"handha" - Engelsk översättning

SV

"handha" på engelska

SV handha
volume_up
{verb}

1. allmänt

handha (även: leda, tygla, ordna, behandla)
Frågan är då: Har kommissionen lyckats med att handha skattebetalarnas medel på bästa möjliga sätt?
The question we have to ask ourselves is this: has the Commission managed to administer the European taxpayer's money in the best possible way?
Kommissionen måste därför sätta mer press på medlemsstaterna för att få dem att ta ansvar för de pengar som EU låter dem handha.
The Commission must therefore put pressure on the Member States to persuade them to assume responsibility for the funds that the EU allows them to manage.
Unionen behöver ett fördrag som bygger på medlemsstaternas självbestämmande där man tillsammans reglerar hur man ska handha gränsöverskridande frågor.
The Union needs a treaty that builds on the self-determination of the Member States and through which, together, we regulate how cross-border issues are to be managed.
handha (även: rida in, dressera, utsuga, räkna)

2. ekonomi

handha

Synonymer (svenska) till "handha":

handha

Användningsexempel för "handha" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLikaså är många ändringsförslag som lagts en fråga för de nationella parlamenten att handha.
Its ultimate aim is to dismantle public services and downgrade our social welfare systems.
SwedishLikaså är många ändringsförslag som lagts en fråga för de nationella parlamenten att handha.
In the same way, many of the amendments tabled are issues for the national parliaments to deal with.
SwedishVid det senaste mötet 2000 beslutades att en särskild kommitté skulle inrättas som skulle handha kärnvapennedrustningen.
I am thinking, in particular, of Article 6, concerning the abolition of nuclear weapons.
SwedishDessa tre herrar kommer under de kommande 14 månaderna att handha antagandet av de flesta lagar inom EU.
These three gentlemen will, over the next 14 months, be responsible for the adoption of the majority of laws in the EU.
SwedishVi har fullt förtroende för att de respektive nationella myndigheterna kan handha denna uppgift på ett tillfredställande sätt.
We have every confidence that the respective national authorities can carry out this task satisfactorily.
SwedishSlutligen skall rådgivande kommittén handha alla övriga frågor, som inte betraktas som problematiska av lagstiftaren.
Lastly, the advisory committee will deal with all other issues which the legislative authority considers straightforward.
SwedishFrågan är då: Har kommissionen lyckats med att handha skattebetalarnas medel på bästa möjliga sätt?
The question we have to ask ourselves is this: has the Commission managed to administer the European taxpayer's money in the best possible way?
SwedishVid det senaste mötet 2000 beslutades att en särskild kommitté skulle inrättas som skulle handha kärnvapennedrustningen.
At the most recent meeting, in the year 2000, it was decided to set up a special committee to deal with nuclear disarmament.
SwedishFrågan beträffande vårdnaden om underåriga är inte alltid entydig, om de biologiska föräldrarna inte kan handha vårdnaden.
The custody of minors is not always a straightforward matter if the biological parents are unable to take charge themselves.
SwedishDenna byrås ansvarsområde är begränsat och den skulle vara mycket lämplig för att handha detta uppdrag om vi ökade dess finansieringsram.
This agency's remit is limited and it would be very well-placed to tackle this task, if we increased its funding.
SwedishDenna inriktning på en komplicerad och väsentlig fråga utgör inte, som jag ser det, ett demokratiskt och tillfredsställande sätt att handha det på.
This approach to a complex and vital subject is not, to my mind, a democratic and satisfactory way to go about it.
SwedishVi kan därmed också på ett effektivare sätt försöka handha gemenskapens medel för att motverka en ökad narkotikaanvändning.
With this information, we can attempt in a more effective way to administer the European Community's resources for combating any increased use of drugs.
SwedishVi kan därmed också på ett effektivare sätt försöka handha gemenskapens medel för att motverka en ökad narkotikaanvändning.
With this information, we can attempt in a more effective way to administer the European Community' s resources for combating any increased use of drugs.
SwedishUndantaget på 60 dagar ger oss en marginal, särskilt inom hälsosektorn, för att handha förfarandena i betalningskedjan som inte alltid är så lätta att granska.
The 60-day exception, especially in sectors such as health, gives us a margin for handling chain payment procedures which are not always easy to audit.
SwedishVi hyser förtroende för att medlemsstaternas nationella livsmedelsmyndigheter är fullt kompetenta att handha denna betydelsefulla fråga på ett tillfredställande sätt.
We have confidence that the Member States’ national food authorities are fully competent to deal with this important issue in a satisfactory way.
SwedishVi uppskattar därför redan nu att den kommissionsledamot som skall handha relationerna med vår församling blir en av kommissionens vice ordförande.
With this in mind, we already appreciate the fact that the Commissioner responsible for relations with Parliament will be one of the Vice-Presidents of the Commission.
SwedishUnionen behöver ett fördrag som bygger på medlemsstaternas självbestämmande där man tillsammans reglerar hur man ska handha gränsöverskridande frågor.
The Union needs a treaty that builds on the self-determination of the Member States and through which, together, we regulate how cross-border issues are to be managed.
SwedishRegelverkskommittén, mycket striktare för kommissionen, är tänkt att handha frågor av en allmän omfattning som tar upp grundläggande aspekter i lagstiftningen.
It is anticipated that the regulatory committee will deal with general issues relating to key aspects of legislation, and it will be much stricter with the Commission.
SwedishEtt av yttrandena som gjorts ikväll hänvisade till behovet av förutsebarhet för dem som måste handha offentliga tjänster och finansieringsprogram för offentliga tjänster.
One of the remarks made this evening referred to the need for predictability for those who have to deal with public services and public service financing schemes.
SwedishMen vi menar att denna fråga inte är en EU-fråga utan bör skötas av medlemsstaterna och att vi kan ha ett gott förtroende för deras sätt att handha denna fråga.
We believe, however, that this is an issue to be dealt with not by the EU but by the Member States and that we can have plenty of confidence in the latter’s way of handling this issue.