"hantering" - Engelsk översättning

SV

"hantering" på engelska

SV

hantering {utrum}

volume_up
hantering (även: handhavande, handhavande)
Kommissionens hantering av Eurostataffären är också ett exempel på insyn.
The Commission's handling of the Eurostat case is also an example of transparency.
Information om inköp registrering förvaring och hantering av kemiska produkter på avdelningen
Information on Purchasing Registration Storage and Handling of Chemical Products
Välj den metod för leverans och hantering som passar bäst för dina behov.
Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
Det ena är tullhantering, och det andra är hantering av skatteintäkter.
One is the management of customs, and the other the management of tax revenue.
Endast en decentraliserad hantering av känslig infrastruktur kan minska riskerna.
Only a devolved management of sensitive infrastructures can reduce the level of risk.
Varför behövs det då en effektivare hantering av migrationsprocesserna?
And what makes more effective management of immigration processes necessary?
Riskerna för människors hälsa och miljön ökar ytterligare genom hantering som inte uppfyller normerna för materialåtervinning/återvinning i utvecklingsländerna.
Risks for human health and the environment are further increased by sub-standard recycling/recovery operations in developing countries.
Hans förslag om en samlad ledning och en mer effektiv hantering av mekanismen i fråga samt förlängningen av programmet, som vi ställer oss bakom, träffar också mitt i prick.
His proposals on integrated management and more efficient operation of the relevant mechanism and the extension of the programme, which we support, are also to the point.
Likaså kommer den effektiva hanteringen av de europeiska rättsliga nätverken och den av rådet inrättade ordningen för den ömsesidiga utvärderingen att prioriteras av ordförandeskapet.
The effective operation of the European judicial network and the mechanism set up by the Council for mutual assessment will also be priority issues for the presidency.
Det saknas fortfarande åtgärder för att skydda hanteringen av personuppgifter mot obehörigt tillträde till e-post, telefonsamtal och Internetanvändning.
We are still lacking measures to protect data privacy against snooping on e-mails, telephone calls and Internet usage.

Användningsexempel för "hantering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
SwedishBestämmelser krävs också i samband med användning och hantering av produkterna.
Regulations are also needed when it comes to the use and handling of the products.
SwedishFör det tredje kräver de externa aspekterna av systemet särskilt noggrann hantering.
Thirdly, the external aspects of the regime require especially careful handling.
SwedishJag vill gratulera Gilles Savary till hans hantering av ämnet.
(PL) Mr President, I congratulate Mr Savary on his treatment of the subject.
SwedishDet finns det några andra användningstips för hantering av förankringsbara fönster.
Refer to the Operating Tips for more details on working with dockable windows.
SwedishEndast en decentraliserad hantering av känslig infrastruktur kan minska riskerna.
Only a devolved management of sensitive infrastructures can reduce the level of risk.
SwedishVälj den metod för leverans och hantering som passar bäst för dina behov.
Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
SwedishDet betyder att en riktig hantering av fördragskriterierna inte finns för 1998.
This means that there is no chance of meeting the Treaty criteria by 1998.
SwedishDenna hantering tillmäts allt större betydelse av konsumenterna i Europeiska unionen.
In the European Union, consumers attach ever greater importance to the use of them.
SwedishDetta väcker frågan om säker hantering av slaktavfall från köttförädlingssektorn.
This raises the question of the safe disposal of offal from the meat-processing sector.
SwedishBorde inte ett detaljerat program för hantering av medicinskt avfall utarbetas?
Would it not be appropriate to thoroughly review the medical waste management programme?
SwedishKommissionens hantering av Eurostataffären är också ett exempel på insyn.
The Commission's handling of the Eurostat case is also an example of transparency.
SwedishFörpackningar kan bli ett exempel på en modern hantering av miljöproblemen.
Packaging could be used as an example of a fresh approach to environmental problems.
SwedishProjekten stöder kemisk förstörelse och hantering av plutonium avsett för kärnvapen.
The projects support chemical destruction and the disposal of weapons-grade plutonium.
SwedishDessa ändringsförslag står inte på grund av maximal otur i administrativ hantering.
This proposed amendment is not included because of very bad luck in the administration.
SwedishDet ena är tullhantering, och det andra är hantering av skatteintäkter.
One is the management of customs, and the other the management of tax revenue.
SwedishDet är därför viktigt att aktörernas hantering av biprodukter omfattas av tillstånd.
It is therefore important for operators handling by-products to be subject to approval.
Swedish”Mekanismerna för hantering av utländsk hjälp och utländska bidrag bör ses över”.
‘The mechanisms for handling foreign aid and grants must be reviewed’.
SwedishDenna hantering måste erkännas över hela Europa och accepteras som grundval.
This method of farming must be recognised EU-wide and generally accepted.
SwedishFrågan om nedmontering och hantering av kärnavfall är mycket allvarlig.
Madam President, the issue of the decommissioning of nuclear waste is a very serious one.

Synonymer (svenska) till "hantering":

hantering