SV

helt {adverb}

volume_up
Detta är helt nödvändigt och det finns inga alternativ till denna verklighet.
This is absolutely essential and there are no alternatives to that reality.
En sådan jämförelse med nationalsocialisternas dödsläger är helt pervers!
This comparison with the Nationalist Socialist death camps is absolutely outrageous.
Han erkänner överhuvudtaget inte att modellen helt enkelt inte fungerar.
There is absolutely no recognition that the model simply is not working.
Domstolens rättspraxis verkar helt klar med hänsyn till detta.
The jurisprudence of the Court appears to be quite clear in relation to this.
Samtidigt står det emellertid helt klart att turismen också medför vissa risker.
At the same time, however, it is quite clear that tourism also poses certain risks.
Rådet har inte tagit ställning för 1 procentsmetoden, det måste stå helt klart.
The Council has not adopted a position on the 1%, let that be very clear.
Det är ju en helt absurd politik, en politik som helt kan omvärdera.
That is of course a completely absurd policy, and one we can completely revise.
tror jag vi ska ha på oss helt andra kläder... och vara helt andra personer...
I think we should wear completely different clothes... and be completely different people.
Besluten fattades på en helt annan plats och mot en helt annan bakgrund.
The decisions were taken in a completely different place and against a completely different background.
Det skulle helt rycka undan grunden för fördragets mellanstatliga formkaraktär.
That would entirely remove the basis for the intergovernmental nature of the treaty.
Rättsväsendet står även här helt till de politiska makthavarnas förfogande.
The judiciary is again entirely at the disposal of those with political power.
Det är, i sådana fall, helt oacceptabelt och i strid med normal rättspraxis.
This is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
helt (även: mycket, rakt)
10 av parlamentets 13 ändringsförslag har helt eller delvis införlivats.
Ten out of Parliament's 13 amendments have been incorporated in part or in full.
10 av parlamentets 13 ändringsförslag har helt eller delvis införlivats.
Ten out of Parliament' s 13 amendments have been incorporated in part or in full.
Då kan man även helt räkna med världssamfundets stöd.
She will then be able to count on the full support of the international community.
Det är helt enkelt så att reglerna tillämpas på helt olika sätt.
The rules are just being interpreted in completely different ways.
Bara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
Just because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
Genom att bara säga " nej " stoppar han helt enkelt bara huvudet i sanden.
By just saying 'no ' he is just burying his head in the sand.
volume_up
perfectly {adv.} (satisfyingly, acceptably)
Det är helt och hållet förståeligt, eller förnuftigt, och bör verkligen välkomnas.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
Den genomfördes helt korrekt och frågornas turordning frångicks inte.
It was conducted perfectly correctly, and the order of questions was not disrupted.
Denna negativa prioritering är helt i linje med andan i resolutionsförslaget.
This negative priority is perfectly in keeping with the spirit of the draft resolution.
Det finns ju helt konkreta exempel på det, exempelvis produktansvarsdirektivet.
There are quite specific examples of this, such as the product liability directive.
Denna aspekt av frågan - låt oss säga det helt öppet - trängdes helt enkelt bort.
To be quite frank, this aspect of the matter was simply suppressed.
Diskussionerna har därför helt logiskt fortsatt inom förlikningskommittén.
The discussion was then continued, quite logically, within the Conciliation Committee.
Vissa av dessa förfaranden kommer helt enkelt att utplåna denna ansträngning helt och hållet.
Some of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
Det verkar som om respekten för naturkrafterna håller på att försvinna helt och hållet.
It would appear that respect for the forces of nature is disappearing altogether.
Men om överenskommelser av den typen hålls eller inte är en helt annan fråga.
Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Vi vet någorlunda väl när den kommer att vara utrotad helt och hållet.
We are fairly clear about when it will disappear completely.
Valet har inte ägt rum på ett fritt och rättvist sätt, men kan vi underkänna det helt och hållet?
The elections were not conducted freely and fairly, but do we need to condemn them altogether?
Ansvaret för misslyckandet ligger därför helt och hållet hos rådet.
The responsibility for the failure therefore lies fairly and squarely with the Council.
helt (även: bort, iväg, borta, ledigt)
Låt mig som avslutning helt kort gratulera föredraganden till ett gott arbete.
To round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
I isoleringscellerna är människorna helt avskurna från omvärlden.
People in solitary confinement are totally cut off from the outside world.
Dessutom skulle förslaget utlösa en räcka reformer som är helt omöjlig att förutse.
Moreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Sammanlagt är detta utkast från Redondo Jiménez helt obestridligt.
Overall, this report by Mrs Redondo Jiménez is thoroughly uncontentious.
Detta kräver en grundlagsändring och jag stöder helt och hållet det förslaget.
This requires a constitutional amendment and I would thoroughly endorse that proposal.
Som andra kollegor har sagt är detta ett helt igenom besynnerligt förslag.
As other colleagues have said, this is a thoroughly odd proposal.
Det är den enda förklaringen till varför människor, om de har mycket otur, kan bli extremt feta, på ett sätt som är helt omöjligt för andra primater, fysiskt omöjligt.
It's the only possible explanation of why humans, if they're very unlucky, can become grossly obese, in a way that would be totally impossible for any other primate, physically impossible.
There is clearly something rotten about the whole business.

Användningsexempel för "helt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
It is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
SwedishVi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
We must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
SwedishNils Lundgren är inte längre här men kom med kommentarer som var helt felaktiga.
Mr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
SwedishJag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
I fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
SwedishJag är helt medveten om de problem som allt detta har orsakat brittiska bönder.
I am totally aware of the problems that all this has caused for British farmers.
SwedishSå sent som förra veckan sa de att erbjudandet helt enkelt var ohållbart för dem.
Only last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
SwedishHär kan man se att produktsäkerhetsdirektivet helt enkelt har varit för svagt.
Here it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
SwedishTillgången till Internet varierar helt klart kraftigt i unionens medlemsstater.
Clearly, Internet access in the Member States of the Union varies considerably.
SwedishEuropas framsteg mot ett förverkligande av dessa mål har nästan avstannat helt.
Europe's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
SwedishÄndå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.
Nonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
SwedishDetta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.
This report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
SwedishEnergieffektivitet och koldioxid spelar helt klart en mycket viktig roll i detta.
Energy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
SwedishDet är inte helt ovanligt att man inte tar upp ändringsförslag med föredraganden.
It is not necessarily usual that one clears it with the rapporteur, Mr Mikolášik.
SwedishJag stöder helt och fullt föredragandens arbete för att bekämpa våld mot kvinnor.
I fully support the work of the rapporteur in combating violence against women.
SwedishDet inleds helt praktiskt med de arbeten som redan finns tillgängliga offentligt.
It starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
SwedishTack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
SwedishDemokratistöd är, som parlamentet helt riktigt påpekar, en långsiktig process.
Support for democracy, as Parliament rightly points out, is a long-term process.
SwedishNi har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
Mrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
SwedishDet finns några länder där dessa krafter faktiskt har lyckats helt och hållet.
There are some countries where these elements have actually achieved their goal.
SwedishHur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
I will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.