SV hysa
volume_up
[hyste|har hyst] {verb}

1. allmänt

hysa (även: ha, , lura, visa)
Arbetstagare bör därför inte hysa några illusioner eller förvänta sig något.
That is why the workers should have no delusions or room for expectations.
Det kommer jag att göra, så att ingen kan hysa några tvivel angående den rätta tolkningen.
I will do that so no one can have any doubt about the right interpretation.
Det finns emellertid vissa områden på vilka vi fortsätter att hysa tvivel.
There are, however, some areas in which we continue to have doubts.
Den heliga marken och dess omgivningar som välsignats av Gud borde vara tillräckligt stora för att kunna hysa alla monoteistiska religioner och vara en plats för kärlek och fred.
The Holy Land, and the neighbouring regions, blessed by God, should be big enough to accommodate all the monotheistic regions and to be the land of love and peace.
Vem talar om solidaritet med Afrikas länder, som för närvarande måste hysa hundratusentals flyktingar och kommer att fortsätta göra det utan några större diskussioner?
Who is talking about solidarity with the countries of Africa who are currently having to accommodate hundreds of thousands of refugees and will continue to do so - without great debate?
Samtidigt måste vi skydda och utöka antalet öppna platser för att hysa befolkningen efter en katastrofartad jordbävning eftersom de höga markpriserna har stimulerat byggnadsutvecklingen.
At the same time, we must protect and extend open spaces to accommodate the population after a catastrophic earthquake because the profitability of land has encouraged building development.
Ingen av oss bör hysa falska förhoppningar.
None of us should entertain any false notions.
Vår grupp kan dock, för närvarande, inte mer än hysa befogade förhoppningar om att allt fungerar som det skall.
However, for the moment my group can do no more than entertain well-founded hopes that the arrangements will all work adequately.
Enligt majoriteten av experterna på området kan vi inte längre hysa några tvivel om att global uppvärmning nu är en realitet och att den huvudsakligen beror på mänsklig verksamhet.
In the opinion of a majority of experts on the subject, we can no longer entertain any doubts as to the fact that global warming is now a reality, and that it is largely due to human activities.
De är de enda som inte kan hysa några drömmar om dubbelt medborgarskap.
They are the only ones who cannot harbour dreams of dual citizenship.
Betänkandet kommer i bästa fall att hysa ett frö av tvivel.
At best, this report will harbour a seed of doubt.
Ingen behöver hysa stor kärlek – även om jag gör det – till den djupa och eviga ryska staten för att erkänna att Ryssland förtjänar att behandlas väl av Europa.
No one needs to harbour a great love – although I do – for the profound and eternal Russian State to acknowledge the fact that Russia deserves well of Europe.
Jag skulle vilja hysa ett hopp om att han tagit till sig detta politiska budskap.
I trust the Commission took careful note of events in the House this morning during the vote on the budget.
De bråkade om vem som skall vara ordförande i konventet och om vem som skall få hysa de europeiska organen.
Strife about who would become the president of the Convention and strife about which country would house which European agency.
Men ingen anklagar dessa länder för att hysa några sådana läger eller uttrycker misstankar av detta slag.
Yet no one is accusing these countries of housing such camps, or voicing suspicions along these lines.
Vi måste hysa hopp om att vi denna gång inte kommer att sträva i samma riktning under förevändningen att vi ska skydda de grundläggande rättigheterna.
We must cherish the hope that this time, under the pretext of protecting fundamental rights, we shall not be pushing in a similar direction.
Jag föreslår att man inrättar ett slags kreditmedlare, som skulle kunna hysa Greklands dåliga skulder i en lämplig finansiell struktur eller en avknoppningsstruktur.
I propose the creation of a kind of credit mediator, which could house Greece's bad debt in a suitable financial, or hive-off, structure.
hysa (även: ha, bära, hejda, anordna)
Jag kan till och med förstå att man kan hysa en uppfattning som går stick i stäv med kommissionens förslag för att lösa dessa problem.
I can even appreciate that it is possible to hold a view running counter to the Commission’s proposals for solving these problems.
Jag är rädd att Anders Wijkmans betänkande är felaktigt redan rubriken – och jag hoppas att han inte kommer att hysa agg till mig för detta.
   Mr President, ladies and gentlemen, I am afraid that Mr Wijkman’s report – and I hope he will not hold this against me – is wrong, starting with its very title.
Men läkarvetenskapen gör det möjligt att hysa hopp: tidiga diagnoser, nya mediciner, specialistsköterskor, nya terapier och kunskap som leder till förebyggande.
But medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention.
Jag skulle vilja hysa ett hopp om att han tagit till sig detta politiska budskap.
I trust the Commission took careful note of events in the House this morning during the vote on the budget.
Jag skulle vilja hysa ett hopp om att han tagit till sig detta politiska budskap.
I would like to hope he has taken this political message on board.
Ta bilkörning till exempel - vi kan inte hysa några förhoppningar om att påverka körvanorna på Sicilien eller i Finland från Bryssel.
Taking driving as an example, we cannot hope to influence driving practices in Sicily or Finland from Brussels.

