"i fråga om" - Engelsk översättning

SV

"i fråga om" på engelska

SV

i fråga om {preposition}

volume_up
i fråga om (även: om, i, , för, till, som, mot, efter, åt, trots)
Om detta är möjligt i fråga om Grönland bör det även vara möjligt i fråga om AVS-länderna.
If it is possible for Greenland, then it should also be possible for the ACP countries.
Vad innebär då miljömässig hållbarhet i fråga om miljömärket?
What does environmental sustainability mean for the Ecolabel, though?
Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
Angående: Europeiska kommissionens åtgärder i fråga om terroristgrupper i Pakistan
Subject: European Commission action concerning terrorist groups in Pakistan
I betänkandet formuleras också ett antal krav i fråga om internationell lagstiftning.
It also formulates a number of requirements concerning international legislation.
Kommissionen var konstruktiv under hela förfarandet i fråga om en betalningstvist.
The Commission was constructive throughout the procedure concerning a payment dispute.

Användningsexempel för "i fråga om" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
SwedishLynne borde ha lyssnat på oss i fråga om detta, men tyvärr gjorde hon inte det.
Mrs Lynne should have listened to us here, but unfortunately she did not do so.
SwedishVi kan fortsätta vårt önsketänkande i fråga om Lissabonstrategin gång på gång.
We can therefore continue wishful thinking about the Lisbon Strategy repeatedly.
SwedishI fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen.
On Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
SwedishVi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
We must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
SwedishOch i fråga om rättslig överensstämmelse klargör de inte någon artikel i texten.
And, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
SwedishJag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
I am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.
SwedishDen är strikt i fråga om våra offentliga finanser och vi kommer att följa den.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
SwedishHur ska Europa kunna konkurrera med USA i fråga om forskning och konkurrenskraft?
How will Europe compete with America in the field of research and competitiveness?
SwedishDet kommer också att medföra fördelar i fråga om miljöskydd och minska kostnader.
It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
SwedishJean-Pierre, du sa något till mig om den engelska ändringen i fråga om Georgien.
Jean-Pierre, you said something to me about the English amendment on Georgia.
SwedishStormen Klaus orsakade förödelse, i synnerhet i fråga om landets infrastruktur.
Storm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
SwedishMed all respekt håller jag inte med Rothley i fråga om privilegier och immunitet.
I respectfully disagree with Mr Rothley on the issue of privileges and immunities.
SwedishDet är medlemsstaterna som är behöriga i fråga om förläning av medborgarskap.
In fact, naturalisation policy falls within the competence of the Member States.
SwedishI fråga om folkmordet på armenierna måste det ovillkorligen erkännas av Turkiet.
As regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.
SwedishDet gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.
In connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
SwedishAlliansfrihet i fråga om Nato är det moderna alternativet för en mogen stat.
Non-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
SwedishI fråga om det antal MS-sjuka som lever här ligger Polen på tredje plats i Europa.
In terms of the number of MS sufferers living there, Poland ranks third in Europe.
SwedishKonkurrensen leder till en hänsynslös nedåtgående spiral i fråga om arbetsvillkor.
Competition leads to a ruthless race to the bottom in terms of working conditions.
SwedishKommissionen ska också främja och spela en ledande roll i fråga om initiativ.
Secondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.

Liknande översättningar för "i fråga om" på engelska

i preposition
om preposition
om konjunktion