SV hjälpa
volume_up
[hjälpte|har hjälpt] {verb}

1. allmänt

Inte hjälpa för att hjälpa, utan hjälpa för att uppfylla förpliktelser.
Not to assist for the sake of assisting, but to assist so that the commitments may be met.
Jag anser att detta direktiv kommer att hjälpa den att uppnå denna status.
I trust that this directive will assist in their achievement of that status.
Vår roll är i stället att åtfölja, garantera, hjälpa dem som flyr från diktaturer.
Our role should be to accompany, reassure and assist those who are fleeing dictatorships.
Ett minimipris kommer givetvis att hjälpa, men det kommer också att hjälpa norrmännen.
A minimum price will certainly help, but it will also help the Norwegians.
Vi måste hjälpa Tunisien, liksom vi måste hjälpa hela området, hela regionen.
We must help Tunisia, just as we must help the whole area, the whole region.
Era krav kan därför hjälpa mig och hjälpa kommissionen att göra bättre ifrån oss.
Therefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
Vi måste alla hjälpa till att stödja de nya medlemsstaterna i solidarisk anda.
We must all help to support the incoming countries, in a spirit of solidarity.
Det talas mycket om förebyggande och om att hjälpa offren.
There is much talk of prevention and of providing support for the victims.
För storasystrar ska alltid hjälpa sina lillasystrar.
Because big sisters are always supposed to support their little sisters.
Kommissionen borde inte hjälpa regeringen med detta hemlighetsmakeri eller bli dess medbrottsling.
The Commission should not aid it in this secrecy or become complicit in it.
Jag ser att EU är i akut behov av en strategi för att hjälpa romerna att integreras i samhället.
I see that the EU urgently needs a strategy to aid in the Roma's inclusion in society.
Han stannade för att hjälpa en medmänniska med problem.
He stopped to aid a fellow man who was in difficulty.
hjälpa (även: förorda, främja, gynna, föredra)
volume_up
to favour {vb} [GBR]
Givetvis är jag positiv till att vi skall hjälpa så långt det är möjligt.
Of course, I am in favour of providing assistance where we can.
Jag vill hjälpa er, Green, och även vår ordförande litet.
Mr President, let me do Mrs Green and our President too something of a favour.
I dag röstade jag för Reimer Böges betänkande om att utnyttja solidaritetsfonden för att hjälpa Italien.
I voted today in favour of the Böge report on mobilising the Solidarity Fund for Italy.
Låt oss ge befolkningen ett ovillkorligt bistånd och hjälpa ekonomin på fötter igen.
Let us give unconditional aid to the population and kick-start the economy.
Föräldrar motiveras att börja lära sig igen för att kunna hjälpa sina barn i skolan.
Parents are motivated to start learning again in order to help their children at school.
Vi hoppas att vi på så sätt verkligen kommer att kunna börja hjälpa offren.
We are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
Det råder inga tvivel om att enskilda åtgärder inte kommer att vara till någon nytta i denna mening; det enda som kommer att hjälpa är ett effektivt åtgärdspaket.
There is no doubt that individual measures will be of no avail in this regard: only an effective bundle of measures will help.
Han använde IMF för att hjälpa till att rädda det misslyckade europrojektet och därför var han en ytterst olämplig kandidat.
He used the IMF to help bail out the failing euro project and, as such, he was a very poor choice of candidate.
Skuldbördan för alla män, kvinnor och barn på Irland är ungefär 160 000 euro bara för att hjälpa bankerna och då är inte räntan inräknad.
The debt burden for every man, woman and child in Ireland is roughly EUR 160 000 just to bail out the banks, and that is not including the interest.
Vissa observatörer har hävdat att ECB inte kan hjälpa Grekland, eftersom detta är förbjudet enligt regeln om ”no bail-out” i artikel 103 i EU-fördraget.
Some observers have stated that the ECB cannot help Greece because this is forbidden by the 'no bail-out' clause of Article 103 of the EU Treaty.
Därför är det en brådskande angelägenhet att få rådet att tänka om och hjälpa till att befria våra företag från denna olyckliga situation.
It is therefore a matter of urgency to get the Council to think again and help extricate our companies from this unfortunate situation.
hjälpa (även: hjälpa till)
volume_up
to give a hand {vb} [tales.]
Som ministern påpekade skulle man kunna bidra till en politisk lösning genom att införa direkt handel och hjälpa ekonomin i norr.
As the minister pointed out, direct trade and helping the economy of the north would assist in a political settlement.
Nyligen sa ministern: " Om ungdomen är sjuk kan kanske idrotten, som sund tävling, hjälpa den att komma ur förtvivlans labyrinter ".
I read in an Italian newspaper the statement made by Mrs Bouffet, the new Minister for Youth and Sport in the Jospin government.
Därefter måste vi hjälpa till med att ställa de skyldiga inför rätta och upprätta en sannings- och förlikningskommission.
We need to give support to the Prime Minister, Gérard Latortue, appointed by the Council of Wise Men, and the interim President, Alexandre.
Det kinesiska folket erbjöd också hjälp med penninginsamlingar som organiserats för att hjälpa ön att hantera katastrofen.
Also, the Chinese population afforded help with fundraising events organised to relieve the island from the disaster.
Jag tänker på idén om ett slags stabilitetspakt för folken på Balkan, för att hjälpa dem att ta sig ur sin misär och isolering.
I am also thinking of the idea of some form of stability pact for the Balkans to help relieve the people of their misery and their isolation.
Detta startade i september 1996 i syfte att hjälpa till att lätta skuldbördan i de fattigaste länderna som gör anpassningsansträngningar gemensamt.
This was launched in September 1996 with the aim of helping to relieve the debt burden of the poorest countries that make adjustment efforts in a concerted way.
hjälpa (även: bistå)
Oerhört många människor har anslutit sig till nätverket och är beredda att hjälpa till.
There are many, many people who have linked in to the network and stand ready to help.
Vi står redo att hjälpa dem på alla sätt vi kan, politiskt och ekonomiskt.
We stand ready to help them in every way we can, politically and economically.
Vi lovade att hjälpa dem och vi håller vårt löfte.
We promised them our help, and we stand by our promises.
hjälpa (även: placera)
volume_up
to bestead {vb} [ark.]
Dom här framför dig skall hjälpa mig med min kampanj.
The individuals you see before you will help me guide my campaign.
Det vi också behöver är fler specialister som kan hjälpa våra företag med komplicerade förfaranden på europeisk nivå.
What we still need are more experts to guide our companies through complex procedures at European level.
Utgångspunkten måste i det sammanhanget vara att hjälpa varandra.
The guiding principle in this should be to help each other.

