"i första hand" - Engelsk översättning

SV

"i första hand" på engelska

SV i första hand
volume_up
{adverb}

Problemet med grundläggande rättigheter, i första hand kvinnors rättigheter, förblir intakt.
The problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
Vi har redan hört ett stort antal vittnesmål, i första hand från många av de drabbade.
We have already heard a wealth of evidence, most importantly from many of the victims.
Vi bör i första hand vara entydiga när vi anger våra mål, i synnerhet gentemot flertalet utvecklingsländer.
Importantly, we should be unambiguous in stating our aims, in particular towards the generality of developing countries.
i första hand
Vi besökte vårdinrättningar i första hand, och det krävs verkligen stora förbättringar.
We saw health establishments at first hand and a lot of improvement is indeed necessary.
Jag har i första hand bevittnat den mycket nonchalanta attityden hos många lastbilsförare och deras företag.
I have witnessed first hand the very casual attitude of many of the lorry drivers and their companies.

Användningsexempel för "i första hand" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
SwedishVi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
SwedishDet är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.
Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.
SwedishI första hand mina komplimanger för kommissionens handlingssätt.
Mr President, firstly I would like to compliment the Commission on its approach.
SwedishDessa fiskeriavtal borde i första hand förhandlas fram av fiskeriindustrin självt.
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
SwedishVi säger alltid att vi vill ha det bästa, vi vill ha hälsoskydd i första hand.
We always say that we want the best, and most of all we want to protect health.
SwedishDärtill anser jag att man i första hand bör beskatta användandet, inte ägandet.
I also believe that use, rather than ownership, should be taxed in the first place.
SwedishDet var i första hand ett tekniskt problem och inte nödvändigtvis ett politiskt.
This was primarily a technical problem and not necessarily one about policy.
SwedishJag vill i första hand tacka föredraganden så hjärtligt för hennes betänkande.
First of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.
SwedishEnligt min mening är det i första hand tre mycket viktiga punkter som framträder.
At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
SwedishDet är då i första hand ett rättsutlåtande snarare än ett politiskt utlåtande.
That is, then, in the first instance, a legal opinion rather than a political one.
SwedishI första hand tänker jag givetvis på Sherry Rehman, men inte bara på henne.
I am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
SwedishDessa friheter gäller och måste också gälla i första hand unionens medborgare.
These freedoms concern, as they must, the citizens of the Union first and foremost.
SwedishHär gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.
It is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.
SwedishFör egen del anser jag att EU-invånarnas gemensamma intresse bör komma i första hand.
I believe instead that the common interest of the European people should prevail.
SwedishI första hand den sociala sidan i världen. 125 miljoner barn går i dag inte i skolan.
First and foremost, that element of social concern towards the rest of the world.
SwedishVi har i första hand att göra med Europeiska unionens ekonomiska begränsningar.
We are first of all faced with the European Union' s financial limitations.
SwedishDet är mot dem som vi i första hand skall vara lojala i alla beslut vi fattar.
It is to them that we owe our first allegiance in all the decisions we take.
SwedishEuropeiska unionens engagemang bör i första hand omfatta området rymdforskning.
The European Union’s involvement in space should cover research in the first instance.
SwedishNu handlar det i första hand om förmågan att helt genomföra och tillämpa det.
Now we are looking primarily at the ability to enforce and apply it in full.