SV

hjälpmedel {adjektiv}

volume_up
hjälpmedel (även: medel)

Användningsexempel för "hjälpmedel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta leder till att samma hjälpmedel är billiga i ett land och dyra i ett annat.
This results in the same tools being cheap in one country and expensive in another.
SwedishDet här kan bli ett viktigt hjälpmedel för synskadade som är rullstolburna.
This may be important aids for the visually impaired who are wheelchair users.
SwedishDär vill man främja en bredare användning av en rad olika ekonomiska hjälpmedel.
It promotes the wider use of a variety of financial means of assistance.
SwedishDet är viktigt att få ett datum när detta hjälpmedel kommer att finnas tillgängligt.
It is important to have a date when this facility will be available to us.
SwedishVi har ju gjort flygtrafiken tillgänglig för alla, både med ramper och hjälpmedel.
The fact is that, through ramps and other aids, we have made aviation accessible to everyone.
SwedishEn projektmodell är de samlade regler och hjälpmedel, som används för att bedriva ett projekt.
A project model is a collection of rules and aids used for running a project.
SwedishSocial dialog kommer att vara ett viktigt hjälpmedel för att ta itu med dessa utmaningar.
Social dialogue will greatly assist us in addressing these challenges.
SwedishMemoryLane syftar till att utveckla ett IT-baserat kognitivt hjälpmedel för personer med demens.
MemoryLane aims to develop IT-based cognitive aids for people with dementia.
SwedishJag anser att byrån skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för detta syfte.
As a main legal basis had to be found, we invoked Article 13.
SwedishFör personliga hjälpmedel ska du kontakta din kommun eller ditt landsting.
For aids regarding to your own personal needs, you should contact your municipality or your county.
SwedishLissabonfördraget ger EU hjälpmedel att genomföra långtgående reformer i syfte att nå detta.
The Treaty of Lisbon gives the EU the means to undertake far-reaching reforms to achieve this.
SwedishJag anser att byrån skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för detta syfte.
I think that the Agency could be a means towards this end.
SwedishFlexibiliteten blir ett hjälpmedel när vi ska förankra hållbarhetskriterierna för våra offentliga finanser.
It will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
SwedishRådets föreslagna utsläppsnivåer skulle kunna uppfyllas med primära hjälpmedel till en mycket lägre kostnad.
The Council's proposed ELVs could be met by primary means at a much lower cost.
SwedishUngdomarna måste få mer information och hjälpmedel för att förebygga oönskade graviditeter.
Young people need to be given more information and the wherewithal to prevent unwanted pregnancies.
SwedishKlausulen om begränsad giltighet är också ett hjälpmedel för detta ändamål.
The sunset clause is also a good means to this end.
SwedishOch vi kommer kunna uppfinna hjärnbaserade hjälpmedel för barn med inlärningssvårigheter.
And we're going to be able to invent brain-based interventions for children who have difficulty learning.
SwedishDenna handling har visat sig vara ett användbart hjälpmedel i de pågående överläggningarna.
This document has proved to be a useful aid in the current discussions, and is currently being revised.
SwedishDöd och förstörelse kan orsakas av nästan vilket hjälpmedel som helst.
Death and destruction can be caused by almost any means.
SwedishJag anser att medborgarinitiativet är mycket viktigt som ett hjälpmedel för att vidga det europeiska området.
I believe it is a very important as a means of widening the European space.

Synonymer (svenska) till "hjälpmedel":

hjälpmedel