"hjälpa till" - Engelsk översättning

SV

"hjälpa till" på engelska

SV hjälpa till
volume_up
{verb}

hjälpa till (även: bistå, servera, befordra, främja)
Vi måste hjälpa till att utforma de statliga regeringsorganen och att utveckla ekonomin.
We must help shape the organs of state government and help develop the economy.
Vi måste naturligtvis hjälpa till att avmilitarisera och neutralisera Hizbollah.
We must naturally help demilitarise and neutralise Hezbollah.
De mycket nödvändiga strukturreformerna måste hjälpa till att uppfylla budgetkriterierna.
The much-needed structural reforms should help meet the budgetary criteria.
hjälpa till (även: bistå, hjälpa, biträda, medverka)
Den bör stödja civilsamhället och hjälpa till med viseringspolitiken.
It should support civil society and assist with visa policies.
Av det skälet säger jag på min grupps vägnar att vi måste hjälpa till i den här nödsituationen.
For that reason, I say on behalf of my group that we must assist in this emergency.
I dag vill kommissionen inte längre hjälpa till med att finansiera förvaltningen av dessa områden.
Today, the Commission no longer wishes to assist in funding the management of these sites.
hjälpa till (även: avtjäna, räcka till, försörja, betjäna)
Vi är redo att hjälpa till med det, eftersom vi tror att det gagnar Europa.
We are prepared to help you because we believe it will serve Europe.
Den syftar till att organisera en tillväxt som har effekt på sysselsättningen inom Europeiska unionen och att hjälpa till att övervinna massarbetslösheten.
It serves to bring about growth with a positive impact on employment in the European Union and to help to overcome mass unemployment.
Vi kan hjälpa till att utarbeta gemensamma principer och standarder som kan fungera som en minimiuppsättning regler för länder och idrottsförbund runt om i Europa.
We can help to develop the common principles and standards that might serve as a minimum set of rules for countries and sports federations across Europe.
hjälpa till (även: hjälpa)
volume_up
to give a hand {vb} [tales.]
hjälpa till (även: vårda, sköta, sörja för)
Därefter måste vi hjälpa till med att ställa de skyldiga inför rätta och upprätta en sannings- och förlikningskommission.
We need to give support to the Prime Minister, Gérard Latortue, appointed by the Council of Wise Men, and the interim President, Alexandre.
En gemensam taktik från alla organisationer som kan hjälpa till omfattar även avtal med Afrikanska unionen eller FN och även med Förenta staterna.
I should like to thank the Minister for also coming to the Committee on Foreign Affairs to tell us about the steps about to be taken to help in this situation.
Och avslutningsvis: Varför reagerar vi inte på den begäran som inkommit från USA och från Portugals utrikesminister om att hjälpa till att återflytta fångar från Guantánamo?
Lastly, why are we not responding to the request from the US, and from the Portuguese Foreign Minister, to help resettle Guantánamo detainees?

Synonymer (svenska) till "hjälpa till":

hjälpa till

Liknande översättningar för "hjälpa till" på engelska

hjälpa verb
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "hjälpa till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta hindrar oss dock inte från att hjälpa till på andra lika effektiva sätt.
This does not, however, prevent us from assisting in other equally effective ways.
SwedishVi är dock villiga att titta på de om det kan hjälpa till att rädda betänkandet.
However we are willing to look at that if it assists in saving the report.
SwedishDetta innebär att fiskarna ska hjälpa till att hitta lösningar och att genomföra dem.
This means involving the fishermen in finding solutions and implementing them.
SwedishDet ligger dock inget fel i att hjälpa till med utbyte av bästa metoder.
However, there is nothing wrong with it assisting in the sharing of best practice.
SwedishDet är skälet till att det krävs lagstiftning på EU-nivå och att EU måste hjälpa till.
This is why EU regulation is necessary and why the assistance of the EU is necessary.
SwedishJag är sjuksyster och därför gick jag upp för att se om jag kunde hjälpa till.
I am a nurse which is why I went up to see if I could give assistance.
SwedishVi måste koncentrera oss på att hjälpa till med att stabilisera valet den 18 juni.
We must concentrate on helping to stabilise the elections on 18 June.
SwedishAndra program syftar till att hjälpa Kina fullgöra särskilda krav från WTO.
Other programmes are geared towards helping China to implement specific WTO obligations.
SwedishVi måste koncentrera oss på att hjälpa till med att stabilisera valet den 18 juni.
We must concentrate on helping to stabilise the elections on 18 June.
SwedishVi som parlament bör hjälpa till i kontakten mellan de båda staterna.
We in Parliament should play our part in promoting contact between the two states.
SwedishVi kan och måste hjälpa till att förbättra säkerhetsavtalen i hela Europa.
One is led to believe that lower costs as a result of liberalisation only have benefits.
SwedishMycket kort uttryckt försöker jag hjälpa till, men jag börjar bli hungrig.
Mr President, very briefly, I am trying to be helpful, but am getting hungry.
SwedishOch för att Ukraina skall kunna spela sin roll, måste vi hjälpa till särskilt på detta område.
For Ukraine to play its part it must be given special assistance in this area.
SwedishDet arbetet kan hjälpa till att förbättra de olika aspekterna av säkerhet som rör sjötransporter.
It would then be possible for this regulation to be applied as from 1 July 2004.
SwedishVi vill hjälpa till med detta, vilket tydligt anges i betänkandet.
We want to provide assistance with this, which is also clearly stated in the report.
SwedishToine Manders betänkande syftar till att hjälpa köpare av textilprodukter.
in writing. - The report of Toine Manders is aimed at helping the buyers of textile products.
SwedishVi är hur som helst beredda att hjälpa till och arbeta konstruktivt.
In any case, we are prepared to cooperate constructively in this matter.
SwedishNi skulle därigenom hjälpa till att minska kostnader och byråkrati och öka rättssäkerheten.
You would thereby be helping to reduce costs and bureaucracy and increase legal certainty.
SwedishEU har förbundit sig att hjälpa till att ge Sudan fred och stabilitet.
The EU is committed to helping to bring peace and stability to Sudan.
SwedishDe åtgärder som vi föreslår kan emellertid hjälpa till att snabbare klara av krisen.
The measures we propose are, however, a useful contribution for overcoming the crisis more quickly.