2. medicinvetenskap

hjälpa (även: leverera)
Vi måste använda vår fantastiska skapelse, symbolen för Europa, för att hjälpa medborgarna att så gott det går klara sig igenom krisen.
We must then use this wonderful creation, this symbol of Europe to help our citizens come through this crisis in the best conditions possible.
Alla EU-institutioner borde hädanefter sörja för att våra budgetar syftar till att hjälpa enskilda personer och företag att klara den ekonomiska krisen och planera inför återhämtningen.
All the institutions of the EU should, in the future, make sure our budgets are aimed at helping individuals and businesses come through difficult economic times and to plan for the recovery.

Användningsexempel för "hjälpa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tror det skulle vara i stort sett meningslöst och inte hjälpa konsumenterna.
I feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
SwedishDetta överensstämmer inte precis med bilden av att hjälpa den kämpande konstnären.
This does not exactly conform with the images of helping the struggling artist.
SwedishGemenskapen borde förbättra mekanismerna för att hjälpa bröstcancerpatienter.
The Community should improve the mechanisms for helping breast cancer patients.
SwedishJag är däremot inte så säker på att vedergällning skulle hjälpa eller ge resultat.
I am not certain, however, that reciprocation would be either helpful or fruitful.
SwedishDetta hindrar oss dock inte från att hjälpa till på andra lika effektiva sätt.
This does not, however, prevent us from assisting in other equally effective ways.
SwedishTyska röda korset lade ut totalt 30 miljoner tyska mark för att hjälpa flyktingarna.
The German Red Cross spent a total of DM 30 million on supporting the refugees.
SwedishDetta är en svår och komplicerad ekonomisk sektor som vi gärna vill hjälpa.
This is a difficult, complicated economic sector, and we are reaching out to it.
SwedishDe har alla gett uttryck för sitt åtagande att hjälpa oss att finna en väg framåt.
All of them have indicated their commitment to helping us find a way forward.
SwedishDet här är vår viktigaste uppgift: att hjälpa andra när de behöver det som mest.
This is our most important duty: that of aiding others in their time of greatest need.
SwedishEtt interinstitutionellt avtal kan hjälpa dessa myndigheter att bli framgångsrika.
An interinstitutional agreement will enable these agencies to be successful.
SwedishVi är dock villiga att titta på de om det kan hjälpa till att rädda betänkandet.
However we are willing to look at that if it assists in saving the report.
Swedish32 miljoner euro sökes, vem kan hjälpa?
. (DE) Mr President, Mrs Schreyer, ladies and gentlemen, EUR 32 million are needed.
SwedishVi måste nu hjälpa resten av dem att i högre grad kunna utnyttja både Cotonou och.
In actual fact, their use of the Everything But Armsinitiative is confined to 2.6 %.
SwedishUppriktigt sagt, vi har hamnat i denna röra, och nu ombeds vi att hjälpa er ut.
Quite frankly, we have got into this mess and now we are being asked to bail you out.
SwedishDetta är ett initiativ som är anpassat för att hjälpa dem snarare än att hindra dem.
This is an initiative geared towards helping them, rather than hindering them.
SwedishAnnars kommer EU snarare att dela ut fisk än att hjälpa människor att fiska.
Otherwise, the EU will be giving out fish rather than helping people to fish.
SwedishGenom att hjälpa våra Medelhavspartner hjälper vi i själva verket oss själva.
So, in helping our Mediterranean partners, we are in reality also helping ourselves.
SwedishDetta innebär att fiskarna ska hjälpa till att hitta lösningar och att genomföra dem.
This means involving the fishermen in finding solutions and implementing them.
Swedish32 miljoner euro sökes, vem kan hjälpa?
Mr President, Mrs Schreyer, ladies and gentlemen, EUR 32 million are needed.
SwedishJag skulle hellre uttrycka mig lite grövre: ”Hjälper du mig så ska jag hjälpa dig.”
I would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.