give companies an incentive to achieve such goals.
SwedishOckså detta skulle vara en impuls för den fortsatta reformprocessen.
That would be another way of spurring the reform process on.
SwedishHär måste man lyssna till människorna, och det måste vara den impuls som utgår från Strasbourg i dag.
We need to listen to people here, and that must be the signal that goes out from Strasbourg today.
SwedishVi måste tillsammans se till att ge hela textil- och beklädnadssektorn denna impuls som vi är dem skyldiga.
We must join forces to show the way forward for the textiles and clothing sector as a whole.
SwedishDärför är det viktigt att ge mycket kraft åt denna impuls.
We must consequently give this boost all the support we can.
SwedishKanske måste vi, som utgör Europeiska unionen, ge en impuls här.
Perhaps that is what we, the EU, ought to stress.
SwedishJag välkomnar föredragandens rekommendation att inte ge impuls till några ändringar i den gemensamma ståndpunkten.
I welcome her recommendation that we should not suggest any amendments to the common position.
SwedishEtt högt ljud triggar din kämpa-eller-fly-impuls.
A loud noise will get your fight-or-flight response going.
SwedishDärför måste UNHCR få en rejäl ekonomisk impuls.
That is why the UNHCR must be given a huge financial boost.
SwedishÄven förlängningen av Pact-programmet (pilotåtgärder till förmån för kombinerade transporter), ger en positiv impuls.
The extension of the PACT programme, pilot actions in combined transport, will also spur matters on.
SwedishHållbar energi kan vara en impuls till utveckling.
Sustainable energy can give a boost to development.
SwedishDen vore mycket viktig, men den ger inget som helst impuls till att inskränka användningen av biocider.
It could be a very significant directive, but it offers no incentive whatsoever to restrict the use of biocidal products.