SV

huvudsaklig {adjektiv}

volume_up
huvudsaklig (även: huvud-)
Eftersom det krävdes en huvudsaklig rättslig grund åberopade vi artikel 13.
As a main legal basis had to be found, we invoked Article 13.
Därför måste vi anta ett separat paket för de länder som har kol som huvudsaklig energikälla.
A separate package must therefore be adopted for those countries whose main source of energy is coal.
De nya medlemsstaterna är fortfarande till stor del beroende av kol som huvudsaklig energikälla.
The new Member States still rely, to a high degree, on coal as the main primary energy source.
Ni lade fram ändringsförslag som huvudsakligen grundade sig på ett brett samförstånd, vilket nu kan föra oss framåt.
You came forward with amendments generally based on a broad consensus which can now move us forward.
Detta möte svarar för ett positivt gensvar: det finns en bred enighet beträffande de huvudsakliga faktorerna i detta framtida program.
This meeting provides a positive response: there is broad consensus on the principle elements of this future programme.
Ett huvudsakligt mål som tydligt påtalas i Armin Laschets betänkande är att EU själv borde sitta med i FN: s säkerhetsråd.
It is difficult to achieve a broad consensus between the different groups and delegations on such a complex issue as the reform of the United Nations.
Det innebär en förbättring av det tillsynssystem som för närvarande gäller och som huvudsakligen baseras på lagstadgade kapitalkrav.
It improves the supervisory regime currently in place, which is primarily based on regulatory capital requirements.
I punkt 7 i resolutionen fastslås att de politiska riktlinjerna i handlingsplanen om företagsstyrning huvudsakligen baseras på insyn och offentlighet.
It is important to take a broader picture of the responsibilities for financial reporting and the functioning of capital markets.
Det råder ingen tvekan om att de svarar mot mycket reella behov, men genom att huvudsakligen använda privat kapital begränsar man deras omfattning avsevärt.
There is no doubt that they correspond to very real needs, but by mainly using private capital, the scope of them is being significantly limited.
Vad mig beträffar är det en huvudsaklig faktor.
As far as I am concerned, it is an essential factor.
Jag anser, såsom många av er har sagt, att FN är en huvudsaklig faktor i en globaliserad värld.
I believe, as many of you have said, that the UN is an essential building block of a globalised world.
Detta är det huvudsakliga värdet av den oberoende expertkommitténs rapport.
That is the essential validity of this report from the Committee of Independent Experts.
huvudsaklig (även: främsta, viktigast, huvud-)
Det är för närvarande berövat sin huvudsakliga inkomstkälla, turismen.
Its principal source of income is tourism, and of that it is currently deprived.
De huvudsakliga skälen till kostnadsförändringarna under de senaste åren är välkända.
The principal causes of the changes in costs over recent years are well-known.
Detta är även den huvudsakliga uppgift som centralbankernas europeiska system erhållit.
This is also the principal mission assigned to the European system of central banks.

Användningsexempel för "huvudsaklig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag stöder, liksom Pirkers betänkande, en viss kontrollerad huvudsaklig invandring.
I support, as Mr Pirker's report does, a degree of controlled primary immigration.
SwedishJag kan försäkra henne om att rådet anser att denna aspekt är av huvudsaklig betydelse.
I can assure her that the Council considers this aspect to be of key importance.
SwedishMiljöfrågor är en huvudsaklig prioritet för våra medborgare över hela Europeiska unionen.
Environmental issues are a top priority for our citizens across the European Union.
SwedishDetta är således de huvudsaklig nyheterna som ändringen av förordningen innebär.
So those are the most important new features included in the modification of the regulation.
SwedishMan har under en längre tid identifierat överkapacitet som huvudsaklig stimulans till överfiske.
Overcapacity has been identified for some time as a key driver of overfishing.
SwedishEftersom det krävdes en huvudsaklig rättslig grund åberopade vi artikel 13.
As a main legal basis had to be found, we invoked Article 13.
SwedishProgrammet är en huvudsaklig faktor i vår strategi för livsmedelssäkerhet.
This programme is a key element in our food safety strategy.
SwedishDe nya medlemsstaterna är fortfarande till stor del beroende av kol som huvudsaklig energikälla.
The new Member States still rely, to a high degree, on coal as the main primary energy source.
SwedishDet ekonomiska partnerskapet är en huvudsaklig drivkraft för det ekonomiska välståndet runtom i världen.
Our economic partnership is a key driver of global economic prosperity.
SwedishDärför måste vi anta ett separat paket för de länder som har kol som huvudsaklig energikälla.
A separate package must therefore be adopted for those countries whose main source of energy is coal.
SwedishJag anser, såsom många av er har sagt, att FN är en huvudsaklig faktor i en globaliserad värld.
I believe, as many of you have said, that the UN is an essential building block of a globalised world.
SwedishJag anser dock att respekten för Kyotokriterierna måste vara en huvudsaklig målsättning för Europeiska unionen.
Compliance with the Kyoto criteria must be one of the European Union's priority objectives.
SwedishJag anser dock att respekten för Kyotokriterierna måste vara en huvudsaklig målsättning för Europeiska unionen.
Compliance with the Kyoto criteria must be one of the European Union' s priority objectives.
SwedishHär menar jag naturligtvis Balkan, och under nästa år med huvudsaklig inriktning på Kosovo.
I refer of course to the Balkans and, more specifically, to Kosovo which will be targeted as a priority next year.
SwedishSom ni själv påpekar har Kuba medlemsstaterna i Europeiska unionen som huvudsaklig ekonomisk partner.
Furthermore, and as you yourself point out, the Member States of the European Union are Cuba's main economic partners.
SwedishSom ni själv påpekar har Kuba medlemsstaterna i Europeiska unionen som huvudsaklig ekonomisk partner.
Furthermore, and as you yourself point out, the Member States of the European Union are Cuba' s main economic partners.
SwedishVad mig beträffar är det en huvudsaklig faktor.
As far as I am concerned, it is an essential factor.
SwedishJag anser, såsom många av er har sagt, att FN är en huvudsaklig faktor i en globaliserad värld.
However, it should not be an issue that hampers our ability to take actions in a range of other areas that I have highlighted.
SwedishDe utgör därför en huvudsaklig politisk prioritering.
SwedishAtt Regionala utvecklingsfonden kommer att fungera som huvudsaklig utbetalningsmekanism där det här är möjligt?
 that Aid for Trade is additional to EDF funding?

Synonymer (svenska) till "huvudsaklig":

huvudsaklig
huvudsakligen