"hela" - Engelsk översättning

SV

"hela" på engelska

EN
EN
volume_up
hela {pron.}
EN
volume_up
hela {prep.}

SV hela
volume_up
{adjektiv}

hela (även: full, hel, högst, mätt)
volume_up
full {adj.}
De flesta rökare känner varken till alla risker eller bär hela kostnaden för sitt val.
Most smokers neither know the full risks nor bear the full costs of their choice.
En särskild utmaning, där ambassadör Petrisch förtjänar hela vårt stöd.
That is a great challenge and one in which Mr Petritsch deserves our full support.
Kommissionären sade att parlamentet inte har några skäl att avvisa hela avtalet.
Mr Bolkestein promised in September that Parliament would be treated as a full partner.

Synonymer (svenska) till "hela":

hela

Användningsexempel för "hela" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär en brand börjar i en skog slutar den först när hela skogen har brunnit ned.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
SwedishVi beslutade således om en metod för att behandla hela frågan utan överlappning.
So we decided on a method of looking at the entire issue, without any overlaps.
SwedishPå det stora hela kan vi i Gruppen De gröna stödja Klaß betänkande.
Mr President, the Group of the Greens can by and large support the Kla? report.
SwedishPå det hela taget är vi nöjda med att detta samarbete även omfattar Världsbanken.
In general, we are satisfied that this cooperation also includes the World Bank.
SwedishMed tantra kan man få hela sexakten... att kännas som en enda gigantisk orgasm.
With tantra you can make an entire session of sex... feel like one giant orgasm.
SwedishDetta kommer att få allvarliga ekonomiska och sociala följder för hela regionen.
This will have serious economic and social consequences for that entire region.
SwedishEkonomiskt sett är detta beslut katastrofalt för hela den europeiska vinsektorn.
In economic terms, this decision is a crisis for the entire European wine sector.
SwedishDet kommer människor till godo, så fortsätt med detta men följ upp det hela vägen.
It is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
SwedishDetta skulle teoretiskt sett kunna fortsätta över hela världen, men också inom EU.
This could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.
SwedishSedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
And then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
SwedishJag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
SwedishHela vagnslass med kärnavfall lagras regelbundet på rangerbangårdar i Willesden.
Cartloads of nuclear waste are regularly stored at marshalling yards in Willesden.
SwedishIstället finns det ett ord som inbegriper hela livet, och det ordet är "ikigai."
Instead there is one word that imbues your entire life, and that word is "ikigai."
SwedishDå är verkligen omfattande investeringar motiverade inom hela järnvägsindustrin.
What is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
SwedishHela frågan om " snabb" marknadsföring är extremt oroande för Gruppen De gröna.
The whole issue of fast-track marketing is extremely concerning for the Greens.
SwedishDet rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
Its basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
SwedishFattigdom och social utslagning är mycket brådskande utmaningar för hela unionen.
Poverty and social exclusion remain very urgent challenges for the whole Union.
SwedishDet är hela syftet med den europeiska termin som vi nyligen kommit överens om.
That is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
SwedishDet är bara en bråkdel av de pengar som behövs för att klara av hela katastrofen.
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
SwedishDenna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.
This effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.