"holländska" - Engelsk översättning

SV

"holländska" på engelska

SV

holländska {utrum}

volume_up
Vid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
And at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
Detta är vad det holländska ordförandeskapet föreslår.
That is what the Dutch Presidency's draft text proposes.
Jag är, i denna fråga, helt enig med det holländska perspektivet.
In that connection, I agree entirely with the Dutch point of view.
holländska
Som holländska och liberal fäster jag stort värde vid att skattebetalarnas pengar används på ett meningsfullt och effektivt sätt.
As a Dutchwoman and a Liberal, I attach great value to the useful and effective spending of taxpayers' money.

Användningsexempel för "holländska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
And at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
SwedishDen holländska fiskeflottan är ansvarig för runt 1 procent av de totala koldioxidutsläppen.
The Dutch fishing fleet is responsible for about 1% of the total CO2 emissions.
SwedishFörra helgen ägnade den holländska ledande tidningspressen en lång artikel åt just denna fråga.
Last weekend, the Dutch prominent press dedicated a large article to this very subject.
SwedishDet skapar orättvis konkurrens för de holländska fiskare som fångar sjötungor och rödspättor.
This brings them into unfair competition with the sole and plaice caught by Dutch fishermen.
SwedishJag är, i denna fråga, helt enig med det holländska perspektivet.
In that connection, I agree entirely with the Dutch point of view.
SwedishJag har förståelse för våra holländska parlamentsledamöters ståndpunkt om några av förmånerna.
I understand the position of our Dutch fellow MEPs where a number of the benefits are concerned.
SwedishOch vad kommer det holländska ordförandeskapet att innebära för denna fråga, som Holland särskilt berörs av?
And what is the Netherlands Presidency going to do about this matter which is so close to home?
SwedishDen holländska flottan behöver också genomgå en förändring.
The Dutch fleet also needs to go through a transition.
SwedishHolländarna har flera gånger under parlamentets sammanträden klagat på att den holländska televisionen inte syns.
The Dutch often complained about the lack of Dutch television during parliamentary part sessions.
SwedishDetta är vad det holländska ordförandeskapet föreslår.
That is what the Dutch Presidency's draft text proposes.
SwedishMen det holländska polderlandskapet kan exempelvis också utgöra ett topografiskt skäl till ett trafikförbud.
However, the Dutch polder landscape can also form a topographical motive for a driving ban, for example.
SwedishParlamentet intar fortfarande samma ståndpunkt med undantag för den galna fraktionen av de holländska liberalerna.
Parliament is still of the same view with the exception of the lunatic fringe of the Dutch liberals.
SwedishHan blev istället åtalad för förfalskning, och fick ett år i fängelse och dog sedan som en hjälte för det holländska folket.
He had a lesser charge of forgery, got a year sentence and died a hero to the Dutch people.
SwedishFör det första, man har redan hänvisat till de brittiska och holländska regeringarnas hittillsvarande reservationer.
First, the reservation of the British and Dutch Governments up to now has already been referred to.
SwedishJag välkomnar den konstruktiva ansträngningen hos det holländska ordförandeskapet.
Madam President, ladies and gentlemen, I congratulate the Netherlands Presidency on its constructive work.
SwedishMitt parti, det holländska Frihetspartiet, har valt att agera självständigt här i parlamentet.
Mr President, the Dutch Party for Freedom (PVV), my party, has chosen to operate independently in this Parliament.
SwedishUrsäkta mig, mr Burt, har du några holländska pengar?
SwedishDet är nödvändigt att den irländske statsministern och det tillträdande holländska ordförandeskapet följer överenskommelsen.
It is essential that the Irish Prime Minister and the incoming Dutch presidency honour that agreement.
SwedishÄn en gång har ordförandeskapen, i synnerhet det holländska, behandlat parlamentet med en tämligen överlägsen attityd.
Yet again, the presidencies, in particular the Dutch, have treated Parliament with a rather cavalier attitude.
SwedishDen aktuella text som utvecklats av det holländska ordförandeskapet utgör en balanspunkt där jag hoppas vi skall kunna mötas.
The current text drafted by the Dutch Presidency is a point of balance and, I hope, a meeting-point too.