2. formellt

Synonymer (svenska) till "hysa":

hysa

Användningsexempel för "hysa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHar vi rätt att hysa så stora förhoppningar om detta finansiella instrument?
Are we entitled to place such great hopes on this financial instrument?
SwedishMin åsikt är att det inte tjänar någonting till att hysa en stark optimism just nu.
I would like to say that it is not advisable at the moment to appeal for frenzied optimism.
SwedishJag skulle vilja hysa ett hopp om att han tagit till sig detta politiska budskap.
I would like to hope he has taken this political message on board.
SwedishVi har alltså rätt att av detta skäl hysa oro och önska ett förbud.
We are therefore right to be concerned for that reason, and to call for a ban.
SwedishJag hörde några hysa viss oro över eventuella sidoeffekter i form av ökad invandring.
I heard some concerns about the potential side effects in the form of additional immigration.
SwedishDet finns flera skäl att hysa allt större oro för invånarna i Aceh.
Concern about the population of Aceh should be growing for several reasons.
SwedishDet finns ingen anledning att hysa antiamerikanska känslor.
Ladies and gentlemen, there is no cause for anti-Americanism.
SwedishDärför måste man alltid hysa respekt för rättsstatsprincipen och respekt för människor.
Therefore, at all times there must be respect for the rule of law and respect for human beings.
SwedishNär jag talar med patienter och deras familjer blir jag rörd över deras förmåga att hysa hopp.
When I speak to patients and their families, I am moved by their capacity to embrace hope.
SwedishDet finns flera skäl att hysa allt större oro för invånarna i Aceh.
Violent military operations are under way, and people are being displaced, killed and raped.
SwedishSlutligen måste vi alla hysa tillit till rättskipningen.
Finally, we need trust from all of us in terms of the dispensation of justice.
SwedishDet finns kort sagt inte anledning att hysa någon större tilltro till korrektheten i den valda strategin.
In short, there is no reason for great faith in the correctness of the approach adopted.
Swedish(EL) Ingen arbetstagare kan eller får hysa falska förhoppningar.
(EL) Workers cannot and must not be under any illusions here.
SwedishDet föll sig också så att Qatar var det enda land som erbjöd sig att hysa konferensen.
It turned out that Qatar offered to host the Fourth Ministerial Conference, and that it was the only candidate.
SwedishMan kan ändå hysa tvivel om alla dessa förslag.
However, there are still some doubts in relation to all these proposals.
SwedishDet föll sig så att det var Qatar som erbjöd sig att hysa den fjärde ministerkonferensen.
Any member country of the World Trade Organisation can stand as candidate to organise the ministerial conference.
SwedishEuropeiska unionen har all anledning att hysa tillförsikt inför sin framtid i globaliseringens tidevarv.
The European Union has every reason to feel confident about its future in the age of globalisation.
SwedishVilken region kan vara mest mottaglig och mest motiverad för att hysa byrån och arbeta för sjösäkerhet?
Which region could be the most aware and most motivated to welcome and work towards maritime safety?
SwedishIngen arbetstagare kan eller får hysa falska förhoppningar.
Workers cannot and must not be under any illusions here.
SwedishMen ingen anklagar dessa länder för att hysa några sådana läger eller uttrycker misstankar av detta slag.
Yet no one is accusing these countries of housing such camps, or voicing suspicions along these lines.