SV

handel {utrum}

volume_up
Unionens handel med Indien uppgår till mindre än 20 procent av dess handel med Kina.
The Union’ s trade with India amounts to less than 20 % of its trade with China.
I framtiden behöver vi rättvis handel, inte bara handel som principiellt är fri.
In future, we need fair trade, not merely trade that is, in principle, free.
Låt mig klart och tydligt säga att fri handel inte är detsamma som rättvis handel.
Let me say very clearly that free trade is not the same as fair trade.
handel (även: köpenskap)
Han sa: att bedriva handel med Uzbekistan går mycket bra, att bedriva handel i det landet är mycket svårt.
He said: trading with Uzbekistan is very smooth, trading in the country is very difficult.
Eventuellt pågår handel med utsläppsrättigheter på den europeiska kontinenten.
It may be that emissions trading takes place within the continent of Europe.
De enorma kostnaderna för gränsöverskridande handel utgör ett stort hinder.
The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
handel (även: uppförande)
Det är denna typ av orättvisa som rörelsen för rättvis handel försöker bekämpa.
This is the kind of injustice which the Fair Trade movement is dealing with.
Det är ett klassiskt instrument som behandlar transporttillstånd för att reglera extern handel.
It is a classic instrument dealing with shipment authorizations to regulate external trade.
What we have been dealing with is free trade.
Vi önskar en friare handel av bananer på världsmarknaden.
We would like to see a more open market for bananas on the world market.
    Den inre marknaden skall även omfatta jordbruk och handel med jordbruksprodukter.2.
The internal market shall extend to agriculture and trade in agricultural products.2.
Den grundläggande orsaken till handel med mänskliga organ verkar vara marknadsvärdet.
It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
handel
Handel och centralism gynnas i Europeiska unionens nuvarande politik.
Commerce and centralism are the backbone of the European Union's current policy.
(NL) Handel och centralism gynnas i Europeiska unionens nuvarande politik.
Commerce and centralism are the backbone of the European Union' s current policy.
I förslaget om elektronisk handel är ursprungslandet den huvudsakliga beståndsdelen.
In the proposal on electronic commerce the country of origin is the principal component.

Användningsexempel för "handel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv detta skäl kan man inte säga att handel och bistånd är ohjälpligt oförenliga.
It cannot therefore be said that trade and aid are irreconcilably incompatible.
SwedishJag röstade för den här resolutionen om EU:s jordbruk och internationell handel.
I voted in favour of this resolution on EU agriculture and international trade.
SwedishNär det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.
With regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
SwedishHandel kan fastställas vara en av utvecklingspolitikens sex prioriterade områden.
Trade can be identified as one of the six priority areas for development policy.
SwedishVår handel med USA är exempelvis större än Frankrikes och Tysklands tillsammans.
For instance, our trade with the USA is more than France and Germany put together.
Swedish(EN) De två direktiven om elektronisk handel och upphovsrätt är oerhört viktiga.
The two directives on electronic commerce and copyright are extremely important.
SwedishAtt exempelvis stödja syd-syd-handel är en fråga som prioriteras av afrikanerna.
For example, promoting South-South trade is one of the priorities of the Africans.
SwedishHandel och tekniksamarbete bidrar båda till att stärka fattiga länders ekonomi.
Trade and technical cooperation both help strengthen poor countries’ economies.
SwedishVi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
We have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
SwedishI slutsatserna nämner man också medlen för att främja hållbar och rättvis handel.
The Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
SwedishUtskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Swedish. - (PL) I dagens debatt vill jag ta upp problemet med handel med barn.
In today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
SwedishTransatlantiska förbindelser kan dock inte inskränkas till bara visum och handel.
Transatlantic relations, however, cannot be narrowed down to just visas and trade.
SwedishDet är teknisk innovation som kommer att rädda oss, inte en handel med tomma ord.
It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
SwedishDen knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.
A good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
SwedishDet kommer att bedrivas handel, men samtidigt kommer vi att bekämpa avfolkningen.
Business will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
SwedishSkall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
SwedishI framtiden behöver vi rättvis handel, inte bara handel som principiellt är fri.
In future, we need fair trade, not merely trade that is, in principle, free.
SwedishHär tycker jag det är viktigt att betona skillnaden mellan handel och donation.
Here, I think, it is important to stress the difference between trade and donation.
SwedishDet innebär att vi som medborgare nu har möjlighet att förbjuda denna grymma handel.
That means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.

Synonymer (svenska) till "handel":

handel