"hugga" - Engelsk översättning

SV

"hugga" på engelska

SV hugga
volume_up
[högg|har huggit] {verb}

1. allmänt

Man skulle inte heller behöva hugga ner skog som absolut inte ska huggas ner.
Nor would they need to chop down forests that absolutely should not be chopped down.
Vi måste ge skogsägarna ett incitament att inte hugga ner skogen utan att bevara skogen.
We must give the forest owners an incentive not to chop down forests but to preserve them.
I'm going to chop off your hand
hugga (även: kapa, förkorta, snedda, sänka)
Kommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Om det inte ger resultat, måste vi vidta kraftfulla åtgärder och hugga av den gordiska knuten.
If that does not work, then we need to be decisive and cut the Gordian knot.
Kommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people’s eyes, stone women or cut off people’s hands?
hugga (även: forma)
hugga (även: gripa, knycka)

2. "orm"

hugga

3. "fiskt"

hugga
volume_up
to take [took|taken] {vb} (fish)

4. zoologi: "fiske"

hugga (även: dra upp)

Synonymer (svenska) till "hugga":

hugga
Swedish

Användningsexempel för "hugga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet ger oss inte rätten att hugga ned skogarna i Finland och Sverige.
It does not give us the right to harvest forests in Finland or Sweden.
SwedishNi kan snubbla på dörrmattan och hugga av er huvudena.
You could trip over the welcome mat and decapitate yourselves.
SwedishJag måste säga att vi måste komma sluta att vara besatta av att hugga oss själva i ryggen.
I have to say that we have to get to a point of getting rid of this obsession of cutting off our nose to spite our face.
SwedishEuropaparlamentet kommer här inom kort att kunna hugga tänderna i detta i sin roll som medansvarig lagstiftare.
The European Parliament, in its role of co-legislator, will be able to get its teeth into this shortly.
SwedishDärför är det nödvändigt att ersätta dem, som måste hugga ner skog för skapa brandgator, " avenyer" på 50 eller 60 meter.
We therefore need to pay forestry workers to create fire-breaks or fire-lanes, 50 to 60 metres wide.
SwedishMed denna omröstning har de stora partierna för avsikt att hugga för sig av skattebetalarnas pengar för att finansiera sig.
Through this vote the large parties have tried to snatch the contributors' money to finance themselves.
SwedishMed denna omröstning har de stora partierna för avsikt att hugga för sig av skattebetalarnas pengar för att finansiera sig.
Through this vote the large parties have tried to snatch the contributors ' money to finance themselves.
SwedishAllmänheten har upprörts, men i stället för att då sänka bidragen, går vi in med ett nytt bidrag, nämligen denna gång för att hugga ned träden.
The public is indignant, but instead of then lowering the subsidies, we introduce a new subsidy, this time for chopping down trees.
SwedishOmänskliga gamla ökenvanor, som att stena kvinnor eller hugga av lemmar, går naturligtvis rakt emot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.
Barbaric ancient desert practices such as stoning women or hacking off limbs are naturally at odds with the most fundamental human rights.
SwedishFör det andra delar vi förvisso parlamentets intresse för ett slutdatum för Sepa, men anser inte att det är rätt tidpunkt att hugga det datumet i sten.
Secondly, although we share Parliament's interest for an end date for SEPA, we do not believe that the time is right to carve an end date in stone.
SwedishVi riskerar att först hugga ner allt upp till 152 meter och därefter konstatera att en fyllning till 139 meter vore tillräckligt för jordbruksbehoven.
We risk deforesting to a height of 152m and then, due to the price of water, seeing that filling to a height of 139m is enough for agricultural requirements.
SwedishJag anser att Europeiska unionens beslut att välja ett långsiktigt perspektiv och inte satsa på omedelbara resultat genom att hugga av gamla tiders gordiska knut är ett riktigt beslut.
As it has been put forward, the Greater Middle East initiative is a plan that will certainly not help the growth of democracy.
SwedishKommissionen kommer med ett förslag om den gemensamma fiskeripolitiken och vi möts än en gång av strategin att hugga av huvudet för att bota huvudvärken.
Mr President, the Commission has submitted a proposal on the common fisheries policy and, once again, we find ourselves using a sledgehammer to crack a nut.
SwedishJag måste vädja till de myndigheter som låter detta passera ostraffat och till och med struntar i det, för i Tjeckien har det blivit vardagsmat att hugga ned skog.
I must appeal to the authorities who fail to penalise this and even fail to address it, because cutting down forests has become common practice in the Czech Republic.
SwedishJag anser att Europeiska unionens beslut att välja ett långsiktigt perspektiv och inte satsa på omedelbara resultat genom att hugga av gamla tiders gordiska knut är ett riktigt beslut.
I think the European Union’s decision to opt for the long term and not to aim for immediate results by cutting the Gordian knot of old is the right one.
SwedishDet finns ett desperat behov av jordformer som ger jordlösa ett alternativ till att hugga ned skogarna, effektiv lagstiftning och riktlinjer för att förhindra hänsynslöst brännande.
Land reform to provide the landless with alternatives to clearing the forests, effective legislation and provision of guidance to prevent reckless burning are desperately required.