SV

hjälp {utrum}

volume_up
hjälp (även: bistånd, hjälpmedel)
volume_up
aid {substantiv}
Då är hjälp alltid hjälp till den ena parten riktad mot den andra parten.
Aid is then always aid to one side which gets used against the other.
De behöver vår hjälp, men hjälpen måste förknippas med garantier för ett gott styre.
They need our aid, but aid must not be without guarantees of good governance.
Verklig hjälp är hjälp som kan göra hjälp överflödig.
Real aid is the type of aid that can put an end to aid.
Den byråkratiska hjälpen är aldrig lika bra som en spontan och handlingskraftig hjälp.
Bureaucratic assistance is never as good as spontaneous, active assistance.
Det krävs internationell hjälp och även hjälp från EU.
International assistance is required, including assistance from the European Union.
Här får forskare och studenter hjälp att kommersialisera sina resultat.
Here, researchers and students receive assistance to commercialise their results.
hjälp (även: bistånd, assistens)
volume_up
help {substantiv}
Det skulle innebära slutet på denna hjälp, denna effektiva hjälp till marknadsföring.
That would mark the end of this help, this effective help of marketing.
Individuell hjälp är snabbare och mer välriktad än institutionell hjälp.
Individual help is faster and is targeted better than institutional help.
Hjälp Aten, hjälp borgmästarna! Då föregår ni med gott exempel inför Grekland.
Help Athens, help the mayors, you will be setting an example for Greece.
Eritrea är i desperat behov av hjälp för att återuppbygga det krigshärjade landet.
Eritrea is desperate for support in rebuilding a country ravaged by war.
Vi är medvetna om att detta måste ske i form av både materiell hjälp och moraliskt stöd.
We know that this must be material sympathy and support, as well as mere moral support.
Sex: hjälp och stöd för att de paramilitära organisationerna skall kunna upphöra.
Six: assistance and support for paramilitary organisations should cease.
hjälp (även: arbetare, besättningsman)
volume_up
hand {substantiv} [bild.]
Koukiadis-betänkandet kommer att vara till stor hjälp vid det återstående arbetet.
The Koukiadis report will be a great help in the work in hand.
Med hjälp av de här webbplatserna kan du komma ett steg på vägen mot dina utbildningsmål.
This collection of websites can give you a hand in achieving your educational goals.
Å andra sidan har vi arbetstagarna, som behöver hjälp.
On the other hand, there are the employees, who are in need of help.
Läs användarvillkoren för Googles hjälpforum om du behöver ytterligare hjälp.
Please read the Google Help Forum Terms of Service for further guidance.
Det skulle vara till stor hjälp för den parlamentariska demokratin.
It would be a great service to parliamentary democracy.
Ni, Grekland, kan vara EU till stor hjälp, men också till ingen hjälp alls.
You, Greece, can do the EU a great service, but you can also do it a disservice.
Vore inte det bästa avtalet att genomföra en folkomröstning med hjälp av Europa?
Do you not agree that the best way forward would be for that referendum to take place, with European backing?
Lissabonstrategin är också en fråga om demokrati och behöver därför stöd och hjälp från våra samhällen.
The Lisbon Strategy is also an issue of democracy, it needs the backing and support of our societies.
I det sammanhanget hoppas jag än en gång kunna räkna med ert stöd och er hjälp för alla dessa initiativ.
Therefore I hope to be able to count once again on your backing and support for all these initiatives.
1 L-20, I need a backup on a 187 suspect.
Jag anser inte att den nuvarande internationella lagstiftningen ger någon hjälp i dessa frågor.
It is my opinion that current international legislation offers no comfort on these points.
Liberalernas locksånger lovar oss mer frihet och mer materiell bekvämlighet med hjälp av avreglering eller liberalisering, där alla grepp är tillåtna.
The siren song of the liberals promises us more freedom and more material comfort by way of deregulation or liberalisation in which no holds are barred.
I detta sammanhang kan vi enas om att den europeiska förordningen om passagerares rättigheter åtminstone har gett många av dem ett minimum av hjälp och stöd.
In that connection, we can agree that the European Regulation on Passenger Rights has secured for a great many of them at least a minimum of comfort and support.
Slutligen kan jag säga att vi ständigt arbetar med utvärderingsfrågor med hjälp av forskningsmedel till Phare-programmet och andra studier.
Lastly, we have been working continuously on evaluation-related questions by investing research funds under the PHARE programme and by commissioning other studies.
De vill ge det stöd och den hjälp som behövs så väl och för närvarande kan de inte göra det.
They want to bring much-needed support and relief, and at present they are unable to do so.
De icke-statliga organisationerna ger för närvarande humanitär hjälp till nästan fyra miljoner människor.
NGOs currently provide humanitarian relief for up to four million people.
Därför måste skuldlättnaden också följas upp av andra former av hjälp för att bekämpa fattigdomen.
Therefore debt relief should also be followed up by other forms of help to fight poverty.
Energieffektiv stand-by-utrustning skall främjas med hjälp av Energy Star-märkning.
The energy-star label should help to promote energy efficient standby equipment.
Vi låtsas som om beredskapsstöd verkligen vore en äkta hjälp.
Ladies and gentlemen - those who have stayed the course - we are behaving as if stand-by aid were real aid.

Användningsexempel för "hjälp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishDe nya medlemsstaterna kan vara till stor hjälp här, och det gäller också Polen.
The new Member States, including Poland, could be very helpful in this regard.
SwedishDet vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
We must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
SwedishDen Europeiska unionen kan med hjälp av Phare-programmet bidra aktivt till det.
The European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
SwedishMed hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.
Use the check box Find in headings only to limit the search to document headings.
SwedishVi måste lösa de grundläggande problemen med hjälp av en modern industripolitik.
We need to resolve the fundamental problems by means of a modern industrial policy.
SwedishEkonomisk och humanitär hjälp är visserligen viktigt men det räcker inte i sig.
Economic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
SwedishHär kan kommissionen vara till stor hjälp för de andra europeiska institutionerna.
The Commission can give significant help here to the other European institutions.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
SwedishEnergieffektiv stand-by-utrustning skall främjas med hjälp av Energy Star-märkning.
The energy-star label should help to promote energy efficient standby equipment.
SwedishDenna hjälp har mottagits med tacksamhet, men låt oss sätta den i rätt perspektiv.
Such help has been received with gratitude, but let us put it into perspective.
Swedishoch alla andra som har varit till hjälp för att välkomna Sarah till familjen.
And everyone else who's just been great...... in welcoming Sara into the family.
SwedishVerklig hjälp kan endast ges med förståelse, och förståelse uppnås genom insikt.
Real help comes only with understanding, and understanding comes only with clarity.
SwedishMed hjälp av regionala livsmedelskedjor kan man bäst kontrollera matens kvalitet.
Regional food chains would help us to monitor the quality of food in the best way.
SwedishFör fattiga länder blir det omöjligt att hantera frågan utan hjälp från unionen.
It will be impossible for poor countries to deal with this matter without Union aid.
SwedishI brevet angavs att universitetet intet kunde ge henne den hjälp hon behöver.
The letter stated that the university was unable to offer her the care she needs.
SwedishMånga kvinnor dog till följd av olagliga aborter som utfördes utan medicinsk hjälp.
Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
SwedishMed alla människors hjälp och hopp ska vi göra vårt bästa i kampen för fred.”
In our fight for peace, we will do our best with the help and hope of everybody."
SwedishVi har kommit fram till en punkt då vi går från nödhjälp till strukturell hjälp.
We are at a moment when we are moving from emergency aid to structural help.
SwedishSlovakien importerar 15 procent av sin elektricitet, växer mycket och behöver hjälp.
Slovakia imports 15 % of its electricity. It is growing a lot and it needs